File 4 - Olinville School Attendance Records 1887-1888

Base Gagetown
Community History Association

File 4 - Olinville School Attendance Records 1887-1888

Year Term Surname Given Name(s) Grade Age Days Present Days Absent Teacher
1887 Jun Vincent Margaret B - 9 37 21 -
1887 Jun Burchill Sarah M - 8 74 26 -
1887 Jun Belyea Ida M - 9 36 4 -
1887 Jun Tilley James C - 7 117 3 -
1887 Jun Tilley Charles S - 5 113 7 -
1887 Jun Francis Edgar - 10 94 53 -
1887 Jun Vincent Lulu S - 7 86 24 -
1887 Jun Cochrane Hattie L - 9 76 44 -
1887 Jun Vincent Edmund - 5 10 1/2 16 -
1887 Jun Gilby Susan J - 11 98 32 -
1887 Jun Brown Alexander M - 11 87 14 -
1887 Jun Vincent Harry M - 10 67 1/2 52 1/2 -
1887 Jun Cochrane Margaret S - 13 35 81 -
1887 Jun Jackson Horace W - 12 67 57 -
1887 Jun Jackson William E - 15 40 78 -
1887 Jun Jackson Clarabel I - 10 63 56 -
1887 Jun Worden Walter W - 13 31 31 -
1887 Jun Donald John A - 17 50 1/2 76 1/2 -
1887 Jun Jackson Edgar - 16 45 33 -
1887 Jun Tilley Elizaberh E - 9 75 7 -
1887 Jun Nelson Delbert S - 10 57 50 1/2 -
1887 Jun Walker John T - 9 71 13 -
1887 Jun Walker Annie I - 11 64 51 -
1887 Jun Francis Milton E - 6 74 44 -
1887 Jun Cochrane Edgar C - 15 52 9 -
1887 Jun Cochrane Alberta B - 11 29 30 -
1887 Jun Burchill John S - 10 54 25 -
1887 Jun Vincent Annie J - 9 74 1/2 11 1/2 -
1887 Jun Derrah Harry L - 14 90 16 -
1887 Jun Nelson George E - 14 21 1/2 33 1/2 -
1887 Jun Derrah Elmer A - 11 22 1/2 59 -
1887 Jun McCutcheon Harry W - 10 39 24 -
1887 Jun Tilley David A - 12 11 1/2 25 1/2 -
1887 Jun Elder John B - 8 59 53 -
1887 Jun Elder David E - 5 7 22 -
1887 Jun Belyea Robert T - 15 37 1/2 11 1/2 -
1887 Jun Gilby Harry Wm - 15 10 34 -
1887 Jun Smith John Wm - 14 27 28 -
1887 Jun Tilley John A - 14 18 1/2 15 1/2 -
1887 Jun Walker James A - 9 77 1/2 25 1/2 -
1887 Jun Tilley John S - 14 1 1/2 18 1/2 -
1887 Jun McCutcheon Frederick - 12 30 27 -
1887 Jun Tilley George Wm - 8 13 33 -
1887 Jun Cochrane Charlotte - 14 23 10 -
1887 Jun Tilley George A - 17 32 11 1/2 -
1887 Jun McCutcheon Edward - 9 59 37 1/2 -
1887 Jun Walker Maggie - 8 88 1/2 6 1/2 -
1887 Jun Walker Elizabeth J - 15 6 16 -
1887 Jun Sutton Andrew - 17 25 9 -
1887 Jun McCutcheon Ada - 7 46 20 -
1887 Jun Tilley Emily J - 11 16 44 -
1887 Jun Donald Charles A - 9 19 22 -
1887 Jun Donald Arthur J - 8 47 5 -
1887 Jun Tilley Isaac - 6 20 26 -
1887 Jun Burchill George H - 5 10 1 -
1887 Jun Elder David A - 7 42 0 -
1887 Jun Smith Mary - 10 9 28 -
1887 Jun Cochrane Minnie M - 7 36 2 -
1887 Dec Tilley James C - 8 82 1/2 17 1/2 -
1887 Dec Tilley Charles S - 6 83 17 -
1887 Dec Elder David A - 6 88 12 -
1887 Dec Burchill George N - 6 78 17 -
1887 Dec Vincent Margaret A B - 10 79 16 -
1887 Dec Burchill Sarah M - 9 82 13 -
1887 Dec Gilby Laura A - 10 39 55 -
1887 Dec Elder John B - 8 37 1/2 48 1/2 -
1887 Dec Elder David E - 6 40 1/2 45 1/2 -
1887 Dec Belyea Ida M - 10 13 58 -
1887 Dec Tilley Susan J - 11 58 24 -
1887 Dec Francis Edgar - 10 49 1/2 29 1/2 -
1887 Dec Francis Milton E - 6 37 41 -
1887 Dec Vincent Annie J - 9 17 60 -
1887 Dec Vincent Lulu E - 7 31 46 -
1887 Dec Vincent Edmund - 6 52 1/2 23 1/2 -
1887 Dec Derrah Harry S - 14 17 1/2 44 1/2 -
1887 Dec Derrah Elmer G - 12 27 44 -
1887 Dec Cochrane Alberta B - 12 48 23 -
1887 Dec Cochrane Hattie L - 10 51 20 -
1887 Dec Cochrane Minnie M - 8 30 41 -
1887 Dec McCutcheon Ada - 7 32 36 -
1887 Dec McCutcheon Thomas Wm - 5 18 1/2 47 1/2 -
1887 Dec Walker Maggie A - 9 55 7 -
1887 Dec Jackson Horace W - 12 32 25 -
1887 Dec Tilley George W - 9 2 1 -
1887 Dec Jackson Frederick A - 5 2 43 -
1887 Dec Cochrane Margaret L - 14 11 34 -
1887 Dec Cochrane Isaac A - 22 8 14 -
1887 Dec Vincent Mary M - 11 22 11 -
1887 Dec Donald Charles A - 10 15 1/2 19 1/2 -
1887 Dec Walker John T - 10 25 5 -
1887 Dec Walker Annie P - 12 20 5 -
1887 Dec Brown Alexander M - 11 16 7 -
1888 Jun Brown Alexander M - 12 72 1/2 45 1/2 William Tilley
1888 Jun Walker John T - 10 35 46 William Tilley
1888 Jun Tilley James C - 8 109 9 William Tilley
1888 Jun Tilley Charles S - 6 114 4 William Tilley
1888 Jun Elder John B - 9 67 51 William Tilley
1888 Jun Elder David E - 6 91 27 William Tilley
1888 Jun Vincent Edmund - 6 70 1/2 47 1/2 William Tilley
1888 Jun Vincent Mary M - 11 59 59 William Tilley
1888 Jun Vincent Lulu S - 8 55 63 William Tilley
1888 Jun Elder David A - 9 117 1 William Tilley
1888 Jun Vincent Margaret A B - 10 70 48 William Tilley
1888 Jun Burchill Sarah M - 9 64 54 William Tilley
1888 Jun Cochrane Alberta B - 12 73 45 William Tilley
1888 Jun Cochrane Hattie L - 10 58 60 William Tilley
1888 Jun Tilley Susan J - 12 54 8 1/2 William Tilley
1888 Jun Burchill George N - 6 78 39 William Tilley
1888 Jun Burchill John S - 11 27 40 William Tilley
1888 Jun Tilley Isaac A - 7 70 47 William Tilley
1888 Jun Jackson Horace W - 13 34 48 William Tilley
1888 Jun McCutcheon Edward - 10 44 1/2 71 1/2 William Tilley
1888 Jun Walker Annie P - 12 38 1/2 60 1/2 William Tilley
1888 Jun McCutcheon Frederick - 13 21 1/2 49 1/2 William Tilley
1888 Jun Jackson William E - 16 28 1/2 29 1/2 William Tilley
1888 Jun Vincent Annie J - 10 58 1/2 54 1/2 William Tilley
1888 Jun Gilby Harry W - 16 11 1/2 18 1/2 William Tilley
1888 Jun Cochrane Margaret L - 14 2 24 William Tilley
1888 Jun Derrah Elmer G - 12 48 1/2 4 William Tilley
1888 Jun Walker Alberta B - 8 106 3 William Tilley
1888 Jun Jackson Clarabel - 11 23 68 William Tilley
1888 Jun Tilley David A - 13 52 39 William Tilley
1888 Jun Derrah Bertha E - 5 28 16 William Tilley
1888 Jun Smith Mary - 11 58 44 William Tilley
1888 Jun McCutcheon Ada - 8 39 61 William Tilley
1888 Jun Walker James A - 10 62 1/2 36 1/2 William Tilley
1888 Jun Smith John Wm - 15 11 10 William Tilley
1888 Jun Sutton Andrew - 18 37 13 William Tilley
1888 Jun Worden Walter - 14 7 4 William Tilley
1888 Jun Nelson George E - 15 7 3 William Tilley
1888 Jun Tilley John S - 15 28 10 William Tilley
1888 Jun Jackson Edgar A - 18 14 14 William Tilley
1888 Jun Francis Edgar - 11 49 1/2 39 1/2 William Tilley
1888 Jun Francis Milton - 7 38 1/2 49 William Tilley
1888 Jun McCutcheon Harry W - 11 26 63 William Tilley
1888 Jun Tilley John A - 15 13 5 William Tilley
1888 Jun Tilley Emily A - 12 4 16 William Tilley
1888 Jun Derrah Harry L - 15 15 2 William Tilley
1888 Jun Gilby Laura A - 11 56 17 William Tilley
1888 Jun Donald Charles A - 10 32 40 William Tilley
1888 Jun Donald Arthur A - 9 56 16 William Tilley
1888 Jun McCutcheon Thomas W - 6 42 21 William Tilley
1888 Jun Belyea Ida M - 10 23 24 William Tilley
1888 Jun Walker Robert J - 5 36 1/2 1 1/2 William Tilley
1888 Jun Cochrane Minnie M - 8 25 2 William Tilley
1888 Jun Cochrane Ada M - 6 26 1 William Tilley
1888 Dec Vincent Margaret A B - 11 19 1/2 20 1/2 William Tilley
1888 Dec Burchill Sarah M - 10 51 1/2 27 1/2 William Tilley
1888 Dec Burchill George N - 7 62 1/2 11 1/2 William Tilley
1888 Dec Tilley James C - 9 70 9 William Tilley
1888 Dec Tilley Charles L - 7 70 1/2 8 1/2 William Tilley
1888 Dec Tilley Susan J - 12 8 1/2 5 1/2 William Tilley
1888 Dec Cochrane Alberta B - 12 28 48 William Tilley
1888 Dec Cochrane Hattie L - 11 48 28 William Tilley
1888 Dec Cochrane Minnie M - 9 51 25 William Tilley
1888 Dec Smith Mary - 12 18 11 William Tilley
1888 Dec Tilley Isaac A - 8 18 1/2 27 1/2 William Tilley
1888 Dec Tilley Frederick M - 6 48 29 1/2 William Tilley
1888 Dec Vincent Annie I - 10 20 1/2 55 1/2 William Tilley
1888 Dec Vincent Lulu L - 8 26 50 William Tilley
1888 Dec Elder David A - 9 56 20 William Tilley
1888 Dec McCutcheon Thomas W - 6 49 26 William Tilley
1888 Dec Francis Edgar - 11 52 23 William Tilley
1888 Dec Walker Alberta B - 10 66 1/2 7 1/2 William Tilley
1888 Dec Walker Robert J - 6 58 15 William Tilley
1888 Dec Francis Milton - 7 53 28 William Tilley
1888 Dec Vincent Edmund A - 7 37 30 William Tilley
1888 Dec Vincent Mary M - 12 21 47 William Tilley
1888 Dec Dinon Susan M - 5 29 1/2 38 1/2 William Tilley
1888 Dec Belyea Ida M - 11 2 8 William Tilley
1888 Dec McCutcheon Ada - 9 34 1/2 32 William Tilley
1888 Dec Elder David E - 7 42 1/2 15 William Tilley
1888 Dec Gilby Laura A - 11 14 1/2 35 1/2 William Tilley
1888 Dec Walker John T - 11 9 27 William Tilley
1888 Dec Walker Annie P - 13 10 26 William Tilley
1888 Dec Walker Mary M - 7 5 21 William Tilley
1888 Dec Donald Andrew J - 10 26 10 William Tilley
1888 Dec Fowler Pheba A - 14 6 13 William Tilley
1888 Dec Fowler George W - 9 7 12 William Tilley
1888 Dec Patterson Willie J R - 9 8 10 William Tilley
1888 Dec Brown Alexander M - 12 22 4 William Tilley
1888 Dec Nelson George E - 15 10 11 William Tilley
1888 Dec Worden Walter - 14 8 13 William Tilley
1888 Dec Jackson Horace W - 13 14 2 William Tilley
1888 Dec Donald Charles A - 11 6 10 William Tilley
1888 Dec McCutcheon Frederick - 13 4 11 William Tilley