Hübertz introduction in english

Jens Rasmussen Hübertz, 1794-1855, medical doctor and historian

This collection of transcriptions have been made by Henning H. Jacobsen, Risskov, Denmark  from the three volume:-
Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus
,
collected and published Dr. J. R. Hübertz in Copenhagen  in 1845, and digitised by OCR scanning .

His work is important today as a source for historians, and of old danish words and the jutland dialects.

Jens Rassmussen was the son of  Raadmand and Kjøbmand Christian Lassen Hübertz and Hedevig  Rasmussen
and was born in  Aalborg 5. Sept. 1794.

He went to  Realskole and was apprenticed in  Handelslære in Aalborg, Denmark

After he qualified as a mechant he went to Norway (his father's birthplace) and found employment in Drammen.

But he had little interest in trade and went to Copenhagen and obtained  a grant  kongelig Understøttelse to study at Copenhagen university.
In 1819 he passed his  Examen artium and in 1824 the  medicinske Examen. qualifying as a student doctor

1925 Jens Rasmussen Hübertz worked as  medicinsk Kandidat at Frederiks Hospital;
and  in the winter of 1826-27 he was sent to deal with a dysentry epidemic, Epidemilæge, in  Horns Herred  Blodgangsepidemi.
This experience provided material for an article in «Bibl. f. Læger» and his doctorate,  Doktordisputats, in 1828 at  Kiel university

1827-32 he was in practice  privat praktiserende Læge in Ærøskjøbing,
and then 1832-38 in Aarhus.
1838 he was appointed to the  hospital and workhouse  Læge ved Hospitalet og Fattigvæsenet in Aalborg.

1841-42 he made an officiall supported study tour  abroad looking in particular at how the mentally ill, or mentally deficient  or  mad were hospitalised and gathered statistical, topographical and historical data. .  Sindssygevæsenet

1844 resigned his postions in Aalborg and moved to Copenhagen  Kjøbenhavn,
the psychiatric reform movement was in another's care  but in 1852 he was awarded funds for another study tour 
Idioters Oplæring og Udvikling helped  by Understøttelse af Enkedronning Caroline Amalie og af den Reiersenske Fond
 
1854 he formed a private committee  to look at the management and training of idiot children
Nov. 1855 he was made leader of  Helbredelsesanstalten paa Gamle Bakkehus for idiotiske, svagsindede og epileptiske Børn
1. Dec.1855  he died suddenly of  Apoplexi. He had never married.


notes for a partial bibliography

Indlæg fra ham, oftere i Dagspressen og af kritisk-polemisk Natur

1845-46 udgav han sin Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus, tre bind, der på til-sammen 995 sider gengiver arkivalier fra perioderne 1404-1599, 1600-1700 og 1701-1837
Af teksterne er de fleste i bind 1 fra rådstuearkivet, ligesom i bind 2, der dog også har en del tekster fra Århus bispearkiv, fra lavsprotokoller, og fra kopibøgerne kaldet Jyske Registre og Jyske Tegnelser i Danske Kancellis arkiv i Rigsarkivet, mens bind 3 er domineret af tekster fra stiftamtmandens arkiv.
publisher J.H. Schubothes Boghandling copenhagen


Hübertz, J.R.: Om Daarevæsenets Indretning i Danmark, København 1843

Hübertz, Aarhus = Hübertz, J. R., Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus, samlede og udgivne ved... I-III. Kbh. 1845-46.

Hübertz, Bornholm = Aktstykker til Bornholms Historie 1327-1621. Saml. og Udg. af J. R. Hubertz. Kbh. 1852.

Hübertz, J. R.
Beretning om Cholera-epidemien i Kjöbenhavn 12 juni - 1 october 1853. 1855. VIII + 78s. + 43s. tabeller + udf. kort. .


Lignende arbejder for byer-ne Flensborg og Viborg kom først 20-30 år senere.

n beskrivelse af Ærø, fra 1834, og 1851-52 udgav han Aktstykker til Bornholms historie 1327-1621, indeholdende også tekster, som han havde fundet i Lübeck.

Om Bevægelsen i den danske Befolkning, fra 1840, med blik for bevægelserne på grund af ind- og udvandring, med særligt henblik på vilkår og stilling for danske håndværkere og fabrikanter, men dog også med ret ejen-dommelige, ikke tilstrækkeligt underbyggede teorier.

Slesvig-Holsteinismen og det danske i Slesvig (1845) published under a pseudonym

Hübertz, J.R.
Svagsindighed elleer idiotisme og dens helbredelighed : de epileptiske forhold til idioterne : en skisse

1855. 107 s, illustreret
Forlag: Gyldendalske Boghandling

Hübertz, J.R.
Urkunden zur Geschichte der Insel Bornholm 1327-1621

1851-52. 2 Hefter i 1 Bd.


Hübertz, J. R.
Om Bevægelsen i den danske Befolkning Skrivelse til Hr. Conferentsraad Collin : En Skizze

1840

Hübertz, J. R.
Et Blik paa Staden Aarhus og dens almindelige Historie

1837. 118 sider
Forlag: Schubothes Boghandling

Hübertz, Jens Rasmussen
Beskrivelse over Ærø : et historisk, topographisk Forsøg

1834. 315 s., Med 4 Tvl.

references

Hübertz, Jens-Rasmussen (1794-1855). Danish alienist, sometime Director of theInstitute for Insane. and Epileptic Children, Copenhagen.  (See La Grande Encyclopedia, XX. Paris.)


Olsen, Aksel
Dr.med. Jens Rasmussen Hübertz, den danske åndssvageforsorgs grundlægger / [Aksel Olsen]. - Gl. Bakkehus gennem 100 år / [E. Floris]

Aksel Olsen og E. Floris
1955. 88 s.


see also

http://bibliotek.dk/  and  http://kb.dk/  and their   REX: online katalog

sources:-

Dansk biografisk Lexikon / VIII. Bind. Holst - Juul /
Hübertz, Jens Rasmussen, 1794-1855, Læge og historisk Samler - 205, 206, 207   F. Bricka.
Ole Degn "ÅRHUS Byens borgere 1165-2000" (Århus byhistoriske Udvalg 2000).

. Smith og Bladt, Den danske Lægestand, 4. Udg. Erslew, Forf. Lex. Bibl. f. Læger 4. R. VIII, 248. Ugeskr. f. Læger 2. R. XXIII, 432. Jul. Petersen.

"Jens Rasmussen Hübertz" - Google Search
"Hübertz Jens Rasmussen " - Google Search
"Hübertz jr" - Google Search
"jr h�bertz " - Google Search
Hübertz contents    documents contributed by Henning H. Jacobsen, Risskov, Denmark
dnkcen Site Map created December 3 2005 Hugh Watkins