Hübertz 1602-1818 Dok. Nr. 217

Udtog af den gamle Borgerskabs-Bog, begyndt 1602 og fortsat til 1818.

Dok. Nr. 217.

. . . Udtog af Borgerskabsbogen. (Fortsat fra Bd I.).

I det i forrige Bind, leverede Udtog af Borgerskabsbogen, har jeg i Texten nöiagtig fulgt Bor- gerskabsbogens Ord og kun i Noterne brugt mine egne; jeg skal her i Texten bruge mine egne Ord og ved Gaaseöine udhæve, hvor Originalen fölges ordret. Dette er bleven nödvendigt for at undgaae den store, intetsigende Vidtlöftighed og Bredde i Udtrykkene i dette Tidsrum.

(Ovenstående indrykkede tekst er oprindelig placeret som fodnoteaf Hübertz, og der kan være mindre af- vigelser fra i typografien, generelt er fx. spacing undladt! (HHJ.))1602. Jens Rasmussen (Losby?), Borgersön.

1603. Michel Nielsen, födt i Malling, gav 6 Dlr.

1604. den 5 Juli. Berendt Jung [Apotheker], födt "thor Lippen", gjorde sin Borger-Ed og gav 6 Dlr. til Byens Kjemner. Pro eo Pouel Nielsen og Jörgen Knudsen, Borgere ibid.

16.05. Rasmus Pedersen, födt i Thestrup i Ningherred, gav 6 Dlr.

Jacob Krey gav 6 Dlr.

1607. Jens Lassen Prydtz, födt paa Mols, gav 6 Dlr.

1609. Niels Sörensen Prip, Borgersön.

1610. den 26 April gjorde Jens Sörensen Bögiskouff sin Borgereed og stillede Kjemneren tilfreds for 6 Rdr., hver Daler til xxxiiij β Lybsk.

1611. Jens Christensen, födt i Ans, gav 6 Dlr.

1612. Söffren Jenssen Frost, Slotsskriver paa Schanderborg, Borgersön, barnfödt her i Aarhus, gjorde sin Borgereed den 23 Juli, gav 13 β Forlovere Peder Ibssen og Niels Ibssen.

1617. Rasm. Rasmussen Wern, födt i Ebeltoft, gav 6 Dlr.

1618. Claus Sager, Bartskjær, födt i Rostock, gav 6 Dlr.

1620. Peder Jenssen , födt i Baesbölle sönden Ribe etc.

1621. Söffren Wdssen, födt i Tostrup i Nörreherred, gjorde sin Borgereed og stillede Kjemneren tilfreds for 6 Cour. Dlr., 5 γ i Daleren. En Anden gav 6 slette Daler.

1623. Poul Sörensen betalte 6 Courant Daler, "er 8 slette Daler".

1623. Anders Christensen, Bartskjer, födt i Aalborg.

1623. Christen Deuster og Jens Deuster, födte i Kjöbenhavn.

1623. Jörgen Sommerfeldt, Borgersön.

1623. Bernt Klodtt, födt i Hamborg.

1624. Söffren Rasmussen Wærn, födt i Ebeltoft, gav 6 Dlr.

1625. Hans Deuster, forrige Skriver paa Aarhusgaard.

1626. Arndt Altthartt (sic), födt i Ham i Westphalen, gav 10 Slette Dlr.

1626. Jacob Heylemand, födt i Hessen.

1626. Morten Söffrenssen Agerup, födt i Agerup paa Samsö, gav 10 slette Dlr.

1627. "Folmer Thomissen" [Apotheker]"födt i Kolding, gjorde sin Borgereed stillede Rasmus Laursen Kiemner tilfredz for vj Dlr. slett den 28 Juni. forloffr. Christen Karlssen Jens Olluffssen.

1628. "Dyrik von Feldt skoster giorde sin Borger eed den 21 Augustj gaff ij Rigsdaler Simen Laursen anamit Kom till Vin edik till öffuerst Vagttmester forloffr Jens Anderssen , Christopher Rye".

1634. Rasmus Nielsen, Skriver, födt i "Warens", gav 10 Daler.

1634. Hans Lydell "Bardskjer och Bader", födt i Österrige, gav 4 Sl. Dlr.

1636. Augustinus Miller, födt i Odense. Hans Borgerskabspenge bleve ham af Borgemestre og Raad eftergivne.

1638. Anders Lydickssen (Lydrichsen) födt i Schleswig, gav 10 Sl. Dlr.

1639. Knud Wærn, födt i Ebeltoft, gav 6 Dlr.

1642. Bertel Klöcker af Hamborg, gav 16 Dlr.

1642 Jochum Lorentz aff Lybeck gav 16 Dlr.

1643 Christen Jacobssen Basballj, Borgersön.

1643 19 Januar. "Hanns Hansen Schonning födt i Rydtzgaard wed Ydstad i Schaane gjorde sin Borger Eedt stillet Kemner till freds . . . pro eo Augustinus Miller och Tomas Olluffssen".

1645 Morten Nielssen Huas, födt i Viborg, gav 6 Daler.

1647 8 Juli. Niels Pederssen "Krydenerer", barnfödt i Kolding i Jydtland etc. (Ved denne Tid sank Borgerskabs - Pengene ned til 3 a 4 Slettedaler, det var sjeldent at de naaede 6 Rdr.)

1650 Matz Rasmussen Wern, Borgersön.

1652 Mester Poul Reinhardt Kramer, födt i . . . . gav 6 Dlr.

1656 Hans Wessel, Skrædder, födt i Kjöbenhavn, gav 3 Sldlr.

1661 Morten Jörgensen Sommerfeldt, Borgersön.

1661 Geert von Neden (Nichten) "Bartscher", födt i Oldenborg. 3 Dl.

1661 Michel Michelsen, födt i Malling, gav 5 Dlr.

1663 Hans Bendixen Harding, födt i Töndern, gav 4 Rdr.

Johan Arentsen (Althalt), Borgersön.

Peter Jessen, födt i Aabenraa, 5 Dlr.

Jörgen JullH, forrige Borger i Malmö, födt i Hads Herred, gav 10 Dlr.

1664 Jens Christensen Basballe, Borgersön.

1674 den 15 Januar Jens Rassmussen Lasön Borgersön her vdi Byen fich ssit Borgerschab och gjorde ssin Borger Æd, anssagde ssig aff Kiöbmandschab til Landss och Söess (Nest Guds hjelp) at wille Ernere. Foræret denne Nye Borgerschabss Boeg. Forlöfftis Mend for hannem Jens Las-sen Raadmand och Hanss Bendixssen Harding Borger ibm." . . . . "

Rassmuss Pederssen Winter Borgersön her i Byen . . . . . gjordte sin Borger Æd, schall giffue til Borgerschabss Penge, Som en Borgersön Seduanlig aff gammel Tid giffuet haffuer En Rix Ort.

". . . "

1674. Peder Jacobssen Bodzmand föed paa Sambssöe . . . . ansagde ssig wed Seyladssen at wille ernærre schal giffue til Borgerschabss Penge thow Rdr." . . "Michel Rassmussen Wognmand" . . . vil ernære sig af "Wognmandssfart, sampt Korn Aluffel . . . schall giffue 2 Sldlr."

Jörgen Höeg Veier og Maaler her i Byen, födt i "Holsten i Helvad Sogn", som vilde ernære sig af sin Bestilling samt Öl Salg, gav 4 Rdl.

Alle de fölgende gave 2 Rdr. eller 2 Sld., undtagen en Skipper, der gav 4 Rdr., og en Tömmer-mand 2½ Rdr.

Jesper Eskildssen, der vilde ernære sig af Handel og Söfart, gav 4 Rdr.

Michel Jenssen Roed, der vilde ernære sig af Avling og Husnæring, gav 3 Rdr.

Lauridtz . . . Anderssen . . . . . Kjöbmandskab.. 3 Rdr.

1676. Oluf Joenssen Hollender, födt i Norge i "Garbbye" ved Christiania.

1678. Morten Værn, Borgersön.

Dynes Pedersen Wirtz, födt i Mariager, gav 6 Rdr.

1679. Peder Rasmussen, Baadsmand, födt paa Samsö, vilde ernære sig af Seilads og gav 1 Rdr. 1 Ort 8 β.

J. Lauritz Pederssen, födt i Randers - Guldsmed Haandværk - gav 4 Rdr.

1682. Christen Jensen Wegerslef, Borgersön - Kjöbmandskab.

Peder Hansen Kryssing, Borgersön.

Hans Jensen Farver, födt i Rabsted i Holsten.

Hans Gertsen von Negten, Borgersön. 1 Ort.

En Skoflikker gav 1 Rdr., adskillige gave 1 Sldlr.,

Sören Rasmussen, der var födt "her i Byen" og vilde ernære sig af Skrædder-Haandværk, gav 2 Sldlr. til Borgerskabspenge.

1684. Johan Plum, Guldsmed, födt i Bergen, gav 2 Rdr.

Rasmus Madsen Værn, Borgersön - Kjöbmandskab.

Laus Elsegard, Bager, födt i Nakskov.

Michel Sörenssen, Skipper, födt i Gylding, gav 1 Rdr.

1685. Jens Jacobssen Skiffholm, födt i Skibholme Præstegaard, tog Borgerskab paa Kjöbmand-skab og gav 4 Sldlr. (1709 opsagde han sit Borgerskab for at flytte paa Landet.)

Johan Santhoff, Bogbindersvend, födt i "Gripswald", gav 2 Sldlr.

Jan Gertssen, Glarmester, födt i Christiansand, blev fri for Borgerskabspenge, imod at han skulde indsætte de Vinduer paa Raadhuset, som vare ituslagne.

1686. den 25 November "bleff aff Borgemestere och Raad Sambtöcht ingen forloffuere for den-nem ssom fich Borgerschab at schulle indschriffuiss, menss de wille Selff kjende dennem for gode för de tog dennem i Borgerschab her effter.

" R. L. " Arbeids Karl födt paa Helgeniss gjorde sin Borger Eed, agter sig af Plidss Gjerning at Ernære" . . . Borgerskabspenge 3 γ.

J. J. "agter sig aff Arbeid som en Plidss Karl at Ernære", Borgerskabspenge 3 γ.

1687. 23 Mai. Daniel Berendt, Jöde, fodt i Hamborg, fik efter Ko. Maist. Tilladelse-Brev sit Bor-gerskab, gjorde Borgereed og vil ernære sig af Tobakspinderi. Gav 4 Rdr.

Samme Dag lod Jens Pederssen, Tobakspinder, sit Borgerskab opsige: "Ey længere her at vilde boe og Suare som en Borger".

1688. 23 Januar. Jacob Davidssen, födt her i Byen . . agter sig afBartskjær Haandværk at ernære, gav 1 Rdr.

30 Januar. "Gregorius Baufein, Feldscherer ved Hr. Obriste von Preens Regiment föd vdj Græff-schab Durlach, fich ssit Borgerschab, giordte ssin Borger Æd, agter ssig som en Chirurgius at Er-nære. Hanss Borgerschabss Penge er hannem aft" Magistraten effterlat". (Anmærkning in Margine:) "Dend 12 Martz wed en sin schrifftlig indleg, som hanss Sön leverede til Borgemestere og Raad formedelst at Jacob Dauidssen og Clauss Duuss nyder Frihed og henger Bæchen ud, opsagde hand igjen sit Borgerschab".

1691. 16 Februar toge 5 Murmestere Borgerskab, af hvilke en var födt i Schweitz, en i Saxen, en i Kolding, en i Randers og en i Lading.

3 Juni Christen Michelsen Sichcr, födt her i Byen, tog Borgerskab paa Söfart. Betalte 2 Rdr.

14 December. "Gregorius Baufein Feldskjærer, som tilforne haffde taget sit Borgerskab og dend siden igien opssagt og giffuet ssig under Militien fick sit Borgerschab, gjorde sin borgerlig Eed ag-ter ssig som en Chirurgius aff ssin Kunst at Ernære giffuer Borgerschabss Penge 2 Rdr."

S. D. Jacob Sörenssen, Borgersön her i Byen, gjorde sin Borgereed, og agter at ernære sig som Kjöbmand, gav Borgerskabspenge 4 Rdr.

S. D. Povel Nielsen, Kalkslager, födt her i Byen, tog Borgerskab som Kalkslager og betalte 1 Rdl.

Gert Kölpin födt i Güstrov, tog Borgerskab som Kjöbmand og betalte 2 Rdl.

Mogenss Robertssen, födt her i Byen, gjorde sin borgerlige og Procurator Eed, vil ernære sig "aff ssame profess". "Frilat for noget derfore at giffue".

1692. Niels Michelssen Sicher, födt her i Byen, agter at ernære sig af Söfart, gav 1 Rdr. 2 γ.

Morten Huas, Borgersön . . . Söfart gav 2 Rdr.

Peder Astrop, Slagter, "som her har boed i Byen offr 20 Aar, och foregiffuitt att haffue faaed Bor-gerschab Menss som hand iche i Borgerschabssbogen findess indfört, Eller i nogen Maader kunde giöre beviissligt at were Eedssoren Borger fich hand dog nu sit Borgerschab, gjorde sin Borger Eed, giffuer Borgerschabss Penge 1 Rdl."

1694. 30 Juli. "Herman Barve Bartschher, fich sit Borgerschab, agter sig aff Chirurgij og Bart-scher Kunst at ernære, gjorde sin borgerlig Eed giffuer Borgerschabss Penge 2 Rdr. Er födt i Per-now i Liffland".

1695. Sören Jensen Saubro, Borgersön, födt i Aarhus. . . smaa Hushandel... gav 1 Rdr.

1696. Johan Henrich Koniss, födt i Ostfriesland i Windschot. . . Hattemager. gav 2 Rdl.

1697. Jes Festersen, Farver, födt i Aabenraae, gav 3 Rdr.

1698. Christen Jenssen Basballe, födt her i Byen . . Kjöbmandskab . . gav 6 Rdr.

29 August. "Anthonj Georg Harding födt i Delmenhorst. Er Chirurgij eller Bartscheer Svend fich sit Borgerschab gjorde sin Borgerlig Eed agter sig aff Chirurgia at Ernere, og formedelst med-bragte goede Testimonium er hand frigiffuen iffuen for Borgerschabss Pengiss Betaliing"

S.A. toge 6 Mænd Borgerskab som Kornmaalre.

1700. tog en Haandværker Borgerskab og stillede en Mand i Borgen for, at han til en vis Tid skulde skaffe sit Lærebrev tilstede.

1701. Jacob Kabel, födt i Ebeltoft. . . . Söfart. . . gav 1 Rdr.

Arnt Johanssen (Althalt), födt her i Byen . . . Korn-Kjöbmandskab og Söfart. gav 4 Rdr.

1703. Jesper Sörensen Herskind, födt i Herskind, . . Kjöbmandskab og Söfart. gav 4 Rdr.

1704. Morten Hansen, Farver, Borgersön, gav .4 Rdr.

Nicholai Svingfeuer, födt i Aalborg, "fich sit Borgerschab gjorde sin Borgerlig Eed. Agter sig aff

parychmacher handtverch at Ernære giffr Borgerschabss Penge 1 Rdr. 2 γ.

En Daglönner tog Borgerskab paa "Plidz" Arbeide og stillede 2 Mænd i Borgen for at han var fri for Herre-Tjeneste.

1705. stillede en Daglönner en Mand i Borgen for, at han var fri "for Herskabs Tiltale og Indrol-lering".

1706. Sören Michelsen Gylding, födt i Aarhus. . . Söfart . . 2 Rdr.

Hybert Pedersen Stub, födt i Kirchetofft (Kirketerp) Præstegaard, tog Borgerskab paa Handel og gav 4 Rdr.

1707. Svend Rasmussen Herskind, födt i Herskind. . . . Söfart . . gav 4 Rdr.

1709. Bartholomæus Skow, Borgersön, . . . Söfart og Kornhandel . . . 4 Rdr.

Peder Laasbye, födt her i Byen. . . Kjöbmandskab. . . . 4 Rdr.

Skipper Jens Arendal, födt i Arendal, . . .. Söfart. . . . 3 Rdr.

1710. Willum Hanssen Steenvinkel, födt i Skeen i Norge, agter sig af "Chirurgiæ og Bartscher Kunsten at ernære", gav 4 Rdr.

Thöger Clemendsen Kjersgaard, födt i Sael i Hovelbierg Herred, Kjöbmandskab, 4 Rdr.

Pali Sörensen Kjellerup, födt i Kjellerup i Lysgaard Herred, Smaahandel og Hestekjöb, 3 Rdr.

1713. Jens Olufsen Skjödstrup, födt i Skjödstrup, Handel og Söfart, 4 Rdr.

Johan Frederich Foss, födt i Güstrov, agter at ernære sig som Podemester, gav 2 Rdr. 3 γ.

1714. Povel Gregoriussen Baufein, Bartschersvend, födt i Kiöbenhavn, men siden Borgersön her i Aarhus, agter sig af Bartscher Kunst og Chirurgie at ernære, gav 4 Rdr.

Sören Jensen Brogi, födt i Ebeltoft; Söfart, gav 6 Rdr.

1719. 27 Novbr. Claus Frees Hornemann, barnföd iNestved, fich sit Borgerschab, agter sig af Kramboed Handel og anden borgerlig Næring at ernære, gav Borgerskabspenge 6 Rdr., og af-lagde sin borgerlige Eed.

1720. 9 December. "Knud Nielsen Bech barnfödt paa Fæmöe ved Laaland fich sit Borgerschab aflagde sin borgerlige Eed, agter sig af Söfarten ved Seiglads at ernære. Gav Borgerskabspenge (med Seilet) 4 Rdr.".

1722. MichelOlufsen, "Rottgitter", födt her i Byen; "Rotgitter" Haandværk, 2 Rdr.

1723. Skipper Michel Andersen Herskind, födt i Herskind; Söfart, 4 Rdr.

1725. 18 Juni. Sören Clausen Thrane, födt i Hornslet, gammel 44 Aar, vil ernære sig af Kjöb-mandskab, gav 10 Rdr.

1726. Mads Wærn, födt i Aarhus, Farverie, gav 6 Rdr.

1727. Christen Jacobsen Kabel, födt ibid., 26 Aar gammel; Handel og Seilads.

1728. Jens Rasmussen Gjedding, födt i Aarhus; Skipper og borgelig Næring.

Niels Peiterssen Stub, födt i Kirketerp Præstegaad, 42 Aar; Kjöbmandskab til Lands og Vands.

1730. Jörgen Nielsen Sikker, födt i Aarhus, 32 Aar; Kjöbmandskab til Lands og Vands.

S. A. den 4 December. "Jens Jensen Snedicher , som hafde været Cuirassier i Kongl. Tjeneste fremviiste Kongens Pass den l Novbr. 1720, at hannem skal meddeles Borgerskab uden Betaling, aflagde sin borgerlig Eed agter sig af Snedker handværk at ernære".

S. A. den 11 December toge 3 Consumtionsbetjente Borgerskab og agtede sig "som en Consum-tionsbetjenter at ernære", den ene af dem,vilde ernære sig som en "Consumtionsbetjenter og en Daglönner".

173l. bleve to andre Consumtionsbetiente Borgere, som ligeledes vilde nære sig som Consumti-onsbetjente og Daglönnere.

S. A. 19 November. Mads Pedersen Galthen, 32 Aar gammel, födt i Galthen i Galthen Herred, vil ernære sig af Vintapperi og Kjöbmandskab.

1734. Christen Sörensen Kjersgaard, födt i Sael, 30 Aar; Skipper.

Christen Sörensen Blach, födt i Farre i Gjern Herred, 36 Aar; Skipper og Reder.

1736. 13 August. Mogens Blach, födt i Leerberg i Laurberg Sogn, 32 Aar; Kjöbmandskab.

S. D. Peder Pedersen, födt her i Byen, 36 Aar; Tobakspinderi.

1738. Jacob Laursen Gjedding, födt her i Byen, 27 Aar; Kjobmand.

S. A. 22 December. Knud Johansen Conis, som den 8 December 1727 havde taget Borgeskab paa Hattemager-Haandværk, forlangte nu Borgerskab paa Kjöbmands-Handel og Tobakspinderi.

1740. Niels Mortensen Malling, födt i Malling; Söfart.

174l. 18 December. Peder Thyresen Böggild, födt i Ans Kroe, 33 Aar, fremviste sit Pas fra Hr. Christ. Fischer paa Allinggaard, fik Borgerskab som Kjöbmand.

1742. Jens Nielsen Kjellerup, födt i Kjellerup i Horup Sogn, 31 Aar; Hestekjöber.

1743. Olle Ollesen, Seilingsmand, födt i Uddevalle; Borgerskab som Skipper og Kjöbmand.

1744. 24 Februar. Johan Bernhardt Schmule, Kongl. beskikket Chirurgus, fremkom for Retten, begjerede sit Borgerskab; aflagde Ed; födt i Rostock; 32 Aar gammel.

1744. 16 November. Peder Kaarsberg, födt i Kjöbenhavn, 26 Aar gammel, tog Borgerskab som Kjöbmand.

1747. Mads Höstmark, födt i Urlev Præstegaard, 37 Aar, Kjöbmand.

1749. Sören Pallesen Kjellerup, 27 Aar, födt i Aarhus; Hestekjöber.

Jacob Jessen, födt i Holsten, 36 Aar, fremviste Kongl. Bevilling af 17 November 1746, at være Bogbinder i Aarhus efter Johan Zimmermanns Död, og efter at han havde fremvist Andreas Zim-mermann, Bogbinder i Horsens, som under 11 Aug. 1724 havde faaet Kongl. Bevilling paa det samme, hans Declaration, at han ikke vilde benytte dette Privilegium, blev der givet ham Borger-skab som Bogbinder.

Jochum Christopher Bärens födt i . . . . . ; Herbergerer.

Johan Friderich Berner, födt i Marnitz, 31 Aar gammel, begjerte Borgerskab som Chirurgus, og fremviste sit Lærebrev af 1 Mai 1742 at have lært samme Profession i Bergen og Attest fra det Kgl. Amphitheatro anatomico chirugico, dat. 26 October 1748, der indeholder: "at hand vel ikke aldeles efter Forordningen har kundet præstere allern. anbefalet Examen Publicum, men eftersom hand hafde nedsat sig her i Aarhuus og tilkjöbt sig et Privilegium, og foruden dette forpligtet sig i Eftertiden til alvorligere Applicering paa sin science, saa var hand vel istand til at tractere Been-brud, forretninger og Saar item Contusioner, hvorved ingen haarde Tilfælde befinder sig", hvorpaa hans Begjæring blev consenteret og han aflagde sin borgerlig Eed.

Jens Kjellerup den Yngre, födt i Kjellerup By, Horup Sogn, begjærede Borgerskab som Kjöbmand og Handelsmand, fremviste Magistratens Attest fra Wiborg, at han sit vundne Borgerskab haver opsagt og er entlediget, hvorpaa hans Begjæring blev tilladt og han aflagde sin borgerlig Eed.

1751. Frederich Jepsen Raae, födt i Österbösting i Smollerup Sogn, 29 Aar; Kjöbmand.

1752. Mandagen den 17 Januar. Welædle og Welbaarne Herr Commerce Raad Mogens Schow, föd her ibm og nu . . . Aar gl., sisterede sig paa Aarhuus Raadstue for at vinde sit Borgerskab som Kjöbmand, ifölge en afsagde Politie Rettes Dom paa bemte Aarhuus Raadstue den 7 Junj 175l. Af-lagde derpaa sin Eed, hvorunder hand forbandt sig at opfylde alle de Pligter, som en Borger, efter Loven og andre Kongl. Anordninger, er paalagt at svare og forrette, saaviit hans Stand og Charac-teer er Convenabel.

Lorentz Rasmussen Fangel, födt i Fangel Sogn i Fyen; Bager; lært i Odense.

Peter Christian Asmussen, födt i Heininge i Sjelland, 30 Aar; Farver.

1755. Jens Andersen Agerup, födt i Aarhus, 34 Aar; Skipper.

Jens Antonsen, 26 Aar, födt i Christiansand, vandt Borgerskab paa Gjörtler Professionen og liden Handel med smaae Kræmmerie at reise om med til Markeder. Foreviste sit Pas, dat. Vordingborg den 2 Juli 1755 at være fri fra Regimentet sammesteds under Hr. Greve AhlefeldtsHaand ogSegl.

1757. Peder Herskind, födt her i Byen, 2l Aar gammel; Kjöbmand.

1759. Johan Frederich Jan, 40 Aar, födt i Preusisk Pommern; Trykker paa Linned.

Johan Simoni, födt i Aarhus; Seilmager.

1760. Daniel Simoni, födt i Fredericia, 39 Aar; liden Hus-Næring.

1761. Jens Andersen Smith, födt i Aarhus; Kjöbmandskab undtagen Alenkram.

1763. Jens Bröchner Feilberg, födt iNibe; Farver.

1765. Jess Fester, födt i Brabrand Præstegaard, 28 Aar gammel, Kjöbmand.

Frederich Christian Gulmann, födt i Rosenholms Skovhus, Skrædder.

1767. Niels Kjeldrup, födt i Aarhus, 27 Aar, Kjöbmandskab undtagen Alenkram.

S. A. Thomas Pedersen Funder, födt i Funder Sogn, 36 Aar, smaat Kjöbmandskab undtagen Alen-kram.

1769. den 8 Mai. "Hr. Marcus Galten, födt her i Aarhus, 29 Aar gammel, fik Borgerskab som Vinhandler og Kjöbmand med alle Varer undtagen Alenkram."

1770. Peder Jensen Frausing, födt paa Allinggaards Gods, 32 Aar, Skipper.

Anders Jensen Agerup, födt i Aarhus, 26 Aar.

Jacob Kjellerup, 25 Aar, födt i Aarhus, al Slags Handel, undtagen Alenkram.

Skipper Peder Raae, födt paa Hauborregaard i Haderup Sogn, Skipper og Kjöbmand, undtagen Alenkram.

1772. Jens Christensen Raae, 23 Aar, födt paa Houbrogaard i Hammerum Herred, Skipper.

1773. Christen Jensen Kjellerup, födt i Aarhus, 25 Aar, Kjöbmand og Skipper.

Lars Larsen Kyssing födt i Kyssing, Skipper og Kjöbmand.

1775. Knud Nielsen Bech, födt i Aarhus, 25 Aar, Handel, undtagen Alenkram.

Sr. Rasmus Holbeck, 29 Aar, födt i Træden Sogn, Handel uden Alenkram.

1776. Anders Kaarsberg, födt i Aarhus, 27 Aar, Handel uden Alenkram.

Peder Jensen Rögind, födt i Gjern, 52 Aar, Avlsmand.

Rasmus Sörensen Faurschou, födt ved Faurschou, 36 Aar, Borgerskab som Tömmermand og med smaa Hus-Næring.

1778. Peder Laurentin, 26 Aar, födt i Kjerteminde, al Slags Handel, ''ja endog Alenkram".

1779. Christen Kjellerup, födt i Aarhus, 23 Aar, Handel uden Alenkram.

178l. Poul Pedersen Frausing, 3l Aar, födt i Ans Kro, Handel og Alenkram.

1782. Hr. Thyrre Pedersen Böggild, födt i Aarhus, Handel og Alenkram.

Laurs Thomasen Gjedding, kjöbmand, Alenkram undtagen.

1784. Christian Christensen Raae, födt i Aarhus, Kjöbmand og Skipper, uden Alenkram.

1786. Jens Johansen, födt i Fyrstendömmet Glücksburg, Bogbinder.

1787. Jens Rögind, födt i Aarhus, 27 Aar gammel, "Skipper og Hus-Næring".

1787. "Peder Laursen Schmidt, 28 Aar, födt i Norup paa Söbygaards Gods hvorfra han har FrihedsPas, dat. 29 April 1775 og desuden tillige er forsynet med Attest om sin præsterede Styrmands-Examcn. begjært og tilstaaet Borgerskab som Skipper og Kjöbmand med alle Varer, Alenkram undtagen. Til de Fattige udlovet aarlig 3 γ".½

179l. Gotfried Simoni, födt i Aarhus, 29 Aar, Kleinsmed.

1793. Mathias Ræmisch, födt i Böhmen, 42 Aar, Vertshushold og Kjöbmandskab, uden Alen-kram.

1794. Wulf Frederich Asmussen, födt i Aarhus, 32 Aar, Farver.

1795. Daniel Lauritzen Guldmann, födt i Aarhus, 31 Aar, Kleinsmedmester.

1795. Laurs Danielsen Guldmann, födt paa Palstrup Gods, 47 Aar, Handel undtagen Alenkram.

1798. Peder Andersen Grarup, födt i Brande (Pinneberg?), 38 Aar, Tobakspinder.

1799. Peder Jensen Agerup, födt i Aarhus, 30 Aar, Skipper.

180l. Peder Funder, födt i Aarhus, 28 Aar, Handel uden Alenkram. Til de Fattige 4 Rdr., ansat efter Rescript 8 Marts 1793 til 80 Rdr.

1803. Peder Hertz, födt i Aarhus, 40 Aar, forhen Borger i Randers, Skipper.

1803. Mogens Larsen Guldmann, fodt i Aarhus, 28 Aar, Rebslager.

1805. Ignatius Appelt, födt i Böhmisch Kömnitz, 30 Aar, Kjöbmand.

1806. Nis Jörgensen Mussmmm, födt i Haderslev, 25 Aar.

1807. Carl Gottlob Schwedler, födt i "Zeulentzig" i Preusen, 27 Aar.Følgende indrykkede tekststykke, er flyttet fra placeringen som fodnote.

Siden 1727 findes ingen Vedtegning, over hvad man gav i Borgerskabspenge. Fra den 17 September 1787 er der hos Enhver vedföjet, hvad han vilde give til de Fattige om Aaret. En Smed lovede saaledes 24 β, en Kjöbmand (Smaahandler) lovede 2 γ; Hans Raae, (31 Aar) lovede aarlig l Rdr.

Ifölge Rescript 8 Marts 1793 blev bestemt, at for de ved Forordningen 16 December 1707 bestemte 6 Frihedsaar fra Byens Bestilling skulde fastsættes en Summa til Erstatning for Byen i det Tilfælde at Ved- kommende flyttede bort inden 12 Aar vare forlöbne. Peder Pedersen Skiby, födt i Skiby, var den förste (25 Marts 1793), han lovede at give de Fattige 4 γ, og Erstatnings-Summen blev ansat til 50 Rd.

Hans Clemensen Krysting, födt i Aarhuus, 32 Aar, tog 29 April 1793 Borgerskab som Skipper, han vil- de kun udlove 24 β, men Magistraten satte ham for 4 γ til de Fattige. Erstatning for de 6 Friheds Aar 90 Rdr.

1794. 18 August. Harboe Meulengracht, 27 Aar, tog Borgerskab paa Kjöbmandshandel undtagen Alen- kram, lovede 4 Rdr. aarlig til de Fattige. Erstatning for de 6 Aar 120 Rdr.

D. d. Sören Jensen Schmit, 28 Aar, 4 Rdr. . . . 120 Rd. [for de 6 Aar.].

S. A. 25 August. Rasmus Ma1ling, 27 Aar, 4 Rdr. . . 120 Rdr. for de 6 Aar.

1818. 4 Mai tog Mouritz Chr. Raae Borgerskab som Skipper og blev ikke ansat efter Rescript 8 Marts 1793, ei heller nogen af de Efterfölgende.
Hübertz contents    documents contributed by Henning H. Jacobsen, Risskov, Denmark
dnkcen Site Map created December 3 2005 Hugh Watkins