Hübertz 1471-1593 Dok. Nr. 86

1471-1593. Udtog af den gamle Borgerskabs-Bog, begyndt 1471 og fortsat til 1673.

Dok. Nr. 86.Datum anno domini Mdlxx primo . .

Den gamle Borgerskabs-Bog er halv Folio-Format, dvs. Halvark, böjede efter Længden, og den er indbunden i Pergament.
Denne höist interessante Bog fandtes ved at ordne Archivet, sammenknippet med en Skorstensfeier-Bog fra Slutningen af forrige Aarhundrede og nogle andre ubetydelige Ting, og laae henkastet i en Krog.
Den er i det Hele ret vel conserveret, og indeholder foruden Registret over Borgerne flere Notitser, der til forskjellige Tider ere blevne henkastede paa de rene Blade.


 Indtil 1572 betegnede man i denne Bog Datum med Helgenes Navne, men siden ligesom nu med den og den Dag i Maaneden.


Fra 1587 af ophörte man at skrive Aarstallet med Romertal.

Det havde været min Hensigt ved Prikker helt igjennem at antyde hvad der under Excerperin-gen var forbigaaet; men jeg har maattet opgive dette.Aktstykket er opløst i forhold til opsætningen i Bd. I., og ovenstående indrykkede beskrivelse og ind-ledning til den gamle Borgerskabsbog er Hübertz fodnote til aktstykket. Bidraget er dog for interessant til en sådan placering. (HHJ)Anno christi lxxvii.

Item Jep Skredher i Ryngkloster er borger.

Anno Dom. Lxx octavo (to hele Aars Borgere).

It. Adam j γ. oc er borgher.

It. Atzer Jenssen er borgher ij γ ote ß strax oc xxiiij ß in fferia Olauj.

It. Thöger Jenssen er borgher j γ jndhen mytffast.

It. P. Skredher er borgher xjj ß.

It. Niels Winter er borgher xxiiij ß frij for weck (sic) oc vtbod then stwnd han tien Jes Schriffwer. It. Swey Niels er borgher xii ß in domin. mitzer.

It. Jes Twrssen er borgher.

It: Seueren Marthenssen er borgher xxiiii ß.

It. Oluf Skredher er borgher J γ indhen sti mich. Dagh.

It. Jon Skredher Höffkold er borgher xii ß.

It. Pether Jeipssen er borgher j γ.

It. Jenss Skredher aff Rynghkloster borgher.

It. Seueren Anderssen er borgher Gryndw.

It. Jes Swendssen er borgher oc frij for vth bod i thet förste aar.

It. Oluff Swerdffeyer er borgher.

It. Saxi Swerdffeyer er borgher.

It. Pauel Ffeyer er borgher.

It. Jens Pederssen werkmester er borgher.

It. Oluff Matssen Tymerman er borgher.

It. Mich. Pederssen er borgher tymerman.

It. Oluff Dal er borgher v γ

It. Nielz Palnessen er borgher xxiiii ß.

Anno Dom. medlxxviij. die beati, tome appostoli.

tha worth Staffen Sampsingh borgher oc skal gijffue ij γ til borgherskab Item oc ther til j lübsk γ hwerth aar for all tynge vthen for wor ffrwe penning oc for forskodh aff hans gardh.

It. lxxviij Nativitat. Christi.

It. Seueren Michelssen er borgher xx ß.

It. Mats Tegelslar viij ß borgher.

It. Ebbij Matssen er borgher j γ

It. Erik Seuerenssen er borgher xxjj ß indhen Pings Dagh.

It. Seueren Jenssen met Jep Sture viij ß.

It. Anders Pederssen Seyerbo jj γ.

It. Oluff Anderssen Tymerman j γ pro qvo Amdi jndhen Paskæ.

It. Jes Kridkas xjj ß jndhen Paskæ.

It. Gregers Pederssen j γ jndhen johannis Dag, pro qvo Seueren Michelssen.

It. Peder Erikssen er borgher j γ.

It. Jes Moghenssen er borgher iij γ.

It. Nis Wlff er borgher x ß.

It. Anders Pederssen Ffesker er borgher viij ß.

It. Töger Michelssen er borgher xii ß.

It. Vnge Hans Gwlsmed ij γ oc er borgher Indhen Paske.

It. Claus Bastweman er borgher j γ.

It. Lille Oluff Stinger er borgher oc skal vth thenne reysse i vtbothe.

It. Jes Olufssen, Grindw er borgher oc skal vth thenne ryesse. (sic)

It. Nis Pederssen er borger j γ.

It. Erik Remsnider j γer borgher pro qvo Henrich Sonderssen indhen ste Mortens Dagh oc vj steg x alne lange jndhen ffastelaghn.

It Oluff Tögerssen Skredher er borgher j mark.

It. Nielz Skredher er borgher j mark vj stig.

It. P. Glarmester skal giffue byen vj glarwenoo.

Anno Lxxxiij.

It. Jes Trwelssen x mark.

Anno Dom. Lxxxiiij. die mich. Dagh.

It. tha worth Hermand Gulsmit swa til ens ath han schal giffue byen vj mark til Hwsley oc smedhen ii tdr. öl om arith met swa schel at han enghen man giör forffangh oc frij for alt vthen for jj mark wekt oc wor frwe penning fra sti mich. Dag oc til sti mich. Dag oc vi mark Hws Lyæ (sic).

Anno Dom. Lxxxiiij.

pa sti Clementz affthen tha worth Jes Scriffuer til ens met borgemestere oc radh saa at han skal giffue til byen hwarth aar i mark for alle tyngi sa lengi han er fogith oc siden giör effter hans mowge som ander borger.

Lxxx quinto kiermösse.

It. tha wort Oluff Gulsmit sa til ens at han skal giffue byen xxiiii ß om aret holde wekt. jj grot wor ffrwe penning oc smedhen j td. öl oc ther met ffrij for alt vthen Konghen kommer til byen nw i thette förste Aar.

It. Nis Tamessen er borger j mark indhen pingse Dag oc smedhen ij td. öl oc the skolle sta vti hans packt med smedhen.

Anno Lxxx quinto Fabiani Dagh.

It. tha worh Jes Pederssen Nam saa til ens met borgemestere oc radh at han skal haffue sönder porth oc gieffue vi ß til byen hwarth halffue aar, löbber han for byen, tha skal han haffue ther skellight fore.

It. schal Ywar Wistissen giffue Viij ß til byen hwar sti morthens Dag oc quit for alt.

Anno Dom. quinto die Calixti.
It. worth Pæther Fickssen then suder swendh som steffler giör (Borger) skal giffue byen i mark indhen sti Marthens Dag oc nw nestkommendes oc were ffrij for alt til tolffte Dag Juwle oc eng-hen forffang at gjöre noghen meth emede eller andith her i byen anthen fore forne tiid eller ssy-den.

It. Oluff Michelssen tyenth er borgher i mark.

Matts Petherssen tyenth er borgher i mark.

Anno Dom. Lxxxvj.

It. Morthen Swerdffeyer er borgher och skal vth.

It. Jes Rodh er borgher och skal vd.

It. Mats Jenssen er borgher oc skal vth.

It. Hans Jenssen er borgher oc skal vth.

It. Anders Kok er borger i mark och ther met were frij for alth vtgifft och ther til rede ffastela-gens kost for radh och for radmen om the hannem tilsige xiiij Dage for Kosthen vthen for wekt oc wor frwe penninge.

Anno Dom. Lxxxviij.

It. Henningh Kedelmager skal giöre for byen for i mark nar behoff giöres oc er borgher.

It. P. Knwtzen Kieltringh i mark indhen ffastelaghn.

Anno Dom. Lxxxix.

It. Moghens Oluffssen er borgher och skal till Gwllandh.

It. P. Staffuen Hoffuith er borgher och skal til Gullandh, viij mark.

It. P. Kieldssen . . . .

It. Josth Möller er borgher oc skal til Gulland, fik v alne klede i mark oc alle tesse theres reijsse frij met thenne reysse.

Jes Jenssen fik v alne klede i mark oc alle tesse theres reijsse frij met thenne reysse.

It. Seueren Pederssen boghbinder xii ß.

It. Hans Skredher Ewilds frende er borger for Anders Cristenssen lansdommers bön skildh.

Anno Dom. medxe.

It. Jacob Barthskerer i mark strax.

Mcdxci.

It. Hans Matssen er borger i mark strax til borgerskab, oc ther til skal han giffue i mark for alle kongelig tönghe i thette nest aar efftherkommendes vthen vtbot kommer tha at giöre i Harnisk effter hans for moghe oc wor frwe penning ok til at sighe i aar til forne nar thenne Detinghen eij lenger skal holdes, then fik Christen Perssen (Marken?).

Mcdxciij.

It. Hans Bartsker ij mark inffra paskæ.

Mcdxcvj.

It. Seueren Kock er borger oc frij for alle stycke i thette Aar vthen for 2 Grot wor ffrwe penning och vtbodh om thet paakommer tha ath giöre effther hans for moge.

Medxcix.

It. Niels Skindher xii ß borgeskab komme the iche wd sti Olai Dagh tha skall han giffue een mark.

It. Niels Skindher viij ß for borgeskab strax.

Anno Dom. m. d.

It. P. Perssen vtmet aan i mark borgeskab endhen en maanet effther han hjem kommer aff Skaa-ne, ther var han vti vdbod.

It. P. Hantssen myn Herres swend i mark borgeskab nar pa eskis.

It. Jes Lassen spelman sagde borgemester syn tro tieneste oc att han skal ey andherstet forhyre seg vthen byes vthen han haffuer Loff aff borgemesther.

Anno Dom. mdij ssnapsting . . .

Mdiiij. die corp. christi.

It. Blasius aff Wismar viij mark borgeskab oc sagde loffuet paa tro loffue oc æd at han skal gift seg oc faa seg en Dannemans Dother indhen Dag oc aar oc bögge oc boo met oss som en Danne-mand og giffue penninge vd at fastelaghn.

Torstdag nest epter petri ad vincola bliff thett vedtaghet att man Schulle legge iiii ß vdhi Bössen

nar mand soordt Suerendhe for Domestedz eller han netth eller suor sig om meen &c.

Anno Dom. m. d. quinto the ölle twsind jomffruer.

It. Seueren Jenssen Byffogit iiij mark borgeskab Dag til ywell.

Anno Dom. md. sexto.

It. Lass Smed ther war for Kalfföö xxiiij ß borgeskab nar pa eskes.

Anno Dom. m. d. ottavo snapsting.

It. Jes Lassen i Sudpöt i mark borgeskab Dag till mitfast.

It. Niels Jenssen Skredher brögher viij ß borgeskab nar paa eskes.

M. d. nono.

It. Seueren Owessen er borgher oc skal vd i myn Herres Reyse.

It. Swend Nelssen sudherswend som skal haffwe Niels Kiöbmants sösther xx ß for hans borge-skab nar paa eskes.

Anno Dom. md. nono.

It. tha talet Oluff Perssen for Goske Cristiernssen at han bleff borgher oc skall giffue en Rinsgil-len till borgeskab nar paaeskes.

ii½ mark betalit i Oluff Gulsmits bog.

It. Seueren Trwe er borgher for han vor i vor nad. Herres vdbodt.

Mdx.

It. Hans Perssen Kieltringh j mark borgeskab.

It. P. Anderssen som fek Kyrsthen Oluffs nör i byen i mark borgeskab.

It. P. Jessen Danmark.

It. Seueren Sten.

Mdxii.

It. Tha loffuit Jacop Snidcker ij mark borgeskab oc saffde paa tro oc loffwe oc ere at han skall ey flytte bort vdhen han kand giöret i mynne ther for loffuit mester Bern oc Paul Guldssmit viij ß betalt som mest. Bern lade vth.

Mdxiij.

It. bleff Lage Nielssen Grydstöber borgher oc skall giffue i½ mark borgeskab pro eo Las Ssmit.

Anno Dom. Mdxiii. sti Kalixti pssis Dag.

tha giorde Jes Trwe regenskaff paa then fracth han fik fra Lübek oc til Falstherbode xix oc xx mark ther aff bleff han skilligh ower alt regenskaff xxvi mark iiii ß hollen penge som han beholt hoss sig till Kabell.

Mdxiiii.

It. Niels Kedelssmit vester i byen xxviij ß borgeskaff pro eo Seueren Ssmit die Ketilli.

It. Niels Perssen er borgher oc skal giffue ii tilther bord til byen pro eo P. Snidicker.

Mxvj.

It. Knwd Galthten er borgher fri for han skal fare paa byens beste at Neem (?)

Mdxviij.

It. Hans Bartsker som fulde ritren effther v mark borgeskaff oc er borgher.

Mdxxii.

It. tha bleff Ffriis borger oc skall giffue igilde eller 3 mark.

Mdxxiv.

It. Oluff Snedicker borger oc skal arbeyde for byen for i mark.

Anno Dom. mdxxvij profesto beati Francisci.

Tha bleff Powel Pariiss scomager borgher och skal gyffue en gillen Mougens Laurssen borge-mester pro eo fidejussit - Hr. Mougens Göye bad hannem qwit.


Anno Dom. mdxxxi.

It. bleff Seueren Perssen i Feldballe ("föd i Feldballe" er overstreget) borger for 3 γ.

Mdxxxiij. paa sti Pouels Dag conversionis.

Tha bleff Jens Segerssen borgher och skal gyffue iij mark oc skal flytte hiid til Byen oc blyffue her bosat thet snarist han kand fonge ther Leygelighedt til.

Mdxxxiiij.

. . . Samme Aar Torsdagen nest for sti Hans Dag metsommer,

Tha bleff Seueren Nielssen Nyb borgher oc skall giiffue xv mark dansk pro eo Jes Nielssen Radman betale Miceli oc en tde tyst öll.

Aar mdxxxvi.

(Alle Borgere for 1 Aar).

Löverdagen for Priske virg. Dag

tha bleff Niels Ebbessen Scomagher borgher oc skall giffue xv mark halffdelen betale at poske oc halffdelen at betale at sti michelss dag nest kom. pro eo Anders Vdzssen.

Mdxxx. sexto sanctor. Sebastiani & Fabiani Dag

tha bleff Nielss Anderssen Slopskeeg borgher oc strax vdgaff xv mark.

Samme aar torsdagen i fastelaggens vgge tha bleff Jens Clemytzssen scredher borgher skall giff-ve xv mark.

Samme aar Löffuerdagen nest for visitationis Marie tha bliff Mas Nielssen borger ssom tientthe Knutt Knuttssen skallt giffue xv mark och en tde tisst öll. Knutt Knuttssen loffuitt att han skall betale atth sti Oluffs dagh.

Samme aar Torsssdaghen nestheffter visitationis Marie tha bleff Nielss Jensssen borgher ssom ti-entthe Michell Jenssen Borgemester och skall giffue xv mark att sti Olai Dagh nesth effter kom-mendes Jens Franki loffuit.

Samme aar oc samme Dagh bliff Christian Oluffssen borger ssom tientthe Mass Ibssen och skall giffue xv mark att sti. Oluffss Dagh ther nest effter kommendes och Mass Ibssen loffuith.

Samme aar Torssdaghen nest effter Ketilli confessoris Dagh tha bliff Seueren Wssen borger schomagher och skall giffue xv γ, Bertell Skerpp loffuitt betale att sti Michel.

S. a. Torssdaghen nest effter Pet. apli ad vincula tha bliff Jörghen Vernnissen borgher skall giffue xv mark att sti Mich. Dagh nu nest kommendes : Lage Lagessen loffuith.

S. a. then Löffuerdag nest effter Petri ad vincola tha bliff Rasmus Jenssen borger ssom tientthe Moghens Laurentssen borgemester skalle giffue xv mark att betaale atth iwell nu nesth kommen-des Knutth Knuttssen loffuith.

S. a. Löffuerdaghen nest ept. Dionisij bliff Jens Frantzssen borgher ssom kom aff Ælöff skall giffue xv γ pro eo Jens Frankj.

S. a. siele Dagh bliff P. Pallssen borgher ssom tientthe Knutt Galthen skall giffue xv γ. Moghens Laurentssen loffuitt.

S. a. oc samme Dagh bliff P. Jbssen borgher ssom tientte Christian Skredder schall giffue xv γ. Knutt Galthen loffuitt for hannem.

S. a. Sabbato post omn. Sanctor. (5 Novbr.) haffuer Knutt Sneddicker loffuit att komme her igen inden tiisdag afften oc tale mynde for hand foor vlofflig her till bien ssom bor vdi Oluff Mickels-sens gardt paa Medelgadhe the haffuer hand lofft oss paa ssyn ere.

S. a. Torssdaghen nest effter Martini tha bliff Seueren Seuerenssen Smed ssom kom aff Kallen-borge borger skall giffue xv mark ad iwell Christian Temermandt loffuitt.

S. a. Löffuerdaghen nest effter Martinj bliff Seueren Michellssen borger ssom tientt Rasmus Michelssen hans broder skall giffue xv mark att fastelaghen nest kommend. Rasm. Mickelssen loffuit.

S. a. pa sti Clementis Dag bliff Pouell Perssen borgher ssom tientte Rasm. Frantssen skall giffue xv mark indhen paaske Jens Lenno loffuitt.

S. a. paa sti andree apli Dag bleff Seueren Oluffssen borgher ssom tientte Mickell Jenssen oc skall giffue xv mark Jens Frankj loffuit.

Anno Dom. mdxxxvj paa sti andreæ apost. Dag:

tha saffde Christiann Knuzssen Borgemestere Radtmenndt oc Byfogden tieneste pa Byens vegne for enn Bödell oc en rettermanndt; oc beplicthet seg till et Hengindt ther ssom hand vdj nogher maade römmer eller faare hedhen emod borgemesters oc fogdens minde. attj skall lade hannem henge huare the kunde hannem ther effter opspörge &c.

S. a Löffuerdaghen nest effter tha bleff Matth. Lunnd borger oc skall giffue xv mark Knutt Galt-hen loffuitt.

S. a. Löffuerdaghen nest for iwell wantt Niels Jenssen borgeskab ighen skall giffue x mark.

A. D. mdxxxviij. . . . . . . . . . . .

Eodem Anno vigilia Mathæi apost. bliff Michel Byskitt borger schall giffue xv mark penning-he.

Mdxxxviij. Torssdagen nest for fastelagen suore tesse efftherne skippere attj ickj schulle indtage nogett godtz att före for andre endt for köbmendt Michell Hög Hans Erboo Jens Michellssen Anders Tiibo skipper Bertell Rasmus Tunbo Seueren Pindt Seueren Perssen.

Eod. an. torssdagen nest for fastelagen lodt Niels Skytte Murmester leesse vor kere nadige Her-ris breff att handt schulle vere quitt for alle tyngj.

Eod. an. torssdagen i fastelagens vgge bleff Seueren Mickelssen borger ssom kom aff Hellnis skall giffue xv mark vdj rundhe fireskillinger pro eo Offue Skytte betaale att medtssommer nest tilkommendes.

Mdxxxviii. paa Pasche afften vntte Borgemestere oc Raadt Niels Roodt att bruge slagtterie thette ssamme aar och schall giffue v marck vdj rundhe fire skellinge möntthe.

Mdxxxviii. paa ste valborg affttenn vntte Borgemestere Radtmendt och almugen Peder Oluffssen

Lxiij mark wdj otte skellings möntte oc ij marck och iij marck stikj och skall hand giffue bien Lx marck penninghe ther for igen att sti mic. Dag nest tilkommend.

Eod. anno Torssdagen nestepter egidij ahbatis bliff Hans van ther viidhe mönttemester borger oc schall giffue xv mark att betaale att Michelj nesth kommendes.

Eod. anno Löffuerdagen nest effter nat. Marie bliff Michel Jenssen Smedt borger ssom kom aff Hommelloor och Schall giffue xv mark att betale att Martini nestkommendes pro eo Jens Knutzs-senn: och att hand Schall flytte hiidt till bien met thet förste och boe her vthi Bien og Skatte og Skilthe met sine medtborgere: och om ther kommer vdtbudt paa tha schall hand holle en for karl y sett stedtnar hannem tillsiges.

Mdxli. Löffuerdagen nesth for purificationis Marie tha bleff tesse epterne Skippere attspurdhe vdhi vor Rostuffue om ther var nogett Ködt eller Honning indhe skibbet paa thes skibb ther the seglet till Lübeck tha badt the them Gud hielp mett opragtte fingre att ther ey var nogett entthen ködt eller Honning indtskibbet paa theres skib till Lübek thet the vdaff visthe y nogen madhe: Seueren Tiibo. - Seueren Pindt. - Oluff Tunbo. - Och Hans Arbo sagde att ther ickj heller var paa hans skibbe vdhen ij tdr. Kiödt som Las Fog sendhe till hans verdt oc iij tdr. Honning.

Mdxlii. . . . Eod. anno bliff Seuerin Anderssen schomager suendt borger och bleff quitt for handt gjorde en karll vdt y konningens vdtbudt.

Mdxliij. Löffuerdagen ther nest epther bliff Hans Jung apotheker borger och gaff strax ij Daller y möntthe.

Eod. an. Haffuer Anders Rosskammer loffuitt att ville löbe biens erendhe till Viiborg Randers eller andensteds nar hand tillsagdt bliffuer for kongens weckt hand forssömmit &c.

Mdxliiij. Eod. anno vigilia Thome apli. bliff Seuerin Stiger
borger och schall giffue ij Daler halft att paasche och halfft om aars modt pro eo Hans Arbo och Rasmus Guldsmit.

Mdxlj. Löffverdagen nest for conversionis Pauli bliff Laures Jenssen borger ssom tientte P. Saxi och schall giffue ij Daller att midssommer nestkommendes: pro eo P. Saxi och schall hand holle egt och veckt och anden tyngj epther syn formuge och stede seg en buodt ssom Peder haffuer loffuitt for vdj thet förste Aar.

A. D. Mdxlviij. Löffuerdagen nest epter fastelagen bliff Jb Seuerenssen borgher ssom tientthe Knut Knutzssen och schall giffue ij Dr. indhen Pasche nestkommendes pro eo Knutzssen och Rasmus Schredder. Och att hand schall stede seg et husss her vdi bien och betale huer mannd vell ssom hand kiöbeslar met och giöre kongelige och byens tyngi fyllisthe vdj iij Aar epter den-ne Dag huis hannem tillkommer eptter hans formuge &c.

Anno etc. MDL Mandagen nesth epther Seuerinij episcopi [27 Octbr.] tha samticket och ved-tog xxiiij borgere mett Borgemestere och Radmennd her ij Aarhus tesse epther schreffne article.

Fförsth att ehuo ssom helsth ville epther denne Dag bliffue borger och gange wdj borgeschaff her ij bien hand schall tiene enn mannd och Borgere her ij bien vdj iij sammfeldige aar tillfornn och

ssaa giffue sex dallere till bien och inthet mindere menn ther ssom hand er formoendes och fan-ger ett giffthermall her ij bien och eckj haffuer tienntthe her ij bien ssaa lang tiidt, tha schall hand giffue meere epther borgemesters och Raadz willie och samtickj och strax wdlegge ssamme pen-ninghe nar hand suör sijnn borgeschaff eedt. It. Aar &c. mdlj. ad Sti Peders Dag ad chattedram [22 Febr.] tha samtickett andre xxiiij borgere mett meeninge borgere och almuge ssom tha tillste-de var paa Aarhus Radthusss ssamme articler och willkorffue ssomm forschreffne stander &c.

Mdlii. . . . Eod. an. & die bliff Seueren Niellsssen Skerp borger ssom tientthe Bertell Skerp och bliff giffuitt quitt for hand bliff huggen wdj biens tiennesthe och wegtt aff enn Landtzknegtthe &c. pro eo &c.

Mdlvi. Leffuerdagen nest for Johannis Bapt. bliff Jacob fon Kolbeck bartscher borger och gaff strax sex daller pro eo Hr. Niells Thamesssen och Hr. Anders Scriffuer Vicarier.

Mdlvj. Löffuerdagenn nest epther Bartholomej (29 Aug.) tha wanndt Niells Kedellssmedt ij Rii-demölle borgeschaff paa nye egienn och schall giffue xxx Daller for hand hagde ssaa lang tiidt ij x eller xii aar brugge Kedellsmedt embede paa landtzbiernne, og förde sytt godtz ij marckende ssom en anden embitzmanndt ij köbstederne boenndes och haffuer ingen kongeliige eller byenns tynnggj hollt medt siinn medtborgere her ij byenn tesse mellom: och schall hand giffue hallffdie-len aff ssame penninghe att Juell nest kommendes och andhen hallffdielenn att pinxdag ther nest epther kommendes.

Mdlviij. Löffuerd. nest for Söndagen Riminiscere (5 Marts) bleff Christen Michelssen Schoma-ger borger, som tjente Peder Tögssenn og gaff strax sex Daler pro eo Rasmus Erichssen og Seue-ren Ybssen [Item sagde Rasmus Michelssen i Gedding "them angerlöss for same Löffthe"].

S. a. Löffuerdagenn nest epther Pinxsöndag (28 Mai) bleff Rasmus Simessen Herr Abbett Jensses broder vdj Emcloster borgher, oc gaff strax sex Daler pro eo Jens Henricssen oc Rasmus Pouels-senn kiöbsuendt ssom forsr. stander &c.

Anno Mdlxi. Löffuerdagen nest for Katarine virginis (22 Novbr.) bleff Claus Seffuerenssen födt vdj Hasloffagger borgher och gaff strax Sex daler pro eo Anders Ybssen och Anders Mörkj att handt schall hollde huss oeh obben dörre och suare till alle tilbörlighe tyngj effther hans epffne och formuffue, och sagde forscr. mendt Borgemest. och Raaedt goedt for att forscr. Claus Seffu-erenssen schall komme mett sitt patzbordt och beuisse att handt er kommen fraa sin Hospundhe Jens Klyne borgher i Riibe mett mindhe och wenschaffb &c.

MdJxii. Rasmus Jörgenssen Schomager bleff borger och schall han bygge och bo och holde aab-en Dörre och suare til tilbörlig Tynge.

Mdlxxxj. Snapsting. Rasmus Jensen Nölöff Kjöbsuend ginge ij Borgeskab oc bleff vj Daller qui-terit for hannem byen var hans broder Rasmus Jensen plictig for hand var ij Kolling med Skatt.

S. a. Rasmus Rasmussen Byesuend Suor borger Eed gaff Jngen borgeskab mens bleff hanom naa-delig tilgiffuit for hand war ij kon. Matt. tieniste.

S. a. Niels Sevrenssen Lessö Suor Borg. Eed gaff jngen pening mens bleff affquiterit for hand haffde löbit for Byen med Kon. Matt. Riesse (sic) till thene Dag 1581 then 2 Martij.

1587. Thendt 4 Dag maij Claus Suerdfeiger Suor Borger edt gaff iiij D. som Loduig Schriffuer opbar Pro eo Mickell Bassij Steffen Kreikier och schall handt holde Retersuerdit huos Sig och widt Macht.

1589. Anders Casperssenn Apotecker som flöte aff Collding suor Borger Eedt thendt 23 July gaff handt kiemener 6 D

1593. Augustinus Lifflender Bartsker gjorde sin Borger Ed og stillede Kjæmner tilfreds for 6 Dlr. &c.


- - - -


Hübertz contents    documents contributed by Henning H. Jacobsen, Risskov, Denmark
dnkcen Site Map created December 3 2005 Hugh Watkins