Elizabeth Wasson Almon & Family

Elizabeth Wasson Almon & Family
Submitted by :
Mary Almon Pugh August 9,2005

Seated left: David Calvin Almon & wife Annie with their 5 children, Joaquin Miller Almon, Thomas C. Almon, Jennie F. Almon, Christine Almon & Louis Almon, Nancy Reneau Wasson, Elizabeth Wasson Almon, Charles Pomeroy Almon & Mattie Lou Greene Almon with their 3 children, Sarah Elizabeth Almon, William Lewis Almon & Fannie Lou Almon. Standing left: Nancy Elizabeth Almon, Novie Almon, Thomas Franklin Almon & Lulu Almon.