Gaelic  

 Gaelic Termsban = white haired
bannach = cake
boyans = little boys
Breac = freckled
Buidhe = blond    (Boo-ya)
Cam Shron = crooked nose (Cameron)
ceilidh = visit
"Ciamar a tha thu" = How are you?
Ciod tha dhith ort = What do you want?
Dhughall = Dougald
dubh = black
Eoin, Iain, or Ian = John
Eoghan = Ewen
Gaidheil = the Gaels
Glic = wise
Gobha = a blacksmith   (Gow-a)
Greas-ort = Hurry up
gurlags = little girls
"Ho ro mo nighean donn boidheach" = my beautiful brown-haired maiden
Iain Saor = John the carpenter   (Ee-an Suur)
Laig or lag = weak
la briagha an diugh = Fine day today
m'eudail = my dear
mac 'an diabhoil = son of the devil
Mor = Big
Mhor = Big (feminine)
"Och, Dhia" = O, God
og or oig = young
peasan = brat
Ruadh = red haired   (Roo-a)
Ruan = Rory (short for Roderick)
sagart = priest    (sag-ursht)
Seonaid = Jessie or Janet   (Shae-ni)
Sine = Jane
"Thig a stigh" = Come in