NSGS Ancestree, Vol 5, Index

NSGS Ancestree


- 144 -

INDEX TO VOLUME V

Aagarrd, 7 Andrey, 15 Baiers, 57 Beach, 67, 92, 93
Abbot, 101 Anhorn, 37 Bailey, 50, 57, 70, 89, Beaman, 25
Abbott, 12, 26, 70, Ansen, 93   92, 105, 133, 134 Bean, 15, 27, 35
  109, 133 Anthony, 14 Baily, 92 Beard, 31
Able, 134 Apher, 15 Baird, 6, 53 Beatty, 91
Aborking, 59 Applegarth, 109 Bakenhus, 29 Beaver, 4, 5, 14, 87, 88
Abraham, 59 Applegate, 49, 56, 57 Baker, 6, 14, 24,29 Becher, 24, 26, 27, 28
Abrahamson, 30 Appleman, 12   82, 92, 131, 132, 134 Beck, 24, 36, 99, 101,
Ackermann, 9 Applin, 130   135   136
Action, 53 Appuhn, 12 Bal, 109 Beckard, 71
Adair, 5 Archer, 4, 14 Balance, 6 Beckenhause, 69
Adam, 109 Arend, 7, 9, 47 Balconibe, 92 Becker, 7, 10, 49, 65,
Adams, 4, 14, 27, 32, Arends, 47, 87 Baldwin, 6, 25, 26, 57   70, 109
  36, 44, 54, 89, 99, Armentrout, 76   64, 101 Becklam, 29
  105, 132 Armstrong, 4, 6, 12, Balfany, 35 Becklaw, 15
Adolph, 59   33, 54, 57, 59, 131 Ball, 53, 77, 90 Beckman, 101
Adriance, 25 Arndt, 28 Ballard, 53 Beckmann, 9
Aeddrey, 15 Arnett, 132 Ballinqer, 109 Beckner, 49, 99
Aerhern, 92 Arnold, 5, 24, 35, 53 Ballou, 4 Bedell, 83
Agler, 70   70, 131, 132 Balsiger, 7, 9, 47, 85 Bedner, 53
Ahl, 10 Arnott, 19, 44 Balsley, 130 Bedsal, 22
Ahlers, 69, 70 Arres, 12 Banasch, 27 Bedwell, 22
Ahrens, 92, 109 Arrison, 135 Banester, 70 Beebe, 24, 56
Ahun, 93 Artist, 116 Bannick, 31 Beecher, 25
Aile, 126 Asch, 101 Banning, 57, 99 Beem, 110
Akerman, 69 Ashcraft, 117 Banant, 70 Beers, 131
Akesell, 45 Asche, 29 Barb, 35 Beery, 83
Akesen, 45 Ascher, 15 Barber, 131 Beeugro, 54
Akeson, 50 Ash, 69 Barclay, 54 Behlen, 29
Albers, 27 Ashley, 4, 109 Bard, 73 Behling, 136
Albert, 10, 27, 105 Ashmun, 136 Barden, 31, 57 Behrends, 130
Albertsen, 70 Ashnott, 70 Bargman, 11 Behrmann, 31
Albertson, 25 Ashworth, 72, 73 Baring, 53 Beich, 84
Albin, 5, 49 Aspinall, 61 Barjenbruck, 29 Beick, 84
Albro, 15 Asth, 59 Barker, 10, 50, 84, 99 Beierschmitt, 7, 8
Alderson, 28 Astleford, 33   101, 142 Beil, 101
Albridge, 65 Atchison, 134 Barley, 71 Beins, 10, 86, 99
Aldrup, 82 Atherton, 54 Barnard, 70, 91, 115 Beitter, 106
Alexander, 6, 29, 84 Atkins, 130 Barnett, 83 Bell, 6, 12, 55, 67,
Algoe, 66 Atkinson, 30 Barney, 105   70, 73, 92, 93
Allay, 90 Atterberry, 131 Barnum, 26, 27 Bellar, 64
Allen, 6, 11, 14, 31, Atwood, 32 Barr, 12, 35 Bellew, 93
  43, 54, 55, 61, 63, Auderson, 70 Barrett, 14, 27, 55 Belsley, 82
  67, 68, 90, 101, 132, Audson, 70 Barrick, 82 Bendagard, 132
  135 Augustine, 74, 76 Barrow, 133 Bender, 28
Alles, 87 Austead, 132 Barry, 55, 99 Bendykowski, 115
Allison, 101 Austin, 23, 49, 53 Bartell, 31 Bengen, 9, 101
Alon, 5 Avery, 52, 72, 109 Barten, 37 Bengston, 117
Alswine, 7 Axen, 44 Bartle, 6 Benjamin, 56
Alt, 109 Ayers, 105 Barton, 25, 42, 53 Bennet, 62
Althouse, 12, 135 Bartz, 131, 132 Bennett, 6, 14, 25, 64
Alton, 6 Baskin, 118   70
Amick, 5, 101 Baare, 36 Bass, 118 Benning, 26
Amison, 5, 6 Babb, 37, 109 Bateman, 54 Bensen, 83, 117
Amon, 37 Babbington, 6 Batenhorst, 1 Benson, 6
Amstad, 54 Bachelor, 99 Bates, 5, 6, 57, 73, 75 Bent, 92
Anders, 23 Bachle, 53   93, 99, 106 Benthack, 29
Anderson, 5, 6, 12, 17 Backermeyer, 11 Batie, 64 Bentley, 54, 59
  26, 39, 30, 32, 44, 45 Backlund, 35 Bauen, 47 Benton, 32, 130
  49, 50, 68, 72, 82, 91 Backus, 58 Bauer, 8, 46 Bentz, 36
  93, 106, 107, 109 Bader, 35, 75 Bauers, 12, 134 Benz, 135
Andrews, 24, 31, 36, 53 Bagwell, 106 Baumgaertner, 11, 133 Benger, 4,5, 101, 118
  56, 57, 136 Bahr, 135 Baxter, 90, 101   134
Anderson, 129, 132 Baier, 88 Bayles, 101 Berggren, 44

 


- 145 -

Bergmann, 99 Blum, 133 Bourke, 11 Broadstreet, 75
Bergmark, 132 Blumer, 8, 84 Bove, 6, 71 Broady, 56
Berman, 59 Blummer, 131 Bevel, 92 Brock, 15, 29, 59
Berndt, 30 Blunt, 100 Bowen, 93, Brockhaus, 28
Berne, 25 Boag, 130 Bower, 14 Brockhoff, 136
Bernhard, 70 Board, 36 Bowers, 14, 61 Brodbaeck, 10
Bernstein, 59 Boauder, 91 Bowhay, 55 Brokaw, 19, 64
Berry, 84, 117, 133 Bobb, 37 Bowman, 26 Brong, 117
Bery, 92 Bobbit, 22 Bowy, 52 Brookman, 66
Best, 56 Bobbitt, 135 Box, 136 Brooks, 31, 91, 92
Bestol, 110 Bobst, 82, 83 Boyd, 54, 77, 83, 91 Broom, 10
Bestor, 99 Bocenizer, 70 Boyer, 23, 68, 83 Bross, 52
Bethgr, 70 Bock, 9, 47, 50, 87, Boyles, 117, 134, 135 Brothers, 75, 76, 117
Bethscheider, 28   93 Brabec, 43 Brott, 131
Betiken, 8 Bockenhaver, 70 Brace, 33 Brower, 31, 142
Betkowsky, 59 Bockelman, 11, 134 Brackaage, 134 Brown, 4, 6, 15, 25, 26,
Betts, 6, 31, 135 Bockenhauen, 69 Bradford, 5, 70   36, 37, 53, 57, 64, 65
Bevan, 133 Bockschecker, 14 Bradley, 6, 93   69, 75, 82, 84, 89, 90,
Beverage, 101 Bodien, 6 Bradly, 92   92, 93, 100, 101, 107,
Beyers, 12 Bodley, 53, 106, 107 Brady, 25, 92   117, 118, 134
Bickert, 134 Bodmer, 28 Bramblet, 49 Browner, 25, 26
Bidwell, 6 Boeck, 6 Brammer, 7, 85 Browning, 54
Bieck, 83 Boedecker, 88 Branch, 107 Brubaker, 53
Biehl, 103 Boedeker, 50, 51, 101 Brandenberg, 94 Bruce, 94, 115
Bierbower, 130 Boetel, 8, 46, 61 Brandes, 35 Bruechart, 6
Bigby, 17 Bogenrief, 134 Brandt, 18, 45, 99 Bruen, 27
Biglow, 36 Bogue, 64 Branett, 15 Bruggemann 92
Billeter, 92 Bohannan, 93 Brannon, 5, 16 Brugger, 29
Billings, 69 Bohart, 110 Brau, 51 Brunhoeber, 133, 134
Bills, 69, 105 Bonda, 51 Brauer, 100 Brunken, 29
Bilstein, 110 Bondegard, 44 Braun, 28 Brunkow, 134, 135, 136
Binges, 92 Bone, 11 Bray, 6 Bruner, 84
Binton, 52 Bones, 28 Brazak, 36 Bruns, 103
Bird, 12, 136 Bonesteel, 64 Breder, 36 Brush, 136
Birken, 61 Boning, 29 Breese, 135 Brust, 51
Birkenbuel, 131 Bonnifield, 110 Breitenfeld, 131 Bryan, 70, 91, 100, 133
Birks, 92 Bonser, 93 Breitenfeldt, 130 Bryant, 6, 91, 92
Birney, 21 Bonstell, 64 Brekenfeld, 9 Bryarly, 116
Bischoff, 12 Book, 92 Brell, 94 Bryd, 71
Bish, 83 Booknaw, 68 Bremer, 26 Brysky, 142
Bishop, 6 Boone, 6 Bremzer, 73 Buchan, 59
Bissell, 110, 118 Booth, 54 Brendel, 31 Buchanan, 110, 118
Bisson, 15 Bordens, 14 Brenizer, 3, 70 Buchel, 47
Bivens, 67 Borg, 30 Brennan, 94 Bucher, 27
Black, 6, 37, 90, 92,99 Borgelt, 3 Brennemann, 110 Buchholz, 65, 142
Blair, 118, 130 Borigoine, 90 Brenton, 5 Buck, 49, 68, 101
Blake, 72 Born, 29, 86, 100 Brereton, 55 Buxkholtz 99
Blaker, 6 Bornemier, 11, 134 Bressler, 69, 70, 92, 93 Buckingham, 23
Blakeslee, 68 Bornman, 133 Bressley, 93 Budig, 7, 8, 9, 45, 47
Blankton, 130 Bornmann, 50 Bresslin, 69 Buechler, 10
Blanton, 65 Borowiak, 115 Breswell, 116 Bueher, 130
Blattner, 61 Borton, 64 Brethoft, 8 Buell, 11
Blaugh 106 Bosak, 116 Brett, 90 Buesching, 31
Blazer, 29 Bossett, 115 Breuhaus, 110 Buenger, 130
Bleeck, 33 Bossetti, 37 Brewer, 110, 142 Buffington, 55
Blevins, 93 Bossingham, 33 Briggs, 54, 82 Buhman, 61
Bliss, 68 Bostock 21 Brimer 24 Bullard, 14
Bliven, 42 Bostwick, 70, 72 Brindley, 26 Bullinger, 29
Blixt, 44 Bothwell, 134 Briney 68 Bulsey, 131
Blizard, 82 Bott, 66 Bringham, 88, 90 Bumgardner, 43
Block, 6, 93 Boucher, 12, 43 Brinkman, 7 Bunker, 28
Blocker, 21 Bouck, 12 Bristol, 63, 103 Bunner, 110
Bloedorn, 28, 29 Boughting, 54 Brittain, 134 Bunser, 33
Blodhart, 69, 70 Bourke, 59, 136 Brittell, 64, 91 Bunyan, 54
Bloom, 53 Bourn, 23 Brittenham, 12 Burch, 5, 92
Blotzger, 10 Bourelle, 12 Britton, 106 Burcham, 84

- 146 -

Burdick, 83, 135 Cann, 26 Childerley, 63 Cogan, 33
Burger, 61, 73 Cannady, 136 Childs, 36 Coglizer, 89
Burgess, 6, 48, 88, Cansemer, 51 Chishoim, 131 Cohn, 59
  89, 110 Canter, 110 Chism, 42 Coin, 73
Burgher, 71 Cantley, 110 Chivett, 4 Colbert, 11
Bouguis, 46 Carbey, 17 Chmeka, 42 Colby, 55
Burke, 16, 29, 84 Cardweil, 4 Chrisman, 110 Colclesser, 36
Burkey, 131 Carey, 49, 69 Christ, 75 Cole, 4, 5, 6, 11, 29,
Burkmann, 69 Carithers, 130 Christansen, 6   82, 94, 100, 106
Burks, 33 Carl, 6, 26, 33 Christensen, 37, 42, 118 Coleman, 16, 45, 75, 82,
Burmeister, 87 Carison, 32, 33, 44,   134, 136   111, 133
Burley, 71, 107   45, 57 Christenson, 12, 143 Colerick, 94
Burmeister, 85, 87 Carmichael, 5, 53 Christopherson, 135 Collard, 69
Burnett, 92, 101 Cansemer, 51 Christwisser, 51, 101 Collicott, 32
Burns, 29, 84, 94, Carnes, 12, 55 Chubbuck, 5 Collimson, 92
  103, 135 Carney, 33 Churchill, 4, 69, 70, Collin, 16
Burr, 94, 129 Carper, 49, 51   89 Collins, 32, 44, 56, 59
Burrell, 14 Carr, 12, 75, 100, Church, 110   66, 67, 68, 69, 132
Burritt, 84   124, 135 Cieloh, 27 Coiman, 54
Burroughs, 21 Carrig, 24, 29 Cisco, 55 Columbia, 105
Burrows, 15, 58 Carriker, 130 Clapp, 36, 55, 134 Comadt, 70
Burt, 94 Carrnan, 92 Clarence, 49 Comes, 6
Burtch, 66 Carrel, 53 Clarissen, 70 Comfort, 70
Burton, 22, 53, 84, 110 Carroll, 16, 99, 110 Clark, 5, 10, 14, 15, Compton, 69
Busby, 53 Carron, 16   17, 19, 21, 27, 28, 30, Comstock 91, 105
Busch, 61, 69 Carruth, 6   44, 53, 55, 64, 73, 77, Condon, 43, 61, 83
Busey, 53 Carson, 18   88, 89, 90, 92, 107, Conkright, 118
Bush, 42, 53, 83, 105 Carter, 31, 43, 100,   131 Conlee, 53
Bushnel, 133   110, 130, 136 Clarke, 5, 6, 22, 64 Connelly, 54
Buskirk, 69, 70, 133 Carver, 131 Ciarkson, 33, 116 Conner, 6
  134 Case, 4, 67, 68, 130 Claus, 47 Conners, 36
Busohm, 91 Caseline, 81 Claussen, 54 Connor, 15, 16, 25
Buss, 26 Casey, 6, 135 Clawson, 19, 107, 110 Conoren, 6
Bust, 83 Cashler, 104 Claymon, 28 Conrad, 28, 31, 49, 99,
Buster, 134 Cashner, 12 Clayton, 45   124, 133
Bute, 32 Castle, 64, 70, 110 Cleal, 130, 131 Contryman, 101
Butler, 14, 21, 37, 73 Castor, 116 Clemans, 94 Cook, 4, 11, 12, 25, 56,
Butlerer, 70 Cate, 91 Clements, 105   68, 69, 70, 73, 100,
Butte, 131 Cathey, 51, 101 Clemmons, 4, 101   111, 116, 136
Butterfield, 75 Caunn, 25 Cleran, 59 Cookingham 28
Buttery, 6 Cavett, 131 Cleveland, 15, 53, 56 Cooksey, 92
Buttner, 70 Cawley, 92 Clevenger, 73 Coolidge, 14
Buttock, 25 Caygill, 136 Cline, 15, 37, 57, 65 Coon, 4, 5, 12, 24,
Butts, 6 Cedar, 29   92, 99   42, 88, 90
Byon, 70 Center, 35 Clinn, 14 Cooney, 27
Byorne, 17 Chadwick, 61 Clites, 12 Cooney, 6
Byrnes, 16, 27 Chappell, 64 Clizbe, 88, 89 Coons, 111
Byron, 17 Chalfant, 6, 49, 101 Closson, 64 Cooper, 64, 67, 90,
Chalfont, 43 Clother, 14   131, 135
Chaloud, 68 Clothier, 32 Copenhaver, 101
Cady, 15, 71 Chamberlin 90 Clough, 26 Coppell, 11
Cain, 61 Chambers, 33, 42, 69, Clouse, 67 Coppersmith, 111
Calder, 64   70, 75, 103 Clow, 66, 68 Corbett, 134
Caldwell, 6, 76 Champion, 6 Clugey, 100 Corby, 64
Calkins, 11, 82 Chandler, 35, 51, 53 Cluster, 116 Corchoran, 16
Callem, 53 Channon, 4 Clymer, 133 Corcoan, 17
Calmale, 131 Chapin, 133 Coan, 14 Corder, 94
Calty, 17 Chapman, 49, 103, 104 Coatman, 88, 89, 136 Cormaney, 73
Cam, 135   131 Coats, 66, 136 Cornelia, 67
Cameron, 53, 55, 74, Chappel, 99 Cobb, 54, 69 Cornelius, 67
  76, 110 Chappell, 57 Cobbey, 53 Cornett, 22, 23
Cammeron, 6 Cheek, 19 Coble, 110 Cornish, 71
Camp, 55, 105 Cheney, 55 Coburn, 12 Cornutt, 22
Campbell, 33, 35, 45, Cherry, 45, 132 Cochran, 31 Cornwall, 52
  54, 55, 56, 57, 82, Chilcoat, 63 Cockerham, 67 Corruth, 131
  83, 100, 101, 110, Chilcott, 49 Cofferty, 14 Corson, 24, 25
  129, 133 Child, 5 Coffman, 68 Couch, 15, 22, 28

- 147 -

Couch, 15, 22, 28 Cushing, 26 Delp, 22 Dois, 86
Coulson, 106 Cutler, 5, 142 Delzel, 90 Dole, 55
Coulter, 53 Cutter, 16, 46 Deming, 133 Domingo, 51
Councey, 25 Cutts, 82 Demmes, 86 Donald, 59
Covalt, 142 Demmick, 83 Donally, 6
Cowell, 134 Deneer, 24 Donelan, 6
Cox, 6, 11, 22, 23, 32, Dahl, 44 Denk, 24 Donelly. 16
  51, 67, 83, 89, 99, Dahlstedt, 30 Denneman, 94 Dongler, 130
  107, 133, 135 Dahms, 65 Denney, 35 Donlavey, 70
Crabtree, 72, 136 Dainigan, 17 Denning, 130 Donling, 17
Craeger, 100 Dale, 25, 26 Denny, 35 Donnelly, 12
Craig, 4, 5, 11, 48, Daley, 51, 53, 93 Denton, 107 Donoghue, 6
  53, 101, 133 Dalton, 22, 115 Depe, 27 Dolmann, 9
Craigmile, 76 Damon, 90 Derby, 44 Doom, 5
Crail, 136 Damoude, 45 Dermody, 118 Doran, 17
Cramer, 136 Damound, 44 Derr, 21 Doring, 87
Crary, 105 Dangler, 130 DeSour, 133 Dorrington, 5
Crawford, 5, 6, 11, Danhauer, 32, 45 Detamore, 83 Dorsey, 55
  26, 49, 68, 69, 90 Danhouser, 45 Detemore, 131 Dorwin, 65
Creamer, 5, 11, 11, Daniel, 22 Detman, 11 Dose, 8, 46, 86, 87
  100, 101, 135 Daniels, 25, 111 Detours, 105 Doss, 7, 8, 46, 67
Cressy, 69, 70 Danielson, 33, 83, 129 Dettamore, 130 Dotey, 51
Criddle, 83 Daniher, 101 Devereaux, 16 Doty, 24
Crink, 13 Dankleff, 136 Devey, 16 Doud, 12
Crippen, 5, 90 Dannals, 29 Devine, 30 Doughty, 99
Croft, 66 Dany, 111 Devries, 75 Douglas, 131
Crofts, 53 Darden, 111 Devore, 44, 45, 132 Douglass, 54
Cromwell, 136 Darlevy, 15 Dexter, 126 Dovey, 5, 6
Crook, 65 Darling, 26 Dick, 6 Dowd, 16
Crosby, 67 Darrough, 49 Dickenson, 61 Downing, 55
Croser, 101 Dasenbrock, 29 Dickey, 23, 24, 104 Downey, 48
Crosier, 30 Datesman, 6 Dickinson, 63, 134 Downs, 31
Cross, 75, 90, 92, 143 Daubstein, 35 Dickman, 12, 111 Drake, 77
Crosser, 111 Davenport, 64 Dicyntha, 54 Dreamer, 11
Crossgrove, 106 David, 70 Diederich, 29, 70 Dreesen, 100
Croasman, 66 Davidson, 44, 52, 53, Diedrick, 135 Dreher, 37
Crouse, 23, 111   68, 72, 83, 118, 131 Dieffenbach, 14 Dreusen, 91
Crow, 68 Davies, 126 Dieter, 21 Drew, 6, 54
Crowell, 28 Davis, 4,5, 10, 11, 12, Dietrichs, 69 Drips, 37
Crowther, 6   14, 15, 21, 25, 26, Diffendaffer, 76 Drobny, 36
Croxen, 111   29, 30, 49, 51, 54, Digman, 59 Dross, 52
Crumrine, 132   65, 66, 68, 83, 84, Dill, 65, 69, 101 Drout, 106
Cudney, 32   90, 91, 92, 94, 99,   116, 133 Drucker, 7, 45, 47, 86
Cullihan, 14   101, 105, 111, 118, Dillard, 49 Drucker, 46
Culbertson, 82   136 Dille, 111 Druen, 25
Culp, 64 Davison, 70, 72 Dillon, 54, 75, 76, 117 Drum, 134, 136
Culton, 64 Dawson, 31, 51, 59, Dimmitt, 11, 12 Drummond, 69, 86
Culver, 72   83, 111, 143 Dimon, 55 Dubs, 111
Cumming, 69 Dean, 44, 77, 133 Dineen, 15 Duckworth, 99
Cummingham, 55, 115 Dearing, 131 Dinkelman, 103 Dudek, 142
Cummings, 142 Deaver, 57 Dinner, 82 Duennermann, 65
Cummins, 5, 111 Debolt, 73 Dirkson, 85 Duerr, 50
Cunningham, 5, 6, 35, Dechler, 68 Dishner, 26 Duff, 91, 92
  45, 76, 77, 92. Decker, 27, 100, 132 Ditch, 107 Duffey, 23
Cunnings, 132 DeFord, 143 Ditton, 94 Duffy, 28
Cupsted, 67 Degendorfer, 100 Dix, 136 Duke, 5
Cupstid, 67 Dehning, 11, 50 Dixon, 28, 126 Dull, 101
Curin, 131 Deickman, 83 Dobbin, 91, 92 Dumprope, 37
Currier, 30 Dein, 43 Docatur, 25 Dunaway, 73
Currmester, 70 DeLaMatyr, 5 Dodd, 66, 68 Dunbar, 105
Curruthers, 55 Delashmut, 90 Dodds, 14, 27 Duncan, 67, 74, 92,
Curry, 26, 111 DeLaud, 70 Dodge, 94   116, 117
Curtice, 94 Delebar, 53 Dodrill, 135 Duncanson, 44
Curtis, 52, 69 Deles Dernier, 134 Dodson, 83, 94, 99 Dunfee, 54
Curtiss, 111 Dellinger, 111 Doersch, 29 Dunfer, 54
Curyea, 12 DeLong, 37 Dohse, 33

- 148 -

Dungan, 6 Eikerman, 12 Farlow, 73 Fitzpatrick 15, 19, 101
Dunham, 65 Eimer, 69, 70 Farmer, 22, 133 Flager, 45
Dunkak, 136 Eisenmann, 29 Farney, 82 Flagherty, 6
Dunkel, 111 Eisenmenger, 27 Farnsworth, 25 Flainnary, 17
Dunkle, 134 Ekberg, 45 Farr, 53, 125 Flanders, 69
Dunlap, 83 Eken, 21 Farrell, 54, 83 Flannigan, 43
Durman, 69 Elder, 118 Farren, 25 Fleming, 15, 44, 61, 88
Dunn, 73, 88, 89, Elgaard, 136 Farrnow, 22   89, 116
  94, 100 Elit, 45 Fassler, 106, 107 Fleshman, 31, 99
Durham, 86, 91 Ellenwood, 111 Feahl, 82 Flesner, 116
Durmeister, 85 Elliott, 23, 27, 90 Fedderson, 33 Flessner, 116
Dustin, 142   93, 135 Feeney, 76 Flichman, 134
Dwehus, 103 Ellis, 48, 64, 84, 91 Feick, 48 Flint, 130
Dwyer, 54 Ellison, 5, 55, 56 Feidler, 84 Floyd 70
Dyche, 67 Elliss, 14 Feigh, 6 Fluge, 46
Dye, 49, 93 Ellsworth, 111 Felder, 46 Foley, 6, 90
Dyer, 133 Eloge, 142 Feldman, 28, 83 Flolk, 112
Dysart, 49 Elster, 6 Feldmann, 28 Folliott, 58
Elstermeir, 65 Fell, 107, 115 Followell, 94
Elston, 14 Fellers, 29 Foltz, 51
Eadie, 92 Elwood, 91 Fellows, 67 Folye, 17
Eager, 94 Ely, 61, 105 Fent, 37 Fonning, 130
Earhardt, 59 Emery, 53 Ferber, 117 Ford, 6, 53, 71, 72
Earl, 11, 135 Emrick, 66 Ferdinand, 65 Foreman, 12
Earlywine, 77 Emril, 70 Fergison, 72 Fores, 115
Earnst, 134 Emshoff, 31 Ferguson, 32, 44, 45, 59 Fornoff, 10, 46, 47
Earwitker, 6 Endleman, 53   71, 72, 83, 92, 111, 117 Forsaith, 28
Eastburn, 91 Eng, 30   131 Forsyth, 135
Eastman, 64, 116 Engel, 6, 28, 87 Fernan, 71 Forsythe, 55
Eaton, 6, 12, 49, 82, Engelkemeier, 51 Ferrier, 55, 66 Fortes, 37
  131, 132 England, 132 Ferris, 56 Fosbender, 14
Eavrts, 92 Enlow, 133 Ferry, 43 Foster, 15, 27, 49, 57,
Ebinger, 47, 86 Enyeart 54 Fethley, 72   76, 83, 94, 100, 130
Eby, 24 Erb, 25, 26, 92 Fetzer, 7, 10, 46 Fostyer, 69
Eck, 107, 111 Erickson, 12, 32, 64 Fickler, 100 Fougeron, 52
Eckler, 70   91, 111 Fidler, 36 Fought, 4
Eckman, 92 Ericson, 28, 29 Fiedler, 36 Fouss, 70
Eckmann, 91 Eriksen, 45 Fiedler, 22, 23 Fowler, 44, 45, 59, 65
Eddy, 35, 42 Ernst, 25, 27 Fields, 14, 93   88, 89, 136
Edelman, 111 Ernstmeier, 132 Figer, 77 Fox, 56, 83, 130
Edgar, 32 Ervin, 49 Fight, 101 Frahm 86
Edgerton, 5 Eskew, 21 Files, 135 Franciscan, 29
Edis, 68 Estham, 107 Filley, 53, 67 Frank, 8, 9, 29, 47, 61,
Edmisten, 49 Eubank, 35 Fillmore, 53   77, 86
Edwards, 57, 66, 71 Euchner, 48 Fillson, 92 Franke, 46, 85
  92, 93 Eugene, 84 Finch, 30 Franklin, 72, 93
Eels, 134 Evans, 6, 21, 22, 27, Finder, 8, 45, 47, 85 Franks, 12
Egan, 17, 25, 111   53, 66, 84, 89, 92, 93 Findler, 59 Frans, 49
Egerton, 100 Eveland, 11 Figegan, 111 Franzen, 116
Eggbert, 83 Evens, 27 Finkle, 49 Fratt, 69
Eggenberger, 54 Everett, 49, 142 Finnigan, 59 Frazee, 69
Egger 25, 26, 84 Evers, 45, 47 Fischer, 8, 9, 47 Frazier, 14, 89, 92, 107
Eggert, 82 Evert, 111 Fish, 32, 44 Frebberg, 91
Eggleston, 64, 94 Ewing, 64 Fisher, 16, 42, 50, 53, Freberg, 68
Ehlers, 136 Exline 66   134 Fredrich 100
Ehmann, 77 Fishermier, 54 Fredrickson, 132
Ehrens, 24 Fisk, 105 Freeborn, 7
Eichelberger, 32 Fairfield, 5 Fisker, 59 Freed, 15
Eicke, 43 Fairly, 24 Fitch, 51, 55, 101 Freeman, 49, 64, 69, 71.
Eickemyer, 14 Fall, 44, 45 Fitchie, 88, 89   90, 95
Eickhoff, 46 Falldorf, 131 Fitsgerald, 6, 111 Freitag, 36
Eikenbary, 100 Falmlen, 131 Fitspatrick 17, 20 French, 14, 35, 82
Eikler, 70 Fandirs, 11 Fitz, 22 Frese, 26
Eidman, 47 Fangman, 27 Fitzepatrick, 15 Frey, 83, 105
Eidmann, 8 Fannon, 90 Fitzer, 7, 47, 85 Friderike, 7
Eigenberger, 47 Farland, 53 Fitzgerald, 35, 43 Friedrich, 7, 9, 10, 27
Eikenberry, 5 Farley, 32, 44, 45, 51 Fitzmorris, 71 Friend, 12
  82, 88, 89, 131

- 149 -

Fries, 43, 95 Gaskill, 4, 5 Glee, 86, 87 Grass, 83, 130, 131
Frieze, 51, 101 Gass, 5 Glei, 7 Grau, 36
Frisbee, 134, 136 Gaston, 6, 24 Glenn, 112 Grauf, 101
Fritz, 67 Gates, 22, 27, 67 Gletzer, 32 Graves, 6, 25, 28, 30, 61
Froehlich, 61, 135 Gath, 92 Glover, 70, 83   69, 101, 112, 115
Frohm, 7, 46 Gaucnon, 92 Gluck, 27 Grawburgs, 105
Fromm, 7 Gauer, 10 Glynn, 16 Gray, 27, 68, 82, 130,
Frost, 25 Gaustin 87 Goad, 22   131, 133
Fry, 19, 69, 83 Gautsghy, 106 Goblemar, 101 Graybiel, 91
Frye, 112 Gay, 67 Gochenour, 100 GreathouSe, 112
Fuchs, 28 Geddes, 53 Godby, 135 Greb, 131, 132
Fuffman, 82 Geer, 27 Godkin, 58 Grebe, 7, 9, 46, 85,
Fuller, 6, 33, 42, Geitzen, 27 Godscheit, 87   86, 87
  53, 133 Gelston, 13 Goecks, 87 Green, 4, 32, 37, 44, 50,
Fulton, 14, 25, 101, Gemberling, 131, 134 Goehring 53   100, 112, 116
  106, 132 Gembrel, 21 Goes, 53 Greene, 36
Funk, 15 Genoways, 82 Goden, 70 Greenfield, 88, 89
Fuoss, 69 Gensih, 59 Golding, 6 Greenland, 64
Furgason, 72, Gentleman, 27 Goldsborough, 35 Greenman, 35
Furgerson, 71 Gentry, 4, 51, 112 Goldstedt, 112 Greenwood, 19
Furlong, 101 Gerard, 112 Goll, 7, 8, 46, 47 Greer, 12, 22, 32, 44,
Furman, 24 Gerber, 14 Gollner, 31   54, 112
Fusty, 73 Gerdes, 11 Golner, 136 Greerla, 91
Fye, 33 Gerenton, 24 Gondring, 27 Gregory, 52, 101
Gerholt, 26 Gonzales, 134 Grenblat, 54
Gerken, 69, 70 Good, 101 Greve, 8
Gabel, 131 Gerlach, 51 Goodale, 26 Grewes, 15
Gabelman, 85 German, 27, 42 Goodban, 42 Grieve, 69
Gabelmann, 8, 45, 47, Gerr, 55 Goodell, 52 Griffeth, 99
  86 Gerrard, 14, 25, 26, 29 Goodfellow, 133 Griffey, 15
Gabus, 84 Gertsch, 29 Goodwin, 10, 95 Griffin, 73
Gadd, 55, 56 Gessell, 48 Goos, 7, 8, 9. 46, 86 Griffith, 4, 84
Gage, 4, 5 Getchell, 22   100 Griffits, 90
Gailbraith, 95 Gibbs, 4. 5 Gorder, 8, 45, 47, 85, Griggs, 54, 56, 92
Gakemeier, 50 Gibson, 4, 30, 66, 136   86, 87, 88 Grim, 132
Gakemeyer, 11 Giddme, 54 Gordon, 132 Grimes, 49, 107
Galbraeth 69 Giebenrath, 135 Gore, 56 Griswold, 4
Gallagher, 5, 16, 53 Giger, 105 Gorham, 69, 70 Groat, 91
Gale, 54 Gifford, 49 Goritz, 103 Grossenbacher, 9, 47
Gallagher, 143 Gilberg, 44 Gorman, 25 Grossnicklaus, 29
Gallentine, 130 Gilbert, 64, 70 Gormly, 25 Groteluschen, 26, 29
Galley, 15, 26, 27 Gilfert, 69 Gorrell 4 Grothe, 92
Gallup, 57 Gillan, 29 Gorsage 44 Group, 50
Gambill, 23 Gillard 95 Gossard, 130 Grove, 135
Gamble, 95, 134, 135 Gillespie, 11 Gotha, 33 Groves, 70, 115
Gambral, 19 Gillett, 53 Gothe, 33 Gruber, 49, 57, 99
Gammill, 112 Gilliam, 90 Gottish, 91 Gruenkemeier, 132
Gannon 83 Gillian, 77 Gottlob, 112 Grundel, 132
Gapen, 5 Gilliand, 66 Gottschalk, 24, 27 Gruenther, 29
Gapin, 101 Gillispie, 100 Gottspenn, 11 Grundle, 15
Garber, 15, 105 Gilmartin, 16 Gotz, 59 Grunert 59
Gardiner, 25, 105 Gilmore, 5, 51, 131 Gould, 68 Gueck, 130
Gardner, 12, 24, 25, Gilmour, 5, 100 Gouldie, 106 Guendel, 132
  26, 82, 89, 92, 112 Gilospi, 64 Grabon, 54 Guenther, 10
  135 Gilsdorf, 28 Grabow, 43 Guernsey, 67
Garhart, 64 Gilsten, 69 Grafe, 136 Guine, 69
Garlow, 27 Gimpel, 82 Graham, 15, 19, 31, 36, Guinn, 75
Garner, 42 Gingrich, 21, 82   42, 44, 69, 73, 82, Gullickson, 83
Garratt, 82 Ginnines, 19   83, 84 Gullion, 4
Garrett, 69, 82, 131 Gish, 49, 115 Graig, 82 Gunlach, 103
Garrison, 23, 49 Gissell, 55 Grambery, 70 Gunn, 107
Garritt, 19 Glandt, 61 Grange, 42 Gunnarson, 44
Gartner, 62 Glanzmann, 87 Granger, 65 Gunnerson, 44
Garvey, 16 Glasgow, 57 Grant, 17, 25, 26, 53, Gunter, 59
Garwood, 92, 93 Glass, 112   73 Gurgess, 48
Gasaway, 95 Gleason, 14, 29 Grape, 91 Gurley, 26

- 150 -

Gurney, 64 Hannah, 5 Hawhurst, 73 Henggeler, 25
Gurr, 133 Hanneman, 85 Hawkins, 104, 135 Henke, 53
Gustafson, 44, 132 Hannemann, 7, 46, 85, Hawley, 90, 92 Hennings, 10, 76
Gustin, 11, 134   103 Hawthorn, 44, 130, 132 Henry, 15, 93
Guter, 25 Hans, 8 Hawthorne, 130, 142 Henschke, 70
Guthrie, 67, 84 Hansbury, 66 Hay, 90, 134, 137 Hensley, 14
Gwartney, 32 Hansell, 49 Hayden, 4, 112 Henthorn, 44, 45
Gwin, 21 Hansen, 8, 12, 29, 32, Hayes, 5, 19, 32, 35, Henton, 100
Gwinn, 75   42, 43, 51, 99, 112   134, 137 Heqfeldt, 93
Gyger, 11 Hansil, 57 Haygood, 4, 5 Herald, 6
Hanson, 4, 6, 12, 44, Haymaker, 95 Herbert 53
  45, 51, 69, 70, 83, 95, Haynes, 107 Herbes, 28
Habscheidt, 101   135 Hays, 6, 24, 25 Herbig, 32
Hacke, 59 Harbeaux, 131 Hayselock, 83 Herchenhan, 29
Hackett, 53, 83 Hardesty, 117 Hayward, 112, 113 Herley, 26
Hadan, 70 Harding, 107 Hazlitt, 30 Hermann, 47
Hadley, 99, 130 Hardknock, 135 Head, 105 Herner, 70
Haegler, 46 Hardy, 17, 105 Headblom, 45 Herold, 5, 6, 8
Haelee, 70 Harer, 53 Heaney, 53 Herr, 113, 130
Haertel, 12 Hargis, 95 Heasch, 131, 132 Herren, 46, 101
Haeve, 47 Harley, 134 Heath, 92 Herrine, 54
Hafer, 82 Harm, 26 Hebbert, 113 Herring, 130
Haffner, 56 Harman, 66 Hecherman, 91 Herrington, 15, 54
Hagar, 6, 25 Harmer, 136 Heckenbart, 130 Herrmann, 70
Hagedorn, 8 Harmon, 5, 68, 136 Heckroth, 103 Herron, 53
Hagel, 9. 27 Harms, 28 Hedblom, 32 Hess, 11, 70, 115
Hagemeister, 83 Harper, 28 Hedblown, 32 Hertle, 86
Hagerman, 130 Harguist, 32 Hedman, 26 Hertman, 27
Hagey, 53, 82, 83, 131 Harrens, 101 Hedtke, 130 Hesse, 8, 11
Haggard, 107 Harrington, 53 Heebner, 99 Hesslein, 7
Hague, 67, 68 Harriott, 36 Heeney, 51 HetheriflgtOfl, 59
Hahn, 4 37 Harris, 16, 54, 61, 84, Heesacker, 28 Hetrick 67
Haile, 84   101, 112, 115, 133 Heffley, 43 Hettinger, 66, 92
Hainer, 33, 44, Harrison, 53, 69, 90 Heffran, 17 Heuck, 142
Haines, 5 93 Harsberger, 82 Heidhausen, 7 Heuhusen, 46, 86
Hake, 26, 27 Hart, 5, 15, 29, 131 Heigh, 43, 113 Heuring, 45
Haker, 112 Hartig, 12 Heil, 10 Hewett, 19
Hale, 28 Hartley, 53, 92 Heier, 11 Hewitt, 24, 131
Halghan, 26 Hartman, 53 Heijne, 69 Heyl, 29
Hall, 24, 32, 49 54 Hartquist, 32, 33 Hem 50 Heyman, 59
  64, 70, 95, 101, 112, Hartsell, 6 Heimann, 29 Heyne, 69, 70
  133, 134, 135 Hartsook, 12 Heimker, 86 Hiatt, 10, 32, 53
Halley, 70 Hartwig, 21 Heine, 31 Hicklemann, 88
Halloday, 82 Harvey, 47, 85, Heinrich, 7, 47, 86, 88 Hickman, 32, 53, 65
Hally, 143   101, 132 Heintz, 27 Hicks, 37, 77
Halmes, 100, 133 Harward, 70 Heirman, 132 Higdon, 134
Halpin, 17 Hashberger, 25, 26 Heisel, 8 Higgins, 31, 66, 89, 113
Hambleton, 90 Haslan, 17 Heist, 44 Hilbert, 100
Hamblin, 84 Hason, 51 Heitman, 15 Hild, 8, 10, 46, 47, 51
Hamel, 134, 135 Hasrvard, 70 Heitzhausen, 46   86, 87
Hamil, 76 Hassler, 47 Held, 25, 27 Hildebrand, 11
Hamilton, 61, 64, 92, Hastings, 112 Hellbusch, 28, 56 Hilficker, 10, 46
  93, 101 Hatcher, 37 Helling, 65 Hill, 13, 19, 24, 33, 36
Hamlow, 12 Hate, 31 Helton, 107   44, 54, 56, 70, 91, 92,
Hammel, 76 Hatfield, 133 Hembd, 29   113, 133
Hammer, 4, 70 Hathaway, 49, 64, 90 Heminson, 32 Hiller, 91
Hammergren, 91 Hatt, 6 Hemmer, 28 Hilliard, 15, 82
Hammond, 4, 15, 45, Hau, 30 Hempke, 11 Hills, 90
  49, 83, 130 Hauck, 29 Hemple, 5 Hinchman, 6
Hamton, 105 Haumann, 68 Henderson, 15, 43, 83 Hinderman, 137
Hand, 143 Hauser, 53, 54   130, 135 Hindman, 101
Hanemann, 47, 85 Haushild, 61 Hendley, 19 Hines, 53
Hanes, 92 Hausmann, 56 Henegar, 137 Hinesh, 43
Haney, 25, 26, 93, 112 Haveman, 137 Hendricks, 12, 49, 115 Hinkley, 142
Hanger, 83 Havemeyer, 92 Hendrickson, 57, 61 Hinman, 33
Haning, 66 Haven, 25 Hendryx, 69 Hinton, 113
Hanna, 95

- 151 -

Hinze, 137 Holt, 53, 64, 70, 73 Humphreys, 28 Jackson, 4, 18, 45, 69,
Hinzman, 132 Holyman, 21 Hund, 8   71, 118
Hinshaw, 135 Homersham, 53 Hunger, 7, 47, 86, 87 Jacobs, 64, 82, 95, 137
Hipple, 66 Hommel, 7 Hunker, 28 Jacobsen, 9, 33, 57
Hirschfeld, 103 Honey, 92 Hunnicutt, 82 Jacobson, 18
Hinsth, 59 Hood, 92 Hunsaker, 84 Jacobus, 77
Hirz, 47, 86, 100 Honewald, 6 Hunt, 15, 116, 131, 132 Jacox, 73
Hiscox, 61 Hoover, 50 Hunter, 47, 77, 88, 89, Jaehrig, 86, 87
Hite, 11, 84 Hopken, 103   133 Jahde, 70
Hixon, 32 Hopkins, 15, 37, 58, 137 Huntington, 91 Jahn, 21
Hixon, 44 Hopper, 118 Huntley, 61 Jahrig, 87
Hoagland, 64, 90 Hopson, 106 Huntsinger 73 Jahrig, 8
Hobach, 95 Horacek, 56 Hunzeker, 106 James, 5, 22, 23, 24, 26,
Hoback, 107 Horan, 17 Hunzicker, 113   30, 32, 44, 67, 84, 92
Hobbs, 5, 6, 83 Horn, 8, 9, 10, 17, 18, Hurd, 72, 73 Jameson, 51, 57, 129, 137
Hobert, 25   19, 42, 46, 47, 85, 87 Hurlbert, 92 Janda, 7, 9, 47, 86
Hocking, 77   100, 131, 132, Hurlburt, 25 Jenison, 131
Hodge, 29 Horney, 19 Hurlbut, 12 Jansen, 53
Hodgetts, 90 Horning, 100 Hurley, 24 Jantzen, 54
Hoegren, 44 Horsh, 135 Husing, 131 Jardine, 12, 77
Hoelzel, 11 Horst, 131 Hustead, 83 Jarvis, 63
Hoenocke, 60 Hosek, 43 Hutcheson, 101 Jasper, 47, 85
Hoesly, 28 Hosier, 84, 113 Hutchinson, 83 Jean, 5, 100
Hofeldt, 92 Hoslan, 54 Hutchison, 91 Jefferies, 91
Hoffart, 46 Hosman, 91, 113 Hutseon, 24 Jeffers, 76, 82
Hoffert, 7 Hostetter, 49 Hutson, 24 Jeffrey, 96
Hoffman, 12, 25, 46, Hotchkiss, 53 Hyatt, 29 Jeffries, 5, 24
  55, 85, 106, 107,115, Hottle, 134 Hyers, 5 Jefsen, 47
  117, 134, 135 Houck, 52, 91 Hylton, 134 Jelden, 27
Hoffmeister, 42 Houghton, 82 Hynes, 21, 26 Jemison, 42
Hoffner, 61 Houk, 46 Hyslop, 95 Jencks, 64, 92
Hogan, 91 Houlihan, 25 Jenkins, 14, 15, 51,
Hoge, 65 House, 67, 91, 92   91, 101
Hoggett, 101 Householder, 107 Ideson, 131 Jenkinson, 29
Hoh, 46, 85 Houston, 64, 72 Igau, 130 Jenks, 88, 89, 133
Hoham, 12 Howard, 15, 28, 61, 83 Ihtasser, 14 Jennings, 5, 14, 22, 23
Hoharrow, 68   92 Iles, 100 Jenny, 29
Hohenshell, 133 Howarth, 92 Imru, 14 Jens, 133
Hohl, 9 Howd, 53 Ingersoll, 70 Jensen, 28, 29, 33, 53,
Hohlfeld, 71 Howdeshell, 4 Ingram, 4, 10   84, 91, 92
Hohlfield, 71 Howe, 53, 68, 77 Ingwersen, 51 Jess, 7, 100
Hohman, 65 Howel, 22 Ingwerson, 99, 135 Jewell, 48, 89
Hohn, 15, 70 Howell, 44, 61, 113 Inhelder, 10 Jhli, 91
Hohnbaum, 43 Hoylman, 21 Inter, 21 Jocks, 87
Hohstatt, 67 Hoyt, 72, 91 Irelan, 54 Joens, 53
Holka, 133 Hozier, 36 Iroland, 36 Johannas, 26
Hokey, 11 Hubbard, 53, 88, 89, Irish, 84 John, 70, 134
Holbrook, 6   113, 137 Irons, 134, 137 Johnson, 4, 5, 6, 12, 15,
Holden, 27 Huber, 50 Irvin, 55   18, 25, 26, 30, 31, 32,
Holiday, 53 Hubsihmann, 60 Irvine, 43   33, 43, 44, 45, 50, 54,
Holister, 88, 90 Huckuek, 14 Irwin, 14, 49   64, 66, 91, 92, 99, 106,
Hollenback, 89, 134 Hudgens, 4 Isaacson, 32, 45   107, 113, 116, 130, 133
Hollibaugh, 117 Hudlow, 72 Isabel, 100   137
Holliday, 53 Hudson, 24, 25, 26, 83 Isaman, 45, 82 Joiner, 117
Hollingshead, 15   90, 106, 118, 135 Isbell, 55 Jones, 6, 15, 19, 21, 24,
Hollingworth, 54 Huenfeld, 82, 83, 131 Isom, 22   25, 28, 32, 43, 44, 54,
Hollis, 116 Huffean, 131 Isson, 14   61, 69, 83, 84, 91, 92,
Hollman, 29 Huggans, 25 Iverson, 75   96, 113, 130, 133
Holloran 30 Huggman, 82 Ives, 14, 15, 19, 20, Jons, 113
Holly, 61 Hughes, 4, 5, 19, 27,   29, 92 Joost, 69
Hole, 130   32, 84, 91 Ivory, 93 Jordan, 12, 86, 87
Holmes, 49, 54, 101 Hughson, 49 Iwerz, 86 Jorden, 70
Holschuh, 47, 86, 100 Huling, 84 Jorgensen, 69, 70
Holshan, 26 Hull, 5, 55, 61, 106 Jorgenson, 69
Holsinger, 133 Hulslander, 90 Jackett, 83 Jorkarch, 9
Holsten, 84 Humphrey, 6, 56, 83, 93 Jackman, 50 Jost, 70

- 152 -

Joy, 96 Kemp, 24, 26, 54, Kitzinger, 84 Krabiel, 82, 83
Joyce, 54, 89, 137   68, 92, 100 Kla, 47 Kraeger, 10, 51
Judge, 113 Kemper, 113 Klapmeier, 92 Krafka, 29
Judkins, 92, 135 Kendall, 49 Klar, 137 Kraft, 50
Judson, 67 Kendalls, 73 Klase, 43 Kral, 107
Juett, 82 Ken, 64 Klattenburg, 28 Kralik, 58
Juilfs, 118 Kennedy, 16, 37, 100, Klaus, 86 Kramer, 114
Julch, 137   106, 113, 114 Kleensang, 91 Kranse, 69
June, 91 Kenner, 70 Kleesick, 86 Kranz, 103, 104
Jung, 50 Kenrick, 91 Klein, 124, 129 Krause, 27
Justus, 30 Kephart, 64 Kleiser, 133 Kreager, 10
Kepler, 134 Kleman, 54 Kreamer, 114
Keplinger, 4 Klemme, 11, 12 Krebbs, 93
Kaae, 33 Kerchal, 43 Klepser, 137 Krebs, 46
Kaffenberger, 10, 85, 87 Kerns, 142 Klim, 49 Krele, 85
  100 Kersenbrock 27 Klimm, 46 Kremer, 45
Kahl, 6 Kespsbach, 15 Kline, 114, 114, 125, Kreye, 26
Kai, 69, 70 Kesselbutt, 70   126, 128, 129, 130 Kribs, 92
Kaicher, 6 Kessler, 67 Klinger, 7 Krise, 22
Kain, 99 Ketch, 99 Kloeping, 51 Kristen, 60
Kal, 7 Ketelsen, 28 Kloeppel, 61 Kriz, 142
Kamm, 12 Key, 96 Klüver, 9 Krochler, 6
Kampf, 67 Keyes, 114 Klyver, 135 Kroeger, 61
Kamrath, 30 Keyser, 49 Knabe, 99 Kroehler, 7
Kane, 26, 60 Kibler, 61 Knapp, 92, 93 Krough, 100
Kanoba, 4 Kierman, 30 Knapple, 96 Krout, 106
Karr, 32 Kiessling, 8 Knaup, 134 Kruchen, 8
Karvanek, 100 Kilborn, 83 Knehans, 105 Krueger, 67
Kasohube, 113 Kilgore, 50 Knight, 37, 53 Krulle, 134
Kasper, 65 Kilhuefer, 12 Kniss, 91 Krumland, 26
Kastel, 101 Kilkenney, 6 Knoell, 6 Krunbiegt, 60
Kaufman, 31, 33, 86, Killenger, 92 Knoflicek, 8 Krusemark, 70
  92, 101 Killian, 69, 70 Knorr, 130 Krusenar, 69
Kaufmann, 10, 46, 85, Kimball, 24, 26 Knouse, 53, 55, 91 Kuchlens, 9
  96 Kimble, 114 Knowles, 70, 72 Kuchler, 45, 46
Kauth, 103 Kime, 99 Knox, 44 Kuech, 103
Kay, 69, 70, 131 Kimmick, 67 Knudson, 84 Kuehn, 50, 133
Keane, 84 Kincheloe, 96 Knutson, 130 Kuhn, 7
Kearns, 5, 33, 142 Kindscher, 106 Knuttel, 7, 8, 47 Kuhner, 131
Keathly, 118 King, 5, 53, 54, 69, Kochenderfer, 28 Kuhr, 45, 47
Kee, 33, 44   88, 89, 92, 105, Koehler, 87 Kummer, 29
Keefler, 12, 135   107, 114 Koehn, 115 Kumpf, 25
Keeget, 18 Kingslan, 92 Koehnke, 8, 9, 47 Kunnemann, 29
Keeler, 15, 28, 84 Kingsley, 106 Koener, 132 Kunz, 134
Keely, 96 Kingston, 93 Koenig, 90 Kunzman, 85
Keenan, 43, 56 Kinney, 90 Koepte, 21 Kunzmann, 8, 10, 46
Keene, 92, 93 Kinnamon, 142 Koeppe, 29 Kupke, 11, 133
Kegel, 86 Kinnison, 142 Kohl, 47 Kurkenmeister, 60
Kehlbeck, 137 Kinsinger, 83 Kohlrush, 134 Kurtz, 107
Kehler, 107 Kinslow, 96 Kohrell, 8 Kurzer, 28
Kehn, 11 Kirby, 92, 130 Kohtz, 32 Kusinsky, 45, 85
Kehne, 85, 86, 87, 100 Kirshhof, 7, 137 Kokes, 43 Kustermeyer, 134
Kehoe, 29 Kirchner, 87 Koib, 96 Kwawa, 118
Keil, 10, 86, 88, Kirk, 60, 69, 90, Kommers, 114 Kyner, 70
  101, 135   130, 131 Koon, 27 Kyun, 71
Keiser, 50, 106 Kirkendall, 133 Koop, 86
Keith, 30 Kirker, 133 Kopischke, 86, 87
Keller, 69, 70, 113, Kirland, 63 Korah, 60
  133 Kirkpatrick, 4, 57, 99, Korbre, 92
Kelley, 15, 26, 118,   131, 132, 135 Korgan, 83, 130
  133, 134 Kiser, 100, 101 Korth, 69, 70
Kellogg, 12 Kish, 115 Koster, 31, 65
Kelly, 5, 10, 15, 18, Kisling, 7, 47, 85 Koudelova, 46, 85
  25, 76 Kissling, 8 Koukal, 100
Kelso, 69, 70 Kistler, 91 Koutwick, 130
Kelve, 28 Kitchen, 53 Kower, 130
Kemble, 32 Kitzel, 12 Kozlowski, 27

- 153 -

Laabs, 8, 46 Lee, 19, 33, 53, 66, Littelmann, 29 Ludwick, 15
Labeck, 46   76, 83, 96 Litten, 6 Ludwig, 25, 137
Lake, 11, 27 Leech, 24 Little, 14, 130 Lueschen, 15, 26, 29
Lacher, 131 Leedy, 142 Littler, 131 Luetchens, 11
Lachnit, 28 Leefers, 137 Livesay, 23 Luff, 32
Lackey, 29, 105 Lees, 35 Livingston, 6, 51, 100 Luhrs, 43
Lacy, 45, 132 Leedon, 14 Llewellyn, 22 Lummel, 69, 70
Laehtrop, 70 Leesley, 12, 102 Lloyd, 4, 28, 45, 49, Luning, 6
Lagerstead, 130 Leffler, 51   102 Lusche, 24
Lahoda, 58 Lehman, 14 Loangnecker, 92 Luschinsky, 45
Lamb, 26, 27, 58, 130 Lehnoff, 5 Lobdell, 37 Luhinsky, 85
Lambert, 91 Leibhart, 32 Loberg, 50 Luss, 47
Lampher, 130 Leidig, 12 Lock, 45 Luth, 15
Land, 32, 64 Leigh, 53 Locke, 45, 91, 92 Lutz, 8, 9, 46, 50, 85
Landen, 47 Leinberher, 83 Lockhart, 116   87, 100
Lander, 9, 86 Leiner, 100 Lockmore, 131 Lutzmier, 137
Landow, 133 Leis, 11 Lockner, 14 Lynch, 24, 129, 131
Landreth, 91 Leland, 72 Locknour, 83 Lynn, 49
Lane, 15, 33, 117, Lelaucher, 68 Lockwood, 10 Lysinger, 132
  130, 131 Lemm. 7 Loder, 133 Lytle, 136
Lang, 96 Lemmon, 55, 133 Loerke, 36
Lanning, 135 Lemmons, 33 Loftean, 64
Lansing, 96 Lengrean, 30 Logan, 104 Maas, 92
Lanterman, 131 Lenhard, 133 Lohasl, 15 Mabone, 82
Lantz, 96 Lenhoff, 8 Lohaus, 28 Machalowski, 8
Larkins, 65 Lenke, 6 Lohberg, 92 Mack, 26, 54, 69, 70
Larne, 19 Lennett, 25 Lohnes, 10, 102 MacKelvey, 5
Larsen, 32, 114 Leonard, 6, 35, 69, Lohoff, 58 MacKenstadt, 29
Larsh, 49   70 Lohsey, 99 MacMurphy, 6
Larson, 12, 18, 32, Leopold, 7 Lonard, 69 Macomber, 114
  33, 44, 45, 54, 76, Lescher, 53 Long, 6, 11, 22, 32, 44, Macy, 53
  84, 114, 117, 130, 135 Leuck, 8, 85   45, 69, 77, 91, 100, 102 Maddox, 118, 137.
Lash, 92 Leugsch, 92   133 Madison, 25, 53
Lass, 47 Leutzina, 83 Longe, 70 Madsen, 86
Laterman, 20 Levee, 131 Longnecker, 92 Madson, 86
Lathan, 4, 6 Levi, 9, 60 Lorain, 37 Maffatt, 83
Lathrop, 105 Levick, 44 Loraine, 77 Magill, 70, 71, 72
Latterman, 19, 21 Levis, 49 Lord, 45 Magnusson, 29
Lattermans, 21 Lewis, 6, 10, 11, 14, Lorenson, 51 Magrue, 25
Lau, 7, 9, 11, 45, 46,   22, 42, 67, 89, 90, Lorenzen, 32 Mahar, 96
  47, 85, 135   102, 133 Lorge, 70 Maher, 28
Lauge, 52 Leyda, 51 Loske, 24, 25, 26, Mahon, 16, 18
Laughlin, 133 Leymaster, 44   28, 29 Maier, 27, 50, 130
Lauterschlager, 10 Libbert, 85, 87 Lothman, 8 Main, 93
Laverty, 5 Libby, 21 Lotspeich, 114 Majors, 55
Law, 18 Lichty, 114 Louck, 46, 52 Mallery, 84
Lawrence, 14, 15, 25, Lick, 54 Loucks, 69, 130 Mallock, 54
L26 (sic) Lidgett, 49 Loughran, 106, 107 Malloy, 14, 15, 70
Lawson, 23, 29 Lein, 71 Loughridge, 102 Malm, 114
Lawton, 25 Liggett, 54 Louis, 27 Malzacher, 91
Lay, 56 Lightner, 29 Lovell, 74, 100 Maney, 25
Layton, 12 Likes, 67 Lowe, 55, 67, 114 Mangan, 114
Lazenby, 6 Lillie, 102 Lowery, 83, 130 Manion, 130
Lea, 100 Lilly, 67, 68 Lowes, 55 Manington, 14
Leach, 6, 28, 49 Lindell, 83 Lowther, 51, 102 Manion, 82
Leahy, 96 Linderrnan, 53 Loy, 24 Mann, 6, 134
Leake, 54 Lindquist, 115 Lubben, 102 Manners, 136
Lean, 134 Lindgren, 130 Lübben, 46 Manning, 92, 114
Learn, 70 Lindsay, 54, 100 Lubby, 83 Mannington, 15
Leas, 12 Lindsey, 99 Lubker, 27 Manson, 77
Leash, 92 Line, 32, 50 Lucas, 25 Manwarren, 33
Leaver, 12 Lineback, 114 Luchsinger, 14, 15, 26, Mapes, 11, 131
Lebach, 46, 85, 86 Linn, 55, 92   27, 46 Maple, 37, 115, 137
Lebest, 86 Linnard, 16 Luckey, 27 March, 90
Lecher, 74 Lippmann, 60 Lucus, 91 Mark, 29, 99
Leddy, 133 Lisco, 27 Ludke, 70 Marker, 106, 114
Ledwith, 132 Lisle, 72 Ludtke, 29 Marks, 131
Littell, 83

- 154 -

Marquardt, 31 McBrady, 105 McGoveran, 16 Merohn, 25
Marquess, 26 McBride, 57, 105, 106 McGrew, 96 Merrihew, 138
Marr, 114 McBrode, 57 McGuire 6 Merrill, 14
Marsh, 53, 64, 67, McCade, 26 McHugh, 53, 84 Merritt, 22
  90, 102 McCallu, 60 Mclnise, 70 Mersch, 83
Marshall, 5, 6, 11, McCallum, 105, 106 Mclntire, 138 Messina, 51
  12, 14, 56, 57, 88, McCan, 26 Mclnistan, 70 Metcalf, 138
  89, 114 McCanaughey, 83 McIntyre, 16, 60 Metteer, 51
Martens, 7 McCandless, 100 McKay, 136 Mettelmeier, 7
Marti, 9, 46 McCann, 16 McKee, 27, 61, 130 Metzer, 71
Martin, 4, 5, 16, 19, McCarroll, 49 McKellan, 60 Metzger, 10, 53
  36, 53, 54, 84, 91, McCarthy, 82 McKennsey, 90 Metzinger, 54
  92, 102, 114, 130 McCartney, 44, 117 McKinley, 28, 61 Meuret, 90
Martindale, 5, 6 McCarty, 5 McKinnie, 15, 69, 70 Meusel, 7, 47
Martine, 54 McCarville, 29 McKinnis, 18 Meyer, 24, 27, 51, 60,
Martyn, 27, 28 McCauley, 75 McKinnon, 5, 6   69, 70, 84
Martz, 114 McCawley, 114 McKnight, 60, 70 Micek, 10
Marshall, 137 McCay, 130 McLarin, 64 Michelson, 44
Marvall, 83, 131 McClain, 71, 72 McLaughlin, 16, 107 Mick, 12, 42, 105, 106,
Marvell, 83 McClanahan, 117 McMahon, 43, 83   136
Marvle, 82 McClelland, 133 McManigal, 104 Micka, 7, 9, 46, 47, 82,
Marzodz, 60 McClenny, 116 McMichael, 138   85, 86, 87
Maseman, 137 McCleod, 5 McMillen, 138 Mickelsen, 43
Maser, 7, 45, 47 McClintock, 64 McMindes, 71 Mickelwait, 4, 5.
Mason, 25, 36, 75, McCloud, 138 McMonagle, 73 Mickle, 13, 100, 137
  90, 115 McClune, 4 McNahon, 75 Middleton, 30, 36, 96
Mass, 85 McClure, 56, 67, 107 McNair, 107 Mideke, 32, 33, 44
Massie, 51 McCommons, 71 McNamara, 75 Midkiff, 49
Mast, 102 McCormick, 138 McNamee, 49 Miedelmayer, 8
Mather, 33, 44, 107 McCollister, 104 McNeff, 83 Miers, 26
Mathew, 96 McComb, 19 McNish, 69 Miessler, 27
Mathews, 6, 52, 53 McCommons, 71 McNurlin, 51 Mighell, 82
Mathewson, 70, 92 McConnell, 53, 70, 71. McOwat, 71 Mildner, 104
Mathis, 133   90 McQueen, 138 Miles, 142
Matrisciano, 114 McCord, 5, 107 McQuin, 49 Millard, 70
Matschulet, 85 McCormick, 16, 26 McQuinn, 84 Millen, 54
Matschullat, 86, 87, 100 McCoy, 11, 14, 35, 96, McQuown, 15 Miller, 5, 11, 18, 21, 24,
Matson, 29, 30, 136,142   73, 131 McRae, 74   25, 26, 45, 51, 53, 54,
Mattern, 82 McCrackens, 106 McReynolds, 99, 102   65, 66, 67, 69, 70, 71,
Matthews, 70 McCray, 138 McRight, 133   91, 93, 100, 104, 106,
Mattingly, 54 McCrea, 6 McVann, 55   131, 132, 134, 135, 137,
Mattock, 107 McCready, 16 Mcwilliams, 68   138
Mattoon, 53 McCreevy, 16 Mead, 70, 72, 73, Milliken, 90
Matzen, 46, 61 McCrory, 11   91 Millison, 68
Matzer, 47 McCullwch, 92 Meade, 24 Mills, 11, 25, 54, 66, 91,
Mauck, 99 McCulloch, 33, 93, 102 Meader, 142   130
Mauderer, 8, 9, 46, 85 McCullow, 138 Meadville, 52 Milners, 105
Maurer, 28, 136 McCumber, 93 Meagher, 14 Milroy, 68
Maw, 83 McCurdy, 51 Means, 64 Miltner, 104
Maxfeldt, 96 McCurray, 53 Meedel, 138 Milton-Berger, 118
Maxfield, 5, 25 McCutchin, 67 Mefford, 133 Mindermann, 137
Maxwell, 6, 53 McDaniel, 138 Meier, 43, 65, 135 Minehan, 69
May, 32 McDonald, 6, 12, 16, Meierjurgen, 11 Miner, 14
Mayard, 14   54, 55, 56, 96 Meiers, 54 Minford, 102, 135
Maybee, 90 McDonnel, 131 Meinsen, 133 Mininhan, 70
Mayberry, 62, 69, 70 McDougal, 15 Meisinger, 7, 10, Minkln, 92
Mayer, 54 McElvain, 6   45, 46, 47, 100, Minn, 89
Mayfield, 5, 10, 134 McElvein, 52   102 Minor, 138
Mayher, 16 McFadden, 24, 25 Melcher, 28 Mintken, 27
Maylor, 54 McFall, 135, 136 Mellick, 57 Minty, 55
Mazonec, 96 McFarland, 14, 84, 91 Melvin, 11, 138 Mirlenz, 15
McAlister, 26 McFarlen, 25 Mendenhall, 135 Miskelia, 6
McAllister, 14, 16, McGeorge, 96 Menlove, 132 Mitchell, 14, 60, 69, 70
  24, 28 McGill, 72, 73 Menzie, 82   90, 92, 137
McAlpine, 66 McGillivray, 63 Merek, 28 Mittelmeier, 47, 85
Mcanther, 73 McGinnis, 53 Merges, 6 Mittelstadt, 46
McAvoy, 43 McGirr, 53 Meridith, 32 Moberg, 44

- 155 -

Moberley, 68 Mulby, 16 Nettleton, 64 Obert, 32
Mock, 28 Mulick, 70, 73 Neuhlfer, 131 Obison, 4
Mockenhaupt, 100 Müller, 7 Neuman, 99, 138 Obrian, 26
Mocroft, 45, 82, 131 Mullin, 135, 136 Neumann, 50, 62 O'Brien, 6, 27, 33, 93
Moctor, 19 Müllerstein, 7 Neumeyer, 138   102
Mode, 67 Mulligan, 6, 16 Neve, 86 Ocker, 83
Moeller, 61 Mullis, 6 Neverman, 76 O'Connor, 14
Moffett, 29 Mulloney, 16 Neville, 6 Odell, 6
Mogensen, 43 Mumford, 54 Nevins, 55 O'Donhou, 6
Mohr, 29, 137 Mumm, 7, 8, 9, 45, 46, Newberry, 45, 84 O'Donnel, 49
Moist, 32   85, 100 Newell, 5, 32, 132 Oehlerking, 135
Moldenhauer, 7, 45, 47 Mumma, 77 Newhall, 135 Oelkers, 137
Mollard, 42 Mummert, 90 Newham, 137 Ofe, 27
Mollring, 84 Mundell, 35, 76 Newkirk, 136 Ogden, 65
Momahan, 138 Mundorft, 19 Newman, 6, 27 Ogren, 77
Momson, 60 Mundy, 6 Newmayer, 105 O'Halloran, 33
Moneypenny, 100 Munn, 130 Newton, 75, 138 Oheblom, 92
Monias, 105 Murdoch, 51 Nichol, 9, 27 Ohlenhausen, 100
Monier, 84 Murdock, 4, 54, 97, Nichols, 27, 35, 133 Ohlson, 29
Monroe, 102   99 Nicholson, 32 Ohm, 7, 46, 47, 85,
Montgomery, 76, 105 Murer, 138 Nichel, 11, 13, 85   86, 135
Moobery, 83 Murie, 25 Nichels, 102 Ohmstede, 105
Moore, 5, 11, 32, 45, Murphy, 28, 45, 51, Nickey, 136 Okblow, 92
  49, 52, 54, 63, 66,   54, 77 Nicodemus, 54 Olbrich, 118
  70, 91, 92, 100, 102 Murray, 4, 5, 74, 100 Niday, 49, 99, 101 Oldham, 6, 102
Moran, 53, 138 Murry, 23, 24 Nieber, 28 O'Leary, 51, 72
Moranville, 105 Mutteburg, 69 Niedermeyer, 84 Oleary, 72
Marau, 15 Mutz, 5 Nielsen, 11 Oline, 29
Morford, 72 Myear, 72 Nielson, 28, 104 Oliver, 64, 65, 102
Morgan, 53, 54 Myers, 6, 13, 21, 72, Niestedt, 24 Olson, 32, 44, 76, 134,
Moriarty, 43   90, 92, 97, 133 Nillson, 30   137
Morrell, 53, 64 Mygatt, 71 Nissen, 33 Omel, 82
Morris, 4, 14, 18, 35, Mylet, 28 Noah, 91 O'Neil, 4, 5, 6
  61, 75, 82, 115, 129 Myhoff, 15 Noble, 82, 106, 138 O'Neill, 90
Morrison, 6, 18, 35, 55, Nolan, 15, 16, 51 Olmer, 28
  130 Noland, 84 Olson, 30, 44, 57, 92
Morriss, 13 Naber, 104 Nolting, 47, 85, 86, Oness, 53, 74
Morrisses, 105 Naeve, 9, 46, 47   87, 88, 100 Opp, 31, 57, 99
Morrow, 14, 15, 28, Naffzinger, 97 Nord, 100 Orledge, 70
  54, 91, 102 Nairn, 92, 93 Nordell, 44 Orledy, 69
Morse, 19, 21, 26, 27 Nansted, 11 Nordgren, 44, 131, 132 Ormsby, 130
Mort, 92 Napes, 11 Nordstrom, 33 Ornsby, 130
Morton, 49, 75 Napier, 4, 77 Norman, 54, 82 O'Rourke, 92
Moschell, 54 Narvard, 71 Norris, 61, 102, 133 Orr, 5, 55
Mose, 69 Nash, 36 North, 15, 24, 25, 26, Ortengren, 44, 45
Moseby, 6 Nathan, 6   48, 64 Osborn, 10, 22, 23, 24,
Moseley, 66 Nay, 60, 73 Northington, 82   42, 75, 76, 133, 136,
Moses, 60, 93 Neander, 33, 44 Northrop, 92   137, 138
Mosher, 97 Neattis, 60 Norton, 104 Osborne, 44, 76
Moss, 35 Nabermann, 8 Norval, 137 Osgood, 138
Motley, 117 Needham, 60 Norwood, 142 Osman, 66
Mott, 97 Neely, 29 Noss, 90 Ossenkop, 10, 50, 51
Motter, 91 Neff, 71 Notse, 60 Ost, 31, 49, 99
Motz, 91 Neffe, 6 Novell, 15 Ostermeier, 65, 132
Mougey, 49 Nefford, 53 Noxon, 10 Oswald, 82
Mount, 55 Neis, 16 Noyes, 50 Ott, 93
Mounts, 84 Nejdly, 87 Nuckolls, 4, 5 Otte, 92
Mourer, 82 Nejedli, 7, 47, 86 Nuernberger, 70 Otteman, 42, 69
Moverly, 118 Nelsen, 131 Nugent, 32 Ottens, 8, 9, 46, 85, 135
Mowers, 90 Nelson, 6,28, 30, 32, Nuhardt, 60 Ottis, 28
Mowrey, 133, 138   33, 44, 56, 75, 92, Nurenbryer, 69 Ottman, 69
Mozingo, 31   99, 102, 137 Nuss, 43 Otto, 82, 85, 87, 131
Muck, 57 Nelverman, 67 Nye, 57, 61, 69, 70 Ottoerstein, 86
Mueller, 26 Nenstiel, 135 Overbeck, 54
Muenchau, 136 Nerud, 84 Overhauser, 33
Muhle, 61 Nessen, 91 Obermier, 92, 131 Overheld, 97
Muhlstein, 46 Nestor, 16 Oberst, 43 Overjaard, 54

- 156 -

Pleuler, 33 Pyle, 36, 53
Overstreet, 61 Pennell, 71 Ploeger, 87
Owen, 15 Penner, 53 Plohn, 7, 8, 9, 46,
Owens, 105 Penney, 53   85, 86 Quackiar, 86
Ozias, 29 Penry, 56 Plybon 99 Queen, 4
Perdue, 29 Poeffel, 27 Quellhorst, 136
Perkins, 67, 92, 93 Pohl, 137 Quigley, 45
Pace, 67 Perrell, 45 Pohler, 65 Quinn, 51, 75, 135
Packham, 116 Perrett, 139 Pohlmann, 47, 86 Quinton, 31, 88, 89
Paine, 6, 105 Perril, 32 Polemke, 26  
Paddock, 54 Perrin, 139 Poliack, 90
Painter, 28 Perry, 10, 61, 63, 82, Pollard, 5, 29, 57, 99,
Palmer, 4, 5, 53, 73,   102, 132   130, 131, 132, 133 Rabe, 130
  90 Peter, 84 Pollock, 15 Race, 89
Panabaken, 69 Peters, 69, 70, 92, 105 Pomeroy, 90 Rader, 130
Pankonin, 50, 51 Petersen, 139 Pont, 63 Radnish, 83
Panmon, 4 Peterson, 6, 27, 254, 8, 30, Pool, 11. 23, 68 Radtka, 11
Panneck, 45   32, 33, 43, 44, Poole, 75 Ragan, 26, 107
Panobaker, 69   75, 84, 88, 89, 104, Pope, 49, 53 Rager, 11, 33, 134
Panska, 50   116, 126, 130, 132, 133 Porte, 66 Ragoss, 51
Pappen, 7 Pethoud, 42, 45 Porter, 5, 71, 72, 99, Ragotske, 61
Paprocki, 27 Petit, 67   102, 118 Raherst, 54
Park, 60 Petite, 129 Portiniers, 105 Rainey, 49, 102
Parkening, 87 Petrie, 60 Posson, 118 Rakes, 49, 100, 102
Parkenings, 100 Pettijohn, 71 Posten, 68 Rakow, 87, 91
Parker, 24, 31, 53, 55, Pettit, 4, 105 Potee, 32 Ramaekers, 29
  66, 91, 97, 139 Pettyjohn, 70, 73 Potmesil, 58 Ramsel, 7, 47
Parkhurst, 49 Peugh, 117 Pottenger, 6 Ramsey, 5, 53
Parkins, 90 Pfautsch, 131 Potter, 21 Ranard, 102
Parks, 27, 133, 139 Pflug, 139 Potts, 14, 130, 136 Randall, 19, 20, 55,
Parmele, 6, 100 Phelan, 84 Poucil, 70   131, 143
Parry, 28 Phelps, 4, 45, 53, 56, Powell, 24, 53, 69, 71 Randolph, 82, 132
Parsell, 13, 136   64   90 Rankin, 105
Parsons, 63, 71 Philby, 102 Powers, 4, 32, 70 Rankins, 22
Partridge, 52 Phillip, 19 Praeger, 60 Ranney, 137
Paschal, 27 Phillipps, 27, Prang, 28 Ranquit, 60
Paska, 26 Phillips, 23, 27, 61, Pressler, 130 Ransdell, 14
Passmore, 90   68, 105, 130 Presson, 5, 6 Rasmussen, 97
Pate, 84 Philpot, 51 Preston, 51, 107 Rastede, 35
Patie, 64 Phipps, 5, 23, 74 Prettig, 8, 9, 85 Rathbun, 56, 57
Patmore, 139 Phohl, 45 Price 13, 61, 71, Rathje, 130
Patten, 5, 105 Pholh,45   92, 132 Rathurn, 54
Patterson, 5, 36, 55, Phuler, 83 Prichett, 72 Rathmann, 7, 45, 47
  92, 102 Piatt, 44, 69 Priest, 115 Ratnour, 88, 89
Pattimer, 6 Piccola,33 Prindle, 139 Ratz, 87
Paul, 92 Pickard, 22 Pritchard, 92 Rau, 50, 134
Paulsen, 43, 70 Pickett, 49, 56, Proctar, 93 Rausch, 136
Paulson, 69, 93   90, 97 Proctor, 93 Rautenberg, 91
Payne, 33, 71, 72, 73 Pickwell, 11 Pronger, 5, 6 Rautinberg, 92
Peacock, 10 Pierce, 83 Propst, 100 Raven, 71
Peard, 131, 132 Pierson, 69 Prosser, 91 Rawls, 5
Pearl, 53 Piester, 139 Proudfit, 90 Rawson, 97
Pearse, 30 Pilchard,53 Prouse, 36 Ray, 44, 61, 68, 102
Pearsley, 49 Pilger, 71 Prouty, 13, 136 Rayner, 91
Pearson, 29, 92, 130, Pilgrimm, 85 Pruitt, 15 Ream, 82
  133 Pinson, 29 Ptacek, 7, 9, 46, 47, Reasoner, 134
Peaslee, 116, 143 Pitman,49, 57   85, 86, 87 Rebensdorf, 69, 70
Peasley, 18 Pittman, 99, 102 Ptznick, 46 Reber, 85, 86, 87
Peavey, 92 Pitts, 83 Pugh, 29, 66, 91 Reck, 24, 84
Peck, 54 Pitz, 47, 100 Pullen, 69, 70 Reckand, 70
Peckham, 31 Placek, 87 Pullman, 33, 66 Rector, 15, 23
Pecore, 6 Plager, 7, 9 Puntney, 64 Redenbaugh, 14
Pederson, 32 Plahn, 7 Puls, 51, 102 Redberg, 44
Peedon, 68 Plambeck, 118 Purdy, 132 Rediger, 82
Peeterkosky, 60 Planetz, 60 Purintun, 142 Reece, 13, 133
Pell, 49 Plant, 14 Purvis, 55 Reed, 23, 27, 53, 54,
Pendleton, 22 Plath, 27 Putman, 73, 131   61, 71, 84, 88, 89, 106
Penn, 24 Pledger, 97   107, 118, 133, 137

- 157 -

Reeder, 27, 64, 137 Rieke, 102 Rollman, 28 Ryan, 13, 25, 26, 32,
Reeg, 7, 8, 46 Riffle, 97 Rollwagen, 68   33, 53
Rees, 35, 92 Rige, 48 Rone, 35 Ryby, 32
Reese, 6, 26, 29 Riggins, 129 Ronfeldt, 70 Ryons, 136
Reeve, 44 Riggs, 70, 90 Ronne, 36, 51, 74, 76
Reeves, 23, 139 Rightmire, 15 Ronnfeldt, 11
Regan, 92 Rigsley, 54 Rood, 30
Reger, 133 Rikli, 11 Rooney, 6, 36 Saalfeld, 36
Rehling, 70 Rifle, 56 Root, 92, 93 Sabin, 105
Reich, 7, 8, 47, Ring, 116 Roper, 48, 55 Sack, 136
   85, 86, 87 Ringland, 116 Ropers, 137 Sacrider, 15, 29
Reichman, 74 Riordan, 6 Ropp, 92 Sadilek, 21
Reick, 11 Ripley, 88, 89 Rose, 90, 99 Sage, 22, 97
Reid, 23, 105 Rippel, 8, 46 Roseberry, 139 Sago, 7
Reimer, 9 Rippell, 6 Rosenberg, 36, 115 Sailor, 107
Reimers, 139 Ripple, 6 Rosenow, 8, 135 Sale, 64
Reinhartdt, 16 Risewick, 64 Rosno, 115 Salestrom 30
Reinke, 24, 134 Rissman, 11 Ross, 50, 117 Sallander, 33
Reinhard, 131 Rist, 102 Rossiter, 14 Salling, 137
Reins, 27 Rittenhouse, 124, 125, Rossitey, 93 Salmon, 83
Reiser, 131   128 Roth, 97, 139 Sample, 53
Reinstein, 60 Ritterbush, 71, 73 Rothe, 60 Sampson, 83, 100, 131,
Reiter, 132 Robb, 19, 50, 97 Rothkugel, 60   132, 134, 142
Reitz, 28 Robberts, 91 Rothwell, 139 Sams, 135
Remberg, 69 Robbins, 82, 105 Rott, 136 Samuelson, 139
Remender, 28 Robenson, 69 Rou, 136 Sanborn, 139
Reneau, 139 Roberson, 51, 137 Roudebaugh, 97 Sander, 8, 9
Renner, 88 Robert, 29 Rough, 99 Sanders, 88, 91
Rennwanz, 133 Roberts, 5, 6, 53, 54, Roundy, 92 Sands, 44
Resco, 36   64, 70, 71, 72, 73, 75, Rouse, 13, 72, 90, Sanford, 54
Ressner, 9   82, 92, 97, 102, 134   91, 100 Sang, 69
Rettigan, 18 Robertshaw, 130 Roush, 77 Sangey, 33
Reubsamen, 89 Robertson, 6, 84, 106 Routson, 14 Sans, 102
Revere, 139 Robinson, 22, 55, 71, Rowell, 116 Sappenfield, 69, 70
Rex, 139   105 Rowland, 31, 54 Sargant, 54
Reymers, 32 Robison, 27, 118 Roxby, 6 Sarnzsky, 60
Reyner, 32, 45 Ribley, 25 Roxy, 68 Sass, 50
Reynolds, 6, 49, 50, Rockefeller, 37 Royal, 102 Sattler, 8
  57, 99, 139 Rockenback, 136 Royer, 89, 136 Saunders, 36, 53, 71, 72
Rhoden, 13, 50, 51, Rockwell, 89 Rrhling, 69 Sausman, 53
  102, 135 Roda, 60 Ruback, 69 Sauther, 82
Rhone, 35 Rodaway, 136 Ruby, 32, 44, 51, 97, Savage, 48, 83
Rice, 14, 29, 51, 102 Roddy, 50   100, 136 Savidge, 27
Ricewick, 64 Rodeck, 69 Rudebusch, 70 Sawyer, 71, 88, 90. 105
Richards, 11, 82, 92, Rodehorst, 27 Rudisil, 67 Sayers, 36
  134 Rodenberg, 13 Rudy, 22 Sayles, 89
Richardson, 5, 48, 97, Rodgers, 11 Rueland, 85 Saylor, 43, 99, 107
  100, 131, 134, 139 Rodick, 69 Ruge, 11, 69 Scandling, 24
Richerson, 104 Rodocker, 68 Ruhga, 31, 137 Scanlon, 132
Richler, 46 Rodonberg, 133 Ruhge, 31 Scantlan, 6
Richmond, 104 Rodreck, 69 Ruhmann, 50 Schacht, 99
Richtarik, 36 Roe, 16, 73 Rumelin, 136 Schadgel, 93
Richter, 9, 46, 88 Roeber, 50 Ruhs, 57 Schaefer, 7, 10
Rickard, 43 Roedick, 70 Rumlin, 11 Schafer, 51, 135, 137
Ricker, 21 Roediger, 28 Rummel, 100 Schampf, 67
Rickert, 24 Roerty, 117 Rumsey, 97 Schaht, 131
Rickly, 24, 25, 26 Roether, 43 Rundel, 67 Schacht, 131
Rictor, 102 Rogan, 60 Rurup, 83 Schanbach, 8
Riddell, 84 Rogers, 4, 70, 92, Rusch, 69 Schanteau, 106
Riddle, 139   93, 117 Rush, 66, 67 Schanz, 7, 46
Rider, 57 Rohling, 70 Russel, 89 Scharping, 87
Ridgell, 84 Rohradanz, 11 Russell, 6, 22, 24, 25, Schasse, 139
Ridgeway, 139 Rohrodanz, 133, 34   29, 33, 36, 64, 66, 68 Schebasta, 46
Riecke, 13 Roland, 92   69, 70, 82, 89 Schebaster, 85
Rieckmann, 11 Roler, 136 Rusterholtz, 102 Schefcik, 27
Riede, 28 Rolf, 30 Rutherford, 24, 92 Scheidel, 29
Rieger, 7, 9, 87 Rollin, 15 Ruzicka, 28 Schelp, 28

- 158 -

Schept, 60 Schwartz, 99 Shellanberger, 55 Sisson, 53
Schertz, 32, 82, 130 Schwarz, 7, 9, 46, 85, Shellhart, 64 Sittington, 98
Schiefelbein, 36   104 Shellhorn, 50 Sittler, 42
Schienost, 71 Schwarzfischer, 47, 51 Shelton, 88, 89, 106, Sitzman, 50
Schiernberg, 46 Schwarzentruber, 131   131 Skeen, 91
Schidldknect, 6 Schwender, 45 Shepard, 53, 69, 70, Skiles, 11
Schildmeyer, 134 Schweppe, 11   133 Skinner, 13, 25, 26, 73,
Schlanker, 135 Schwohn, 47 Shepherd, 15, 69, 99   135
Schlapohf, 11 Schwon, 46 Shepherdson, 57 Skogsberg, 44
Schleich, 45 Scobie, 83 Sheppard, 70 Skun, 92
Schleicher, 10, 46, Scoby, 53 Shera, 6, 102 Slafter, 71
  100 Scott, 4, 15, 21, 22, 27, 7 Sherfey, 31, 13 Slagle, 84, 102
Schlichtemeier, 102   44, 53, 54, 66, 67, 68, Sherman, 6, 53, 66 Slain, 4
Schlichtemier, 99   98, 116 Sherwood, 28, 50, 98 Slatterly, 14
Schlotfeld, 33 Scranton, 56 Shewe, 11 Slattery, 137
Schlueter, 11 Sdminston, 36 Shields, 13, 33 Slaughter, 4, 69, 70
Schluter, 9 Seaman, 72 Shirley, 33, 104 Sleuman, 130
Schmale, 65, 132 Searls, 73 Shirren, 100 Sloan, 105
Schmaterer, 50 Sears, 10, 139 Shoegren, 50 Slocum, 102
Schmid, 28 Sebriny, 92 Shoemaker, 23, 26, 53 Slugh, 14
Schmidt, 7, 8, 9, 11, Sechler, 73 Shoop, 98 Small, 15
  30, 47, 70, 137 Seder, 115 Shores, 98 Smead, 92
Schneider, 131 See, 92 Short, 47, 45 Smeath, 69
Schmitt, 8 Seeley, 104 Shotwell, 14 Smiley, 53
Schneider, 7, 10, 11, Seggern, 69 Show, 52 Smith, 5, 6, 14, 15, 18,
  61 Segraves, 100 Shrader, 51, 102   21, 24, 25, 26, 27, 28,
Schnelbacher, 9, 47 Seiferst, 60 Shriner, 66   44, 50, 53, 54, 61, 64,
Schnieber, 106 Seiker, 135 Shryock, 6   65, 69, 70, 71, 72, 73,
Schnieder, 115 Seipes, 117 Shuck, 118   82, 84, 90, 91, 100,
Schnoeder, 92 Selander, 30 Shufelt, 91   102, 105, 130, 135,
Schnurr, 36, 37 Sellers, 70, 140 Shull , 106, 107   136, 140
Schoemann, 50 Seltzer, 25 Shullenberger, 98 Smyth, 134
Schoeneman, 97 Senter, 35 Shultz, 91 Sneath, 70
Schofield, 97 Severin, 27 Shumaker, 69 Snefflar, 24
Schomaker, 99 Severn, 25 Shumard, 48 Snell, 51
Schootman, 25 Severson, 89 Shumate, 23, 24 Snider, 37, 83, 130, 131
Schott, 45 Severy, 82 Sibbitt, 140 Sniffen, 4
Schrandt, 132 Sewiss, 33 Sibley, 25 Snodgrass, 82, 84
Schreiber, 26 Sexton, 70 Sickjost, 9, 47 Snoke, 136
Schreinert, 116 Seybert, 10, 51 Sickman, 33 Snorley, 136
Schrock 82 Seybolt, 102 Sidders, 83 Snyder, 16, 21, 42,
Schroder, 69, 70, 139 Shackleton, 24 Sides, 83, 131   84, 100, 130
Schroeder, 13, 27, 45, Shadle, 98 Sidders, 130 Soennichsen, 8
  50, 91, 134, 142 Shafer, 4, 5, 100, Siddeis, 130 Sogard, 99
Schryhontz, 116   130, 131 Siebert, 44 Sohenkerman, 60
Schubeck, 85 Shappell, 64 Siebold, 5 Sohieb, 60
Schubert, 9, 45, 46 Shaneyfelt, 32 Siegfried, 140 Sohluker, 60
Schubick, 45, 85 Shanahan, 82 Siekjost, 7, 9, 87 Sokol, 115
Schuck, 115 Shannon, 14, 33, 69 Siems, 29 Soller, 11
Schuelke, 13, 133 Sharp, 4, 5, 44, 92, Sieverling, 35 Solman, 107
Schuetz, 100   131, 132 Sievers, 46, 85 Solomon, 42
Schufeldt, 139 Sharpe, 13, 71 Sieverson, 84 Somerhalder, 105
Schuhmann, 8, 46, 47 Sharping 85 Sigler, 50 Sones, 37, 75, 76, 77,
Schuldeis, 85 Sharr, 53 Sikes, 50   115
Schuldt, 69 Sharrar, 61 Sill, 70 Sonnichsen, 8, 9, 46, 85
Schulter, 83 Shaw, 6, 26, 54, 83, 93 Simmerman, 92 Sorenson, 107
Schultz, 54, 64,   130, 140 Simmons, 22 Souders, 55
  90, 91 Shea, 6 Simms, 25, 131 Souther, 60
Schulz, 26, 29, 106, Sheckan, 15 Simonin, 92 Spahni, 9
  107 Sheckler, 69 Simons, 92 Spaulding, 24
Schumann, 86, 87, 92 Shedd, 90 Simpson, 4, 5, 6, 71, South, 22
Schümann, 86 Sheehan, 51   140 Sowards, 134
Schurr, 27 Sheeley, 140 Sims, 82, 90, 132 Spacht, 84
Schuster, 131 Sheesley, 136 Sipes, 117 Spader, 100, 102
Schutrum, 136 Sheik, 135 Sipple, 29 Spahni, 47, 85, 100
Schwab, 102 Sheinost, 71 Sisco, 53 Spahnle, 136
Schwander, 8 Sheldon, 14, 31, 52, 54, Sissle, 27 Spangler, 50, 51, 100,
Schwaner, 105   56, 57, 99, 100, 140   102

- 159 -

Sparkes, 116 Staude, 5 Stratton, 98, 106 Szczepaniak, 33
Sparks, 53, 117, 142, Stearnes, 107 Strawl, 67  
  143 Stearns, 14, 66, 107, 140 Streede, 142  
Speck, 47 Steece, 53 Streeter, 44 Taber, 66
Speice, 24, 25, 26 Steele, 56, 83, 91, 92, Streich, 12 Tabor, 131
Spence, 10, 55   93 Streitwieser, 100 Taft, 92
Spencer, 44, 53, 55, Steenis, 15 Streight, 5 Taggert, 140
  133 Steffens, 31 Stricker, 107 Tait, 142
Spengler, 7 Stege, 135 Strodthoff, 69 Talbert, 98
Sperry, 53, 137 Stegeman, 32 Stronberg, 45 Talbertster, 15
Spes, 115 Steigermeier, 84 Strong, 57, 82 Talbot, 6, 67, 105
Sphni, 7 Steinaur, 105 Strother, 15, 29 Talbott, 67, 134
Spichala, 45 Steiner, 118, 143 Stroup, 90 Talick, 82, 131
Spickala, 85 Steinmeyer, 65 Stroy, 12 Talish, 83
Spieres, 4 Steins, 118 Strudthoff, 70 Talt, 73
Spies, 98 Steker, 135 Strum, 57 Tams, 8, 9, 46, 85, 86
Splinter, 131 Stenger, 27 Stuart, 98   101
Splitt, 46, 102 Stenzel, 28 Stucker, 88, 89 Tank, 8
Spoerry, 14 Stephens, 4, 52 Stuckey, 140 Tannahill, 14
Sporer, 102 Steppat, 100 Stull, 100, 101 Tanneck, 8
Spotts, 83 Stehold, 65 Sturdevant, 63 Tanner, 74
Spracher, 106 Stett, 85 Sturgeon, 15 Tanning, 85
Sprague, 5, 131 Stevens, 4, 18, 22, 25, Strum, 99 Tappan, 140
Spratlin, 5   44, 45, 53, 140 Stuttler, 13 Tarbell, 32, 33
Spriechhalle, 8 Stevenson, 13, 15. 27, Stutzman, 82, 98 Tardawald, 17
Sprieck, 10   68 Stwart, 92 Tarnow, 26
Spriegle, 51 Stewart, 37, 44, 61, Sueper, 29 Tarr, 90
Springer, 45, 60, 83   130, 136, 140 Sullivan, 5. 16, 24, 35 Tash, 84
Sprinkle, 131 Stewert, 15   61, 68, 69, 102, 130, Tasker, 140
Sprouse, 71 Stielhamer, 37   131 Taylor, 5, 23, 25, 27,
Sprowls, 55 Stigils, 73 Sulser, 101   42, 50, 72, 83, 88, 89,
Spurgeon, 96 Stillman, 24, 25 Summers, 24   90, 92, 101, 102, 104,
Spurgin, 66, 67 Stine, 50 Sump, 30   105, 106, 107, 137
Spurling, 140 Stines, 118 Sundberg, 44 Teater, 140
Spurlock, 5 Stinson, 69 Sundermeier 65 Teel, 106
Squires, 90 Stock, 11, 33 Sundman, 137 Tefft, 31
Sriven, 31 Stokes, 102, 135 Surdorn, 21 Tekachet, 6
Squires, 53 Stockham, 99 Sutherland, 55 Temple, 53
Staab, 29, 61 Stockhouse, 64 Sutlief, 98 Tennant, 10
Staack, 8 Stocking, 4 Sutton, 102, 136 Terhune, 6
Staaf, 61 Stocks, 30 Swacker, 12 Ternus, 28
Staak, 46, 86 Stockton, 55 Swaim, 4 Terrill, 92
Staal, 65 Stoehr, 10, 11 Swallow, 28, 61 Terryberry, 47, 51
Stalber, 82 Stohl, 5, 7 Swan, 50 Terwillegar, 28
Stackwell, 70, 71 Stohlmann, 50 Swanson, 13, 36, 44, Tesley, 15
Stacy, 67 Stohr, 45   64, 77, 91. 92 Tessendorf, 28
Stafford, 88, 89 Stoll, 8, 46, 51, Sward, 142 Teste, 45
Stahlamn, 132   99, 104 Swarinski , 115 Teterson, 8
Staker, 53 Stommel, 7 Swarts, 54, 92 Thacker, 50, 77
Staley, 98 Stone, 24, 29, 30, 93, Swartz, 6, 101, 118 Thatch, 71
Stallman, 132   98, 99, 102, 136 Swarzfischer, 46 Thatcher, 6, 115
Stalnaker, 32 Stonebreaker, 143 Swedberg, 32 Thayer, 55, 106, 133
Standen, 140 Storms, 5 Sweeney, 84 Theen, 50
Stander, 50, 100, 133, Stotler, 13, 50 Sweet, 36, 53 Thelan, 83
  134 Stotts, 140 Sweitzer, 71 Therolf, 8
Standish, 102 Stout, 12 Swengel, 66 Therwood, 54
Standley, 136 Stow, 24 Swenson, 45, 91 Thierolf, 10, 46, 48
Stanford, 135 Stowell, 44 Swerdfeger, 133 Thierstein, 9, 47
Stannen, 92 Strabel, 135 Swett, 140 Thiesen, 8, 9
Staples, 22, 64 Stradley, 13, 116 Swezey, 52 Thimgahn, 12
Stapeley. 135 Strahn, 91 Swift, 53 Thingan, 13
Starbuck, 131 Strande, 61 Swiggart, 140 Thingann, 134
Stark, 91, 135 Strang, 118 Swiggert, 72 Thirolf, 86
Starkjohan, 100 Stransberg, 45 Swihart, 54 Thode, 46, 85
Starr, 55, 130 Strate, 133 Swiler, 53 Thomas, 4, 5, 6, 10, 22,
Staton, 83 Strathers, 26 Swisher, 69   28, 66, 69, 88, 89, 93,
Staub, 9 Strathman, 93 Sydow, 69, 70   101, 116, 130, 135, 140

- 160 -

Thomazin, 27, 58 Troth, 77, 140 Vanolenhouser, 85 Walmer, 71, 72
Thompkins, 90 Trotter, 70, 71, 99 Vanvelzer, 45 Walpert, 51
Thompson, 4, 15, 27, Trout, 52, 66 Vaughn, 15, 22, 70, 72 Walradt, 13, 77
  32, 43, 52, 53, 54, Trowbridge, 22   140 Walrath, 28
  66, 70, 71, 73, 83, True, 50 Vaught, 67 Walsh, 23, 83, 131
  91, 92, 93, 140 Trunkenholz, 136 Vavra, 43, 115 Walter, 28, 37
Thomsen, 9, 88 Tschirren, 7, 46, 87 Veith, 28 Walters, 69, 92, 130
Thomson, 98 Tschner, 117 Venard, 142 Waltersdorf, 7
Thorngate, 88, 89 Tschudy, 14 Venerable, 27 Waltman, 130. 131
Thorton, 90, 91 Tubbs, 21, 64 Venner, 101 Walworth, 52
Thrall, 72 Tucker, 5, 6, 51, 69, Ventura, 36 Walz, 31
Thorp, 91   70, 99, 102, 140 Verhule, 9 Wander, 137
Thrush, 26 Tunall, 32 Vesey, 56 Wanek, 45, 83, 83, 84, 131
Thurston, 140 Turbois, 90 Veteshnik, 101 Ward, 11, 12, 28, 35, 43,
Tieatge, 91 Turk, 135 Vickers, 136   56, 102, 137
Tiegle, 61 Turnall, 32 Vifquain, 52 Wardel, 48
Tiekotter, 86 Turner, 13, 14, 24, 37, Villaneuve, 46 Wardell, 116
Tiemeyer, 131, 132   83, 131, 135 Vincent, 130 Warden, 99
Tiernan, 17 Turno, 54 Vingin, 70 Warga, 7, 46, 47, 85, 87
Tiesing, 27 Tutt, 5 Vining, 53 Warne, 17
Tieskoetter, 28 Tweed, 133 Vinsel, 84 Warneke, 32, 33
Tigner, 14, 102 Tyson, 4, 135 Virden, 44 Warner, 26, 101, 140
Tilford, 118 Virgil, 98 Warstadt, 85, 87
Tilling, 24 Virgin, 71, 102 Warnstedt, 27
Timm, 8, 11, 47 Ulrich, 62, 91 Vobel, 92 Warren, 25, 69
Timmas, 85 Umland, 136 Voega, 102 Warstadt, 86
Timmons, 91, 98 Unger, 37 Voelnager, 101 Warstedt, 85
Tinlsey, 71, 72 Unkerfer, 140 Vogel, 6, 134 Wasern, 85
Tinn, 134 Unthank, 21 Vogt, 69 Washburn, 55
Tinnell, 77 Updike, 64, 83 Vogtmann, 45 Waterman, 140
Titus, 124, 129 Upstill, 70, 71 Vollers, 69 Watkins, 99, 116
Tnipp, 93 Upton, 50 Vollmar, 58 Watson, 4, 14, 35, 64
Todd, 4, 5, 6, 50, 51, Urish, 51 Vonce, 136 Watsun, 23
  98, 101, 102, 117 Urwin, 11, 50 Von Erlon, 65 Watters, 61
Toland, 13 Utech, 70 Von Seggern, 35 Watts, 15, 28
Tolman, 24 Utecht, 69 Voortman, 54 Waugh, 6
Tomasek, 98 Vose, 28 Way, 54
Tornblin, 82 Voss, 7, 9 Waybright, 6
Tomlinson, 75 Vahlkamp, 36 Vosteen, 69, 70 Wayne, 130
Tompkins, 31 Vaiglin, 70 Vouke, 55 Wearthing, 92
Tompson, 5, 83 Valan, 15 Vurge, 68 Weatherhold, 69
Toncray, 24, 25, 26 Valder, 19 Weaver, 23, 24, 136
Toof, 82 Valentine, 83 Weaverling, 55
Tookey, 54 Vallery, 5, 101, 102 Webb, 43
Tootle, 5 Van Ackerin, 135 Wade, 70 Webber, 106
Torgerson, 83 Van Allen, 29 Wadsworth, 64, 91, 92 Weber, 8, 86
Totman, 73 Van Blancorn, 14 Waggoner, 91 Webster, 28
Totten, 70 Van Cleave, 32 Wagman, 75 Weburg, 33
Totton, 102 Van Devert, 24 Wagener, 134 Weddle, 142
Tough, 28 Van Doran, 13 Wagner, 11, 14, 15, 27, Weed, 13
Towle, 12, 137 Van Doren, 133   61, 130 Weeks, 134
Towner, 4 Van Dusen, 48, 83 Waggoner, 131 Weeler, 8
Townsey, 83 Van Dyke, 28, 106 Wagoner, 82, 130, 140 Wegener, 11, 28, 50
Townsley, 83 Van Gilder, 64 Walch, 25 Wegner, 54
Trapp, 135 Van Horn, 50, 101 Walcott, 4 Wehn, 48
Trauernicht, 53 Van Matre, 140 Waldo, 99 Wehr, 48
Traver, 12 Van Meter, 11 Waldradt, 11 Wehrbein, 85, 86, 87, 88
Travis, 43, 45 Van Landingham, 117 Waldron, 11, 12, 136 Wehrmann, 134
Trench, 61 Van Lieu, 116 Walken, 136 Weichel, 12
Trew, 140 Van Patter, 91 Walker, 4, 5, 30, 63, Weideman, 66, 136
Trimble, 136 Van Winkly, 53   72, 98 Weidman, 47
Tripp, 93 Vanarman, 6 Walkins, 50 Weidmann, 7, 45, 86.
Tripplett, 115 Vance, 106 Wall, 135 Weis, 141
Tritsch, 10, 11, 87, Vandenburg, 12 Wallace, 17, 77, 131 Welch, 24, 66, 68, 82
  88, 10 Vandermeulen, 63 Waller, 98 Weldori, 15, 133
Trook, 50 Vanolenhausen, 45, 47 Walling, 54, 61 Welin, 30
Troop, 102 Vanolenhauser, 47, 86 Wallinger, 11, 12 Welkr, 72

- 161 -

Wells, 5, 22, 44, 68, Wiggins, 142 Wolph, 5 Zellers, 135
  72, 88, 90 Wight, 141 Wolson, 71 Zickefoose, 141
Welsh, 14 Wilburn, 133 Womack, 54 Zierott, 12
Welton, 93 Wilcox, 54, 68, 92 Womeldorf, 22 Zigler, 32, 61
Wemhoff, 28 Wilder, 104 Wontz, 83 Zimmerman, 30, 131
Wenck, 29 Wildman, 45 Wood, 79, 84, 89, Zimmermann, 61
Wendt, 12, 28 Wilds, 66   136, 141, 142 Zingshem, 32
Wenk, 15 Wiles, 4, 5, 51, 101, Woodard, 50, 88, 89, Zink, 12
Wenke, 9, 88, 101   106   90 Zittle, 56
Went, 92 Wiley, 50, 51, 98, Woodbridge, 54 Zoll, 19
Wenzel, 136   102 Woodford, 88, 90 Zoz, 12
Weonrck, 70 Wilhelm, 61, 86 Woodman, 75 Zuckweiler, 46, 85, 87
Werner, 28, 30, 69 Wilke, 29 Woodrow, 33 zulauf, 88, 90
Wernick, 69 Wilken, 8, 12, 47 Woodruff, 54 Zurn, 84
Wershowsky, 61 Wilkins, 15, 71 Woods, 14, 26, 92,
Wessel, 70 Wilkinson, 31   93, 106, 137
West, 4, 5, 6, 51, 57, Will, 24, 51 Woolenough, 61
  68, 69, 102 Willard, 65 Wooley, 5
Westerhold, 70 William, 131 Worden, 57
Westlake, 136 Williams, 4, 6, 11, 15, Worley, 4
Westmore, 35   25, 26, 28, 53, 57, Worren, 69
Westover, 141   65, 71, 77, 82, 84, Worthington, 82, 83
Westphal, 30   98, 117, 130, 135, 136 Wortman, 134
Wetenkamp, 101   141 Wostrel, 36
Wetqen, 28 Willis, 14, 32, 43, 41, Wray, 104, 105
Wetherby, 45   92 Wrench, 21
Wetherholt, 69 Willitt, 135 Wright, 22, 24, 51,
Whaley, 25 Willoughby, 73, 98   54, 64, 68, 69, 82
Wheaton, 141 Willson, 15   83, 92, 133, 136, 141
Wheeldom, 99 . Wilson, 5, 13, 17, 25, Wulfmeier, 47
Wheeler, 5, 6, 15,   44, 54, 64, 6, 70, Wunderlich, 99
  27, 69, 71, 82, 83   71, 72, 82, 83, 91, 92. Wunderlick, 130, 131
Wheelock, 141   98, 131, 133 Wurdeman, 14, 15, 27,
Wherry, 55 Wiltrout,143   29
Whiperman, 69 Winchester, 92 Wurdemann, 26
Whipperman, 70 Windhusen, 69, 70 Wurl, 8, 9
Whitcomb, 98, 141 Wing, 98 Wynn, 102
White, 5, 6. 11, 12, 33, Winget, 134 Wyss, 26
  36, 43, 45, 53, 57, 83, Winkle, 42, 51
  84, 102, 116, 130, 131, Winkler, 135, 137
  143 Winslow, 27, 116
Whiteker, 14 Winter, 71, 73, 117 Yardley, 102
Whitelaw, 61 Winters, 90 Yauney, 141
Whitmoyer, 14, 27 Wirt, 84 Yerion, 58
Whitney, 72, 73, 136 Wise, 5, 6, 14, 69, Yocum, 92
Whittacre, 83   117, 141 Yoder, 98
Whittaker, 98 Wiseman, 50, 74, 98, Yohe, 53
Whittemon, 72   99 Yorde, 82
Whittemore, 32, 72, 73 Witham, 91 Yordy, 82
Whitten, 77 Witlemer, 69 Yost, 35, 53
Whittlak, 83 Witte, 9 Young, 4, 5, 6, 14,
Whrbein, 101 Wittenberger, 6   26, 50, 51, 74, 99,
Wichman, 105 Witzig, 33   101, 102, 128, 134,
Wichmann, 46 Wohlfart, 47   136
Wickmann, 9, 47, 87 Wohlfarth, 7, 8, 45, Youngquist, 44, 45
Wide, 131   46, 47, 85, 86, 87, Younker, 50
Widell, 55   88 Yule, 53
Widick, 77 Woitzel, 133
Widiman, 82 Wolcott, 13
Widle, 104 Wolf, 8, 13, 27, 58, Zaar, 134
Wiebe, 54   70, 92, 136, 137 Zach, 28
Wiedeman, 13 Wolfe, 53, 141 Zager, 35
Wienss, 54 Wolff, 61 Zanuck, 21
Wierhake, 65 Wollberg, 27 Zavige, 27
Wiers, 53 Wollen, 135, 137 Zeiger, 57
Wies, 26 Wolliston, 44 Zeigler, 133
Wieser, 28 Wollmer, 70 Zeller, 27


Image

** Note: These electronic pages are provided for your personal use, and may not be reproduced in any format for profit, nor for presentation in any form by any other organization or individual. They may be freely copied for your personal use. **

Return to TOC for Volume 5, Nebraska Ancestree

© 2004 for the NSGS & NEGenWeb Projects by Ted & Carole Miller