drayton_bkm_1622Buckinghamshire.    1622 Michael Drayton in the "Polyolbion"

drayton_bkm_1622