Next                               Treworga Vean Farm 1960's                   Return to gallery