Projeto Imigração Alemã

 

 

Famílias Alemãs de Juiz de Fora - MG

Colaboração de Aristoteles Rodrigues - email

 
Os sobrenomes que se seguem foram retirados de cemitérios, cartórios, Instituto de Imigração e Colonização da Polícia Marítima, do Arquivo Nacional e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Fonte: Luiz José Stehling - JUIZ DE FORA - A COMPANHIA UNIÃO INDÚSTRIA E OS ALEMÃES - Edição da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - FUNALFA, 1979

Albert - Amberzo - Ayweyden - Alfeld (sem H). 

Bartels - Blaum - Beste - Brang - Brugger - Braxeler - Bareck - Beck -p Bader - Berg - Banssemer - Baumgratz - Becker - Berberick - Bischoff - Begmann - Betschluft - Both - Balum - Bancker - Block - Bereck - Baxter - Broester - Brandel. 

Christiann - Cappel - Conrad - Catgel.

 D 

Dalbert - Dilly - Deutsbein - Diedrich - Debüssy - Degwert - Dose - Dielle - Drailler - Draxter. E Engel - Eberle - Eiterer - Enax - Engelender - Eified - Erhardt - Ester. 

Fasseber - Fenner - Foler - Franck - Faulhaber - Finck. 

Grise - Grande - Garber - Gerorg - Gooebgen - Gitte - Guhl - Goliath - Gerhein - Gsoffroy - Gilder - Giese - Grünnerwald - Goldner - Geirine - Göin - Göths - Griebel - Glansmann - Gülche - Gartner - Gerhardt - Goetz. 

Halfeld - Hees - Halever - Hartmann - Harppel - Hagala - Hansem - Huber - Haas - Hastemann - Hainner - Heiller - Haeckel - Henner - Hermann - Hoffer - Hölthiden - Höttum - Hanck - Henkel - Hele - Hauck - Heinn - Hirschsen - Hirsch - Hoffmann - Neyder - Hengenfeld - Hoffemanget - Hellthausenn - Holthusen. 

I

 Iönick - Iansen - Iost - Iobrist. 

J

 Jung - Juniro - Jave - Januschka - Jenz - Jeneweinn. 

Kascher - Klaeser - Keller - Kemper - Kasmann - Katz - Keil - Kelmer - Kieffer - Krambeck - Kitzkiller - Kloremann - Klobedantz - Klotz - Klaeper - Knopp - Krolmann - Kroepker - Kriestafüld - Kneipp - Kuffler - Kleschen - Kremser - Krass - Kistermaker - Koemer - Koethten - Koch - Kumz - Kuntz - Koder - Kraziwesky - Klauss - Kesler - Kuffa - Koeler - Kluge - Kretzfeld - Kristermacher - Krols - Kerl - Klausenn - Kelden - Kliberdanck - Kelsgert - Kleider - Koemer - Koschter. 

Lawall - Landau - Larcher - Lenz - Lempke - Leier - Linck - Limp - Loewenstein - Lutz - Leisserinh - Leithur - Leoffler -Lahia.

Meurer - Margaretha - Mana - Mattas - Mitchell - Mantzenn - Mauller - Mesmer - Metz - Michaelis - Mechler - Mitterhoffer - Manzer - Moeller - Munck - Müssel - Meyier - Meur Müller - Monken. N Neumann - Nitsch - Neubauer - Nolding. 

Otto - Off.

Peters - Pawel - Pasann - Perroti - Petermann - Prüswald - Peropi - Posenn - Pullig - Pilher - Poppe - Penchel - Preiss - Posch - Polly - Plöterle - Passig. 

R

 Rochner - Renaux - Renann - Rainners - Rieger - Remann - Rick - Rott = Riepper - Rodejann - Reinck - Roncky - Reich - Rheinn - Richter - Rappel - Reinecke - Reinnucke. 

Stehling - Surerus - Stiebler - Stephann - Salzer - Schubert - Schepf - Schmitz - Schwartenn - Sairer - Strarck - Saiers - Schiemmel - Steisloff - Stenner - Siebler - Stiegert - Streng - Stregert - Strauss - Stiebolds - Schunck - Schroeder - Scoralick - Schweighoffer - Schuster - Scheaffer - Schmidt - Schileck - Schelgshorn - Schlaucher - Schmols - Schies - Schepper - Stefanni - Sidow - Schotz - Sell - Stiebler. 

T

 Teutschbeinn - Tesch - Tebanu - Tops - Tecla - Tiedermann - Thess - Tielerman - Teiller - Tose - Tromm -Tepuz - Teiller - Thielmann - Tripp - Teacher - Trumm - Tips - Taucher. 

Ummossonst.

 V 

Vernes - Vendel - Vogeler - Viereck ou Viereic. 

W

 Waltenberg - Wryed - Weiss - Weltsel - Wenner - Wendel - Winter - Wiedt - Willing - Wirtz - Wreidth - Wurck - Wolff - Waynes - Würppel - Woigen - Weydtzel - Wörtz - Wittang - Wey - Würtz - Wendzel - Wor - Worms - Willerg - Woertz. 

Yung - Yönaz. 

Ziegler - Zahnn - Zabritz - Ziemmermann - Zoltau.

 


Projeto Imigração Alemã | E-mail 

A Member of

Rootsweb logo

Última atualização 15dez01
Monday, 10-Nov-2003 15:25:40 MST

© 2001 BrazilGenWeb Project