Samuel, 1733, ship passenger list

List of foreigners imported in the ship Samuel, of London, Hugh Percy, Master, from Rotterdam. Qualified Aug. 17, 1733.


ADAM, Joh. Henrich
ALLDORFFER, Friederich
BEISSEL, Hans Peter
BETER, Henrich
BISCHOF, Henrich
BRENNER, Han Casper
CORNELIUS, Peter
CUNTZ, Peter
DANNER, Christian
DRACHSEL, Peter
EIMIGER, Han Lehnard
EISEMAN, Hans Wolf
ENSMINGER, Peter
EYSSEMAN, Hans Kaspar
FEGELY, Jacob
FESSLER, Henrich
FISCHER, Joh. Henrich
FISCHER, Joh. Wilhelm
FLICKINER, Ulrich
FREY, Andreas
FREY, Hans Peter
FRIES, Hans
FRIESINGER, Joh. Jacob
GERKENHAUSER, Jacob
GLEIM, Marx
HALLER, Henrich
HASELE, Elias
HOFF, Hans Jacob
HOTZER, Johan Philip
JOST, Hans Casper
KAMMERLIN, Hans Jacob
KAMPFF, Christian
KAMPFF, Gilbert
KAMPFF, Joh. Conrad
KAN, Nicholaus
KAUFFMAN, Johann
KNOBELL, Joh. Peter
KORBER, Joh. Casper
KRATER, Jacob
KROBS, Christian
KUHN, Abraham
KUHN, Friedrich
LANG, Hans Adam
LECHTENWALLNER, Johan
LEHER, Hans Leonhart
LEIBY, Friederich
LEY, Matttheis
LOFFEL, Christian
LORIG, Johan
MACK, Hans Peter
MATHIS, Hans Jacob
MEDER, Henry
MILLER, Solomon
MILLHOUSE, Caspar
PECK, Hans Georg
PROBST, Hans Michael
PROBST, Michael
RAUSHER, Jacob
RITT, Johannes Jacob
ROTH, Henrich
RUCH, Hans Georg
RUCH, Hans Jacob
RUCH, Johan Georg
SCHAFFNER, Joh. Caspar
SCHEIB, Martin
SCHMID, Kilian
SCHMIDT, Michael
SCHNEPP, Johannes
SCHNEPP, Lorentz
SEYBOOT, Lorentz
SNEIDER, Valentin
STROHAUER, Han Georg
STUCKROTH, Han Adam
STURTZEBACH, Michael
THEILER, Elias
TROSTELL, Han Bernhardt
WAGNER, Justus Simon
WAGNER, Melchor
WANNER, Martin
WEISS, Johan Lenhart
WELTZ, Andreas
WENGER, Jacob
WERFEL, Hans
WERVEL, Hans Georg
WIGNER, Andreas
WOLFF, Hans Leonard
ZIMMER, Johan Jacob
ZOLLER, Han Georg

(The original list is herewith given)
Name Age
ADAM, Hendrick.....................28
ALTERFER, Frederick.............18
BISHOP, Hendrick...................20
BRANDER, Gasper..................44
BROPTS, Johan Michal............21
BROPTS, Michael....................54
CLYNE, Marks.........................45
COONTS, Peter........................47
CORNELIUS, Peter..................48
CREDER, Jacob........................21
CRESINER, Johannes................23
FEGELY, Jacob.........................32
FESELER, Hendrick..................50
FISHER, Hendrick.....................38
FISHER, William.......................26
FLYCKINNER, Olerick.............26
FOKERALL, Hans Adam...........48
FREYS, Meliker.........................32
FRY, Andrews............................35
FRY, Hans Peter.........................44
GAMOOROON, Hans Jacob.......36
GANNER, Christian....................21
GAYLER, Casper Elias...............37
HANSMINGER, Peter.................39
HESLY, Elias..............................35
HETTSER, Philip........................18
HOFF, Hans Jacob.......................33
HOLLER, Hendrick......................44
HOLLER, Peter............................18
ISEMAN, Gasper..........................53
ISEMAN, Hans Wolf....................22
JIBE, Martin.................................47
KAUN, Nicholas...........................41
KEMPF, Christian.........................18
KEMPF, Conrade..........................48
KEMPF, Gilbert............................16
KERKEHOUSER, Jacob...............29
KERVELL, Gasper........................40
KIMMERLING, Jacob...................24
KNOBLE, Peter.............................43
KOAFMAN, Hans.........................43
KOON, Abraham..........................50
KOON, Frederick...........................22
KRAPTS, Christian........................33
LAFELL, Christian.........................22
LERICK, Johanes............................26
LEY, Matthew.................................28
LEYDAY, Frederick........................38
LIGHTNER, Leonard......................36
LONG, Hans Adam.........................30
MARTIN, Gasper............................20
MATTHEWS, Jacob........................29
MEDER, Hendrick...........................52
MILLER, Solomon...........................22
MILLHOUSE, Gasper......................28
MOCK, Hans Peter...........................25
PECK, Hans Jerick............................30
PETER, Hendrick..............................26
PYSELL, Peter..................................44
REED, Hans Jacob............................45
ROODT, Hendrick.............................45
ROUK, Hans Jacob............................17
ROUK, Jerick Jr.................................24
ROUK, Jerick Sr.................................48
RUSHER, Jacob.................................52
SCHOFFNER, Gasper........................21
SIBER, Lawrence................................53
SMITH, Gillian...................................40
SMITH, Michall..................................34
SNAPP, Johannes................................37
SNAPP, Lawrence...............................21
SNYDER, Valentine............................22
SOLLER, Jerick..................................52
STERSELUGH, Michal......................42
STROHAVER, Hans Jerick.................33
SYMMER, Hans Jacob.......................24
TOUST, Gasper..................................21
TROKSELL, Peter..............................42
TROSSELL, Bernard..........................38
TYMINGER, Leonard.........................39
WAGNER, Augustus...........................19
WAGNER, Meliker..............................48
WALTER, Listen.................................33
WEGENER, Andrews..........................45
WELTS, Andrews................................44
WERVELL, Hans Jerick......................18
WERVELL, Hans................................54
WISE, Leonard....................................29
WOLF, Bernard...................................29
WONNER, Martin...............................36

Women's Names
ADAM, Cathrina..................................26
BITTERN, Elizabeth............................20
BRANDER, Appellonia........................42
BROFPTS, Barbara..............................53
CLYNE, Elizabeth.................................42
COONTS, Maria Barbella.....................45
COONTS, Maria Barbella.....................19
CORNELIUS, Elizabeth........................47
CORNELIUS, Elizabeth........................20
FAUGEN, Cathrina...............................34
FEGELY, Eve Maria.............................27
FESELER, Maria Crete.........................22
FESELER, Maria..................................48
FISHER, Anna Lydia.............................36
FLYKINNER, Luodicea.........................25
FOKERALL, Juliana..............................43
FOKERALL, Maria................................16
FRY, Appellonia......................................58
FRY, Barbella.........................................37
FRY, Cathrina Barbara............................30
FRY, Maaria Crete..................................17
FRY, Maria Valma..................................14
HANSMINGER, Cathrina.......................33
HESLEY, Susanah..................................31
HOFF, Anna Barbara..............................33
HOLLER, Cathrina.................................40
HOLLER, Christina................................16
ISEMAN, Maria Crete............................53
ISEMAN, Maria Crete............................24
JIBE, Anna Cathrina...............................44
JIBE, Anna Maria...................................16
KAUN, Cathrina.....................................40
KEMPF, Anna Maria..............................38
KERKEHOUSER, Maria Crete...............50
KERKEHOUSER, Susanah.....................28
KERVELL, Anna Eve..............................15
KERVELL, Anna.....................................39
KERVELL, Maria....................................19
KNOBLE, Anna Maria.............................16
KNOBLE, Ursula.....................................43
KOLLREN, Elizabeth...............................50
KOON, Cathrina.......................................24
KOON, Eve...............................................59
KRAPTS, Christina...................................24
LERICK, Anna Maria................................28
LEY, Anna Maria.......................................24
LEYDAY, Maria Mettlina..........................37
LIGHTNER, Sabina...................................45
LONG, Cathrina.........................................33
MATTHEWS, Maria Crete.........................24
MEDER, Anna Gertroud.............................32
MEDER, Catherine.....................................13
MYRING, Maria Crete...............................26
PETER, Cathrina........................................32
PYSELL, Susannah....................................33
REED, Anna Maria....................................55
ROED, Anna Eve.......................................13
ROED, Cathrina.........................................40
ROUK, Cathrina.........................................46
RUSHER, Anna Maria................................42
RUSHER, Cathrina.....................................17
RUSHER, Christina....................................15
SIBER, Maria Crete....................................53
SIBER, Maria Crete....................................14
SMITH, Anna Ursula..................................31
SMITH, Cathrina........................................46
SMITH, Maria Crete...................................14
SNAPP, Barbara.........................................34
SNYDING, Ursala......................................25
STERSEBAGH, Crete.................................24
STROHAVER, Mara Catharina...................30
TAMOROON, Anna Barbara.......................37
TAYLER, Anna Barbara..............................30
TROKSELL, Cathrina..................................30
TROOTMENYN, Cathrina...........................62
TROSSEL, Anna Maria................................32
TYMINGER, Maria Crete.............................40
WAGNER, Catharina....................................19
WAGNER, Martha........................................38
WALTER, Barbara........................................24
WELTS, Anna Maria.....................................27
WERVELL, Elizabeth....................................17
WERVELL, Maria Lydia...............................52
WERVELL, Maria Lydia...............................26
WISE, Maria Crete........................................38
WONNER, Elizabeth.....................................33

Children's Names
ADAM, Catharina...........................................2
BRANDER, Barbara.......................................8
BRANDER, Charlotte.....................................1
BROFPTS, Barbara.........................................8
CLYNE, Catharina.........................................10
CLYNE, Dorothea............................................8
CLYNE, Eliz..................................................11
CLYNE, Marks................................................4
COONTS, Hans Jerick.....................................9
COONTS, Maria Catharina..............................5
COONTS, Maria Crete.....................................7
COONTS, Michale..........................................13
CORNELIUS, Lawrence..................................11
CORNELIUS, Vronicke.....................................8
FEGELY, Christina............................................4
FEGELY, Jacob.................................................1
FISHER, Anna Maria.......................................11
FISHER, Hans Jacob..........................................2
FISHER, Susanah..............................................3
FOKERALL, Eleanor.........................................9
FOKERALL, Godfrey........................................1
FOKERALL, Jacob............................................3
FOKERALL, Jerick............................................7
FOKERALL, Philip..........................................15
FRY, Anna Maria...............................................8
FRY, Christian...................................................2
FRY, Christopher................................................8
FRY, Elizabeth....................................................9
FRY, Eve..........................................................10
FRY, Hans Peter.................................................4
FRY, Mettelina...................................................3
FRY, Valentine.................................................12
HANSMINGER, Catharina................................8
HANSMINGER, Hans Philip.............................6
HANSMINGER, Hendrick...............................10
HANSMINGER, Nicolas...................................1
HESLY, Eva Senus............................................8
HESLY, Maria Crete..........................................1
HOFF, Christina.................................................2
HOLLER, Catharina...........................................7
HOLLER, Dorothea............................................8
HOLLER, Hendrick...........................................13
ISEMAN, Barbella..............................................8
ISEMAN, Cathrina.............................................11
JIBE, Catharina..................................................10
JIBE, Hans Jacob.................................................7
JIBE, Hans Jerick.................................................4
JIBE, Martin.......................................................14
KAUN, Dorothea................................................1/2
KAUN, Hendrick...................................................8
KAUN, Johannes...................................................3
KAUN, Michal...................................................12
KEMPF, Catharina..............................................2
KEMPF, Frederick...............................................8
KEMPF, Hans Peter.............................................6
KERKEHOUSER, Mettelina................................1
KERVELL, Barbara............................................10
KERVELL, Elizabeth............................................6
KERVELL, Eve.....................................................4
KOON, Anna Crete..............................................11
KOON, Hans Jerick..............................................15
KRAPTS, Anna Percy...........................................1/2
KRAPTS, Maria Crete...........................................4
LERICK, Hans Jerick.............................................3
LEYDAY, Catharina...............................................1
LEYDAY, Jacob...................................................13
LEYDAY, Michall................................................10
LEYDAY, Wolrick.................................................4
LIGHTNER, Hans Jerick........................................8
LONG, Appellonia..................................................4
LONG, Christian.....................................................6
LONG, Ursula.........................................................1
MEDER, George......................................................8
PETER, Henry.........................................................1
PYSELL, Barbella....................................................1
PYSELL, Hans Jacob...............................................8
PYSELL, Hans Peter................................................8
REED, Anna Lydia.................................................11
REED, Hans Jacob...................................................4
REED, Jerick..........................................................15
REED, Maria Dorothea.............................................8
ROED, Catharina......................................................9
ROED, Willaim.......................................................12
ROSSEL, Catharine.................................................10
ROSSEL, Jerick.........................................................4
ROSSEL, Maria Crete...............................................2
ROUK, Maria Eve.....................................................8
ROUK, Michael.......................................................10
RUSHER, Anna Barball............................................8
RUSHER, Anna Crete.............................................10
RUSHER, Maria Psalma...........................................5
RUSHER, Metlina....................................................7
SIBER, Benedict.....................................................11
SMITH, Agnes.........................................................4
SMITH, Anna Maria..............................................11
SNAPP, Barbara......................................................3
SNAPP, Johannes...................................................12
SNAPP, Lawrence..................................................10
STROHAVER, Barbara...........................................8
STROHAVER, Cathrina..........................................4
STROHAVER, Hans Peter.......................................1
TAMOOROON, Hans Michall.................................3
TAYLER, Christina.................................................2
TAYLER, Hans Martin............................................8
TAYLER, Philip Adam..........................................10
TAYLER, Rosina.....................................................4
TROKSELL, Daniel.................................................7
TROKSELL, Peter...................................................9
TYMINGER, Barbara..............................................9
TYMINGER, Catharina............................................2
TYMINGER, Hans Adam.......................................11
WERVELL, Leonard................................................8
WONNER, Anna Maria............................................6
WONNER, Maria Crete..........................................10


Back to Ship Index

Main | Kitchen | Library | Family Room | Design Studio | Tour